Na osnovu člana 35. stav (1) b), te člana 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09), za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za koju je poziv već dostavljen i koja će se održati u utorak 24.11.2009. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1, predlažem, umjesto već dostavljenog uz poziv za sjednicu, sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Vitkovac"
2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Briješće"
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javnog poduzeća "Olimpijski bazen Otoka", d.o.o Sarajevo
4. Prijedlog odluke o radno-pravnom statusu zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća
5. Izvještaj o primjeni Odluke o uvjetima i postupku za podizanje, izmještanje i premještanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo
6. Izvještaj o primjeni Odluke o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u oblasti sporta
7. Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva s nacionalnim manjinama
8. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru asocijacija, čiji je član za 2009. godinu
9. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana "Podgaj – Tekija" s Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana "Podgaj – Tekija"
10. Nacrt odluke o promjeni i usklađivanju statusa "PEP" Društvo sa ograničenom odgovornošću za prijenos i emitiranje programa Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Elaboratom o opravdanosti formiranja Gradske radio-televizije Sarajevo
11. Nacrt programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2010. godinu
12. Informacija o aktivnostima SERDA-e za 2009. godinu  
13. Informacija o mogućnostima za osnivanje biznis centra u Gradu Sarajevu
14. Informacija o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika Grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi
15. Informacija o stanju privrednih subjekata iz oblasti turizma  u Gradu Sarajevu
16. Vijećnička pitanja i inicijative
Molim Vas da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon broj 216-659 ili 217-548.
PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA
Marin Ivanišević

Napomena: U odnosu na prethodni, ovaj prijedlog dnevnog reda ima novu tačku 10., a prethodno predložene tačke od 10. do 15. su predložene kao tačke od 11. do 16.
Broj: 01-05-1718/09
Datum: 17.11.2009. godine