Gradsko vijeћe Grada Sarajeva donijelo je danas Odluku o usvajanju Regulacionog plana "Panjina Kula-Hrastovi, lokalitet Breka" te Odluku o provoђenju tog regulacionog plana. "S obzirom na plan višeg reda, odnosno urbanistiчki plan grada veћim dijelom je to zona individualnog stanovanja, a jedan manji dio Bolnice Podhrastovi, to je poslovna zona i zona zelenila zaštitno-rekreacionog podruчja i sporta", kazala je u uvodnom izlaganju pomoћnica gradonaчelnice za urbano planiranje Nedreta Komarica.

Према нјеним ријечима, на том локалитету дошло је до стихијске граднје на начин лоше доступности објектима у односу на сабраћајницу и приступ с техничког аспекта је неисправан чиме је створен хаос у простору због немогућности приступа интервентиним возилима.

&qуот;Један од приоритетних задатака било је рјешенје саобраћајног рјешенја, односно отваранје тих колских пјешачких комуникација. У том смислу је један манји број објеката предвиђен за замјену грађевинског Фонда, што значи рушенје и дислокацију како би се ти коридори саобраћајница отворили. Ради се о улици Брека од окреталјке Подхрастови према Будаковићима, осим тога предвиђено је укланјанје објеката на окреталјци аутобуса за Подхрастове, гдје се већ налазе привремени објекти који су предвиђени за укланјанје у сврху изграднје споменика жртвама рата&qуот;, казала је Комарица.

У обухвату плана предвиђена је изграднја предшколске установе, а на локалитету испод улице Будаковић у продужетку Химзе Половине је предвиђена израда урбанистичких пројеката које ће донијети Опћинско вијеће Центра.

Градско вијеће Града Сарајева донијело је  данас и Одлуку о приступанју изради регулационог плана Неджарићи један. Како је појаснила Комарица на том подручју нема планског документа јер никада није донесен. Ради се о простору измежу 11. трансФерзале, јужне лонгитудинале, изграђених блокова стамбеног населја Војничко Полје и на сјеверу улице Босне сребрене.

У обухвату тога већ је израђено то подручје, а предвиђено је и колективно станованје и опреманје подручја саобраћајном комуналном инФраструктуром и друштвеном инсФраструктуром. Предвиђена је јавна расправа у Форми нацрта, ова одлука ће се појавити у 2007. години.

Градско вијеће утврдило је и Нацрт Одлуке о усвајанју Измјена и допуна Регулационог плана Пословно зоне &qуот;Шип&qуот; те Нацрт Одлуке о провођенју измјена и допуна тог регулационог плана.

Према ријечима Недрете Комарице то је пословна зона и по урбанистичком плану града, а налази се на подручју између продуженја трасе прве трансФерзале улице Дејзина Бикића, а измјене су рађене као најосновнији увјети јер су трошкови уређенја били високи.

&qуот;Опћина је иницирала да се тим измјенама повећа грађевински Фонд дограднјом и проширенјем хоризонталних габарита објеката како би се ти трошкови снизили. Ми смо Одлуком о приступанју, коју смо донијели у јулу прошле године прихватили обавезе на неки наћин опћине, јер смо из режима забране грађенја изузели локалитете за које је издата урбанистичка сагласности и ријешени имовински односи&qуот;, казала је Комарица.

Према нјеним ријечима, ти објекти су добили хоризонталне габарите, повећенје спратности, а тим регулационим планом планиран је и простор за школу, предшколска установа, апотека те простор за културну и административну дјелатност.

Овај нацрт ће бити упућен у јавну расправу у трајанју од 30 дана.

Извор: Новинска агенција фЕНА