Одржана је 35. сједница Градског вијећа Града Сарајева којом је предсједавао предсједавајући Градског вијећа прим. др. Жељко Лер. Вијећници Градског вијећа усвојили су Одлуку о разрјешењу чланова радних тијела Градског вијећа Града Сарајева, те Одлуку о избору чланова радних тијела Градског вијећа Града Сарајева. На сједници је усвојен Програма рада Градског вијећа Града Сарајева за 2012. годину. Програм рада Градског вијећа је урађен на основу статутарних, законских и обавеза произашлих из градских прописа и других аката, а на приједлог субјеката којима је захтјев за предлагање тема био упућен. Градско вијеће ће током сљедеће године приступити изради нових планова, провјерити приједлоге рјешења путем јавних расправа о нацртима планова или донијети регулационе планове за одређене обухвате.

Град ће наставити информисање о наставку реализације градских пројеката, као што су обнова Градске вијећнице, реконструкција Требевићке жичаре, помоћ Града Сарајева породиљама/мајкама са дјецом, унапређење квалитета живота становника Сарајева у трећем животном добу, те бројних других пројеката.

Градско вијеће је усвојило Одлуку о усвајању Регулационог плана „Ковачићи – Центар“ са Одлуком о провођењу Регулационог плана „Ковачићи – Центар“, те Одлуку о усвајању Регулационог плана „Брека“ са Одлуком о провођењу Регулационог плана „Брека“.  Вијећници Градског вијећа су такође усвојили Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Алифаковац – Бабића Башћа“.

На сједници је усвојена Одлука о привременом финансирању Града Сарајева за период 01.01.2012. – 31.03.2012. године, у складу са којом ће се привремено финансирање Града Сарајева у наведеном периоду, за које се средства обезбјеђују у Буџету Града Сарајева, извршавати сразмјено средствима утрошеним у истом периоду 2011. године, а највише до тромјесечног просјека за претходну годину. 

Вијећници Градског вијећа усвојили су Извјештај о вршењу комуналног инспекцијског надзора за период децембар 2010. године – децембар 2011. године, те Извјештај о примјени Одлуке о начину провођења јавног интереса Града Сарајева у спорту у 2011. години. Примјеном Одлуке остварена су стратешка опредјељења из области спорта, а прије свега у циљу подршке развоју масовности, школског, дјечјег, омладинског и студентског спорта у домену унапређења развојних функција спорта. Такође, у оквиру реалних могућности подржани су манифестациони облици спортске дјелатности, који служе за евалуацију достигнутог степена спортског развоја њихових учесника, анимирању првенствено младих за бављење спортом, као и  афирмацији Града и чувању његовог олимпијског угледа. Подржани су и тзв. мали спортови чији опстанак и развој првенствено зависи од оваквих облика подршке. Такође, традиционални пројекат постављања ледене плохе у оквиру комплекса Олимпијске дворане „Зетра“ омогућиће десетинама хиљада дјеце и омладине нашег града да у вријеме зимског распуста квалитетно и садржајно проведу слободно вријеме.

Градско вијеће је усвојило Извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње за период јули – новембар 2011. године. Активности Града Сарајева у области међународне сарадње одвијале су се на мултилатералном нивоу кроз чланство у међународним асоцијацијама градова и учешће у међународним скуповима, на билатералном нивоу у форми сарадње са побратимским, партнерским и другим градовима свијета, те сарадњи са страним дипломатским представништвима у Босни и Херцеговини.

На сједници је  усвојен Нацрт буџета Града Сарајева за 2012. годину, те се упућује у јавну расправу у трајању од 60 дана. Такође, вијећници Градског вијећа усвојили су Нацрт одлуке о извршавању Буџета Града Сарајева за 2012. годину, за коју је предвиђена јавна расправа у трајању од 60 дана.

Вијећници су усвојили Нацрт одлуке о усвајању Регулационог плана „Бријешће“ са Одлуком о провођењу Регулационог плана „Бријешће“, те Нацрт одлуке о усвајању Регулационог плана „Кошевско брдо“ са Одлуком о провођењу Регулационог плана „Кошевско брдо“, те се споменуте одлуке упућују на јавни увид и јавну расправу у трајању од 30 дана.

На сједници је  усвојен Нацрт социо-економске анализе Града Сарајева и упућује се на јавну расправу у трајању од 30 дана. Социо-економском анализом обухваћени су сви важни аспекти живота и развоја града Сарајева и њеном израдом је и садржајно отпочео процес планирања развоја нашег града. Она је главна подлога која ће се користити при дефинисању стратешких опредјељења и дјеловања Града Сарајева, те разраде секторских развојних планова, а на добробит свих грађана и грађанки Сарајева.

Вијећници су примили к знању Информацију о реализацији пројекта „Требевићка жичара“. Ријеч је о једном од најзначајнијих пројеката Града Сарајева, који има за циљ оживљавање старог симбола града и цијеле Босне и Херцеговине. Реализацијом Пројекта ревитализације Требевићке жичаре оствариће се бројни циљеви економског, историјског, саобраћајног, просторног, еколошког аспекта и других аспеката укупног развоја града Сарајева. Захваљући партнерима из Швајцарске, 14. децембра 2011. године у Сарајево је стигао посљедњи конвој са донираном жичаром, која је ускладиштена у ЕУФОР-овој бази Бутмир. С обзиром на значај Пројекта ревитализације Требевићке жичаре, а који је препознала и Делегација Европске уније у БиХ, Град Сарајево као титулар овог веома сложеног техничко-технолошког пројекта ће наставити његову имплементацију.

Такође, вијећници су примили к знању и Информацију о реализацији пројекта „Посао за све“ у 2011. години, који ће бити настављен и током 2012. године с обзиром да је споменути пројекат претходних година оправдао постављене циљеве.

На сједници Градског вијећа Града Сарајева покренут је и већи број вијећничких иницијатива и питања.