Градско вијеће Града Сарајева је почело рад данашње 32. сједнице, којом је предсједавао Суљо Агић, предсједавајући Градског вијећа, разматрањем предложеног дневног реда, послије чега су изостављене претходно предложене сљедеће три тачке:Избор замјеника градоначелника Града Сарајева; Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о додјели у закуп пословних зграда и просторија Града Сарајева; Приједлог Одлуке о привременом финансирању Града Сарајева за период 01.01.-31.03.2016. године, а уврштена је за разматрање по хитном поступку тачка Приједлог Одлуке о давању сагласности за закључивање уговора о оснивању права грађења између Града Сарајева и КЈКП „Градски саобраћај“ д.о.о. Сарајево.

Рад Градског вијећа је настављен усвајањем Програма рада Градског вијећа Града Сарајева за 2016. годину, у којем су уврштене теме на основу приједлога Градоначелника и радних тијела Градског вијећа, те других субјеката, у складу са важећим законским и другим, а посебно, градским прописима. Расправа је резултирала одређеним измјенама предложеног Програма.

Градски вијећници су усвојили Одлуку о успостављању сарадње између Града Сарајева и Града Газиантепа са циљем јачања пријатељства и унапређења међусобне сарадње на свим подручјима од интереса за грађане ова два града. Проширење сарадње на Град Газиантеп, допринијеће и јачању традиционалног пријатељства између Босне и Херцеговине и Републике Турске.

Затим су размотрили, и након широке дискусије, усвојили Одлуку о коришћењу, одржавању и чувању водотока на подручју града Сарајева. Овом Одлуком дефинисане су надлежности Града у области вода и друга питања везана за начин управљања, коришћења, заштите, финансирања, одржавања и чувања водотока на подручју града Сарајева. Очекујемо почетак примјене овог важног прописа што прије, а на добробит нашег града и грађана.

Даље су, градски вијећници, приступили  изради Регулационог плана ,,Горње Телалово Поље I”,  те су усвајањем одређених одлука, регулисали правна питања око уређивања услова за регулацију простора за обухват ,,Алипашин Мост VII”.
Градско вијеће је усвојило Одлуку о давању сагласности на  Програм обиљежавања 06. априла – Дана града Сарајева у 2016. години, када се обиљежава 71. година од ослобођења Града Сарајева послије Другог свјетског рата. И сљедеће године, Дан града обиљежиће се одржавањем Свечане сједнице Градског вијећа, полагањем цвијећа, одржавањем бројних културно-спортских манифестација, те бројним другим догађајима којима се указује на значај 06. априла.

На данашњој сједници, Градско вијеће је усвојило Одлуку о успостави Регистра буџетских корисника Града Сарајева, чиме се отпочиње процес успоставе трезорског пословања Града Сарајева.
Након што су заступници у Скупштини Кантона Сарајево, на сједници одржаној 21.12.2015. године, усвојили Одлуку о давању сагласности на оснивање права грађења на некретнинама у власништву Кантона Сарајево на којима је као носилац права располагања уписан КЈКП „Градски саобраћај“ д.о.о. Сарајево и то у корист Града Сарајева, у дневном реду данашње сједнице, по хитном поступку, уврштена је и усвојена Одлука о давању сагласности за закључивање уговора о оснивању права грађења између Града Сарајева и КЈКП „Градски саобраћај“ д.о.о. Сарајево, а што је основни предуслов за наставак активности на реализацији Пројекта.
У Одлуци је прецизирано да се право грађења које је дато Граду Сарајеву заснива на рок од 25 година од дана уписа у Земљишну књигу Опћинског суда у Сарајеву и престаје са истеком рока за који је основан. Након престанка права грађења право власништва над изграђеним објектима искључиво прелази на КЈКП „Градски саобраћај” д.о.о. Сарајево, без потраживања накнаде за увећану вриједност некретнине.
У наставку су градски вијећници усвојили више извјештаја и то Извјештај о вршењу комуналног инспекцијског надзора за период јануар – децембар 2015. године, Извјештај о сарадњи и односима Града Сарајева са националним мањинама и Извјештај о раду представника Града Сарајева у школским одборима средњих школа са подручја Града Сарајева за школску 2014./2015. годину.

Даље је усвојен и Периодични извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње, са предложеним закључцима Комисије за међународну сарадњу, те кратким освртом на постигнуте циљеве и закључним разматрањима.

На данашњој сједници, градски вијећници су Нацрт Одлуке о усвајању Регулационог плана „Сокоље“ сa Нацртом  Одлуке о провођењу исте, упутили у јавну расправу у трајању од 30 дана, док су Нацрт Одлуке о приступању  изради Регулационог плана „Квадрант Ц – Маријин Двор“ упутили у јавну расправу у трајању од 15 дана.

Затим су примили к знању Информацију о стању туризма са приједлогом мјера, те Информацију о управљању и коришћењу објекта Вијећнице за период јануар – октобар 2015. године.

На крају сједнице су упућена одређена вијећничка питања и покренуте иницијативе. Тако је градски вијећник Велија Катица упутио Градском вијећу на разматрање иницијативу да маскота ЕYОF-а 2019. буде сарајевски голуб превртач. Градски вијећници су подржали ову иницијативу, те је прослијеђена Градоначелнику на даље поступање.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba