Правобранилаштво Града Сарајева

Доношењем Закона  о правобранилаштву ( „Службене новине Кантона Сарајево“, број 33/08 – нови Пречишћени текст) створен је правни оквир за доношење правних рјешења за оснивање правобранилаштва јединица локалних самоуправа на територији Кантона Сарајево.

Примјеном наведеног прописа Градско  вијеће Града Сарајева донијело је Одлуку о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева која је објављена у “Службеним новинама Кантона Сарајево”, број: 11/04, на основу које је Градско вијеће изабрало градског правобраниоца Одлуком од 29.12.2006. године, а званично је почело са радом дана 05.12.2006.године.

Након доношења Одлуке дошло је до значајних измјена и допуна Закона о правобранилаштву након чега се приступило доношењу новог Прeчишћеног текста истог Закона, објављеног у Службеним новинама Кантона Сарајево 33/08, којим су обухваћене све измјене и допуне из 2001., 2002., 2005. и 2008. године.

Уважавајући новонасталу ситуацију Градско вијеће Града Сарајева донијело је нову Одлуку о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева на сједници 27.07.2010. године, објављена у Службеним новинама Кантона Сарајево, број 20/10, чиме је извршено усклађивање са многобројним измјенама и допунама које је у свом садржају претрпио Закон о правобранилаштву у Кантону Сарајево.

Ступањем на снагу нове Одлуке престала је да важи Одлука о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева (Службене новине Кантона Сарајево, број 11/04).

НАДЛЕЖНОСТИ

Законом о правобранилаштву утврђено је да је правобранилаштво посебaн државни орган који предузима мјере и правна средства, функцију врши у складу са уставом, законом и другим прописима и општим актима.

Правобранилаштво врши послове правне заштите имовине и имовинских интереса Града, његових органа и других институција.

Изузетно, Правобранилаштво врши послове правне заштите имовине и имовинских интереса јавних предузећа, јавних установа  и других правних лица чији је Град оснивач, односно суоснивач.

Правобранилаштво заступа Град Сарајево у поступцима правне заштите имовине и имовинских интереса пред судовима у судским поступцима и управном поступку у складу са законом.

У вршењу послова заступања Правобранилаштво је овлашћено да предузима све правне радње које предузима странка у поступку.

Правобранилаштво пружа стручну помоћ градским органима и другим правним лицима чији је оснивач Град Сарајево у рјешавању имовинскоправних питања и даје мишљење у вези са закључивањем уговора имовинскоправне природе.

На захтјев органа Града Правобранилаштво даје мишљења о имовинскоправним уговорима који се намјеравају закључити са страним правним физичким лицима, као и другим имовинскоправним односима са тим лицима.

У поступку доношења општих аката којима се уређују имовинскоправни односи, права и обавезе према стварима у власништву Града обавезно се прибавља мишљење Правобранилаштва.
ЗАКОНИ И ПРОПИСИ

Закон о правобранилаштву („Службене новине Кантона Сарајево“, број 33/08 – нови Пречишћени текст)

Одлука о оснивању Правобранилаштва Града Сарајева („Службене новине Кантона Сарајево“, број 20/10)

Правилник о унутрашњој организацији Правобранилаштва Града Сарајева („Службене новине Кантона Сарајево“, број 7/07)

Правилник о пословању и вођењу евиденције у правобранилаштву („Службене новине Кантона Сарајево“, број 17/08 – Пречишћени текст)

Правилник о службеној легитимацији правобраниоца и замјеника правобраниоца („Службене новине Кантона Сарајево“, број 12/97, 6/02, 1/04)

КОНТАКТ
адреса: Хамдије Крешевљаковића 3
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина

тел: +387 (033) 206 440
фаx:+387 (033) 206 440

ПРАВОБРАНИЛАЦ

Сањин Смајловић

е-маил: sanjin.smajlovic@sarajevo.ba

ЗАМЈЕНИК ПРАВОБРАНИОЦА

Бесим Мусакадић

е-маил: besim.musakadic@sarajevo.ba