Градско вијеће Града Сарајева је на данас одржаној 26. сједници, којом је предсједавао Суљо Агић, Предсједавајући Градског вијећа, службеним обавјештењима Мандатно – имунитетске комисије, упознато о престанку мандата градске вијећнице Татјане Љујић Мијатовић, која је поднијела оставку на мандат градског вијећника и на све функције која из тог мандата произлазе. Као посљедицу престанка овог мандата Градско вијеће је, својом одлуком, и разријешило функције градску вијећницу. Такође, информацијама Мандатно – имунитетске комисије, Градско вијеће је службено упознато о додјели мандата градској вијећници Бранислави Ракоњац, која је, затим, давањем свечане изјаве примила дужност и стекли права и обавезе градског вијећника. 

На данашњој сједници, размотрена је и усвојена Иницијатива за образовање новог министарства за локалну самоуправу при Влади Федерације БиХ у складу са законом, будући да Савез општина и градова Федерације БиХ, када је у питању Град Сарајево, није остварио надлежност коју му је Законом о принципима локалне самоуправе пренијела Ф БиХ. Ова оцјена, као и потреба за формирањем посебног органа, посебно се потврђује послије доношења Измјена и допуна Закона о припадности јавних прихода у Ф БиХ. Овим Законом је изостављено финансирање Града Сарајева, као јединице локалне самоуправе другог степена, због чега је Град Сарајево, главни град и Уставна категорија Ф БиХ,  остао без припадајућег дијела прихода с јединственог рачуна јавних прихода у Ф БиХ.

[WPIMPINLINE:attachment%20(73).jpg]

У наставку засједања, градски вијећници су, прихватили приједлог Комисије за статут и акте да се, у форми нацрта,  разматра  Одлука о заштити објекта Вијећнице којом Град Сарајево, као носилац активности обнове и реконструкције објекта Вијећнице, штити свој интерес везано за заштиту, одржавање и дјелимично управљање објектом. Градско вијеће је размотрило Нацрт Одлуке те га, својим закључком, упутило у јавну расправу.
 
На почетку сједнице, Предлагач је обавијестио Градско вијеће да повлачи Одлуку о начину располагања непокретним стварима у власништву Града Сарајева, наведену у предложеном дневном реду, те је Градско вијеће није ни разматрало.

У наставку сједнице, примљена је к знању Информација о управљању и коришћењу објекта Вијећнице за период од 23. децембра 2014. до 20. априла 2015. године, те је усвојен закључак којим се задужује Градоначелник да предложи Градском вијећу Одлуку о привременом управљању Вијећницом којом ће се на цјеловит начин, уредити ово питање.

Градско вијећници су усвојили Извјештај о провођењу Одлуке о утврђивању спортских манифестација од значаја за Град Сарајево у 2014. години, са кратким описом реализованих спортских манифестација. Град Сарајево је, због лимитираних средстава, а посебно због престанка финансирања од стране Кантона Сарајево, чинио напоре да уравнотежено, у складу са могућностима, подржи све сегменте спорта.

Градски вијећници су размотрили и Нацрт Одлуке о усвајању Регулационог плана „Канара“, са Нацртом Одлуке о провођењу истог, те га, својим закључком, упутили у јавну расправу у трајању од 30 дана.

У наставку засједања, примљена је к знању Информација о изградњи бициклистичке стазе на потезу Неџарићи – Скендерија, путем које су градски вијећници и јавност упознати и са мјерама које ће градоначелник подузети убудуће.

Такође, примљене су к знању и Информација о реализацији посљедњих актуелних активности на плану међународне сарадње Града Сарајева за период јануар – април 2015. године и  Информација о реализацији Програма дјеловања на унапређењу здравља младих у Граду Сарајеву у сегменту промоције одговарајуће исхране и физичке активности.

[WPIMPINLINE:attachment%20(72).jpg]

На данашњој сједници, упућена су одређена вијећничка питања и покренуте одређене  иницијативе. Тако је, између осталих, градски вијећник Славен Ковачевић упутио Градском вијећу иницијативу која се односи на измјене и допуне Закона о просторном уређењу Кантона Сарајево. Ова иницијатива је прихваћена, те је постала иницијативом Градског вијећа.

Клуб градских вијећника Наше странке, упутио је Градском вијећу на разматрање иницијативу да се покрене рестаурација споменика на гробљу „Лав“, те да се одреди мјесто за полагање цвијећа на гробљу „Свети Марко“и „Свети Јосип“. Градски вијећници нису подржали ову иницијативу, те је прослијеђена Градоначелнику на даље поступање.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba