Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 28. 05. 2014. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 23. 04. 2014. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća 
2. Prijedlog Odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća 
3. Prijedlog    Odluke o usvajanju  Regulacionog plana “Park šuma Mojmilo ” sa Prijedlogom  Odluke o provođenju   Regulacionog plana “Park šuma Mojmilo”
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o primanjima i drugim pravima vijećnika
5. Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2013. godini
6. Izvještaj o aktivnostima Gradskog biznis centra sa prijedlogom mjera
7. Izvještaj o realizaciji projekta “Revitalizacija Trebevićke žičare” za period od 01.01. do 25.04. 2014. godine
8. Izvještaj o radu i poslovanju JP “Olimpijski bazen Otoka” d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu
9. Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unaprjeđenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti
10. Informacija o mogućnostima rekonstrukcije Carevog mosta
11. Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu za 2013. godinu
12. Informacija o položaju mladih kroz primjenu Zakona o mladima
13. Vijećnička  pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA
Sabahudin Delalić, s.r.

Broj: 01-05-914/14

Datum: 15.05.2014. godine