Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 26.02.2014. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 29.01.2014. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva” Tilmanu Zülchu

2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva” Milanu Bandiću

3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja “Graham Bamford” Goranu Čengiću

4. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja “Graham Bamford” Srđanu Aleksiću

5. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja “Plaketa Grada Sarajeva” Huseinu Hasaniju (čika Miši)

6. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja “Sarajevska pahuljica” Edinu Taloviću

7. Prijedlog Odluke o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Ahatovići” sa Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Ahatovići”

9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Rajlovac III”

10. Prijedlog Programa obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2014. godini

11. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu saradnje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu u toku 2013. godine

12. Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2013. godini za oblast kulture, sporta i obrazovanja

13. Nacrt etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva

14. Nacrt Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar Marijin Dvor” – Kvadrant “B”

15. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi organizacije XIII EYOF 2017 Sarajevo-East Sarajevo

16. Informacija o uspjehu učenika u srednjim školama na području grada Sarajeva u školskoj 2012./2013. godini

17. Informacija o aktivnostima Grada Sarajeva na pripremama i provođenju kulturnog programa “Sarajevo, evropski most kultura 2014. godine” i drugim aktivnostima na obilježavanju značajnih datuma u 2014. godini 

18. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv se, kao informativni materijal, dostavlja Program rada Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2014. godinu. 

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-328/14

Datum: 14.02.2014. godine