Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 18. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo Odluku da se Manuel Vila Motllo iz Barcelone, proglašava „Počasnim građaninom Grada Sarajeva“. Udruženje ,,Obrazovanje gradi BiH’’ i Fondacija lokalne demokratije uputili su Gradskom vijeću ovaj prijedlog, a podršku prijedlogu su dali načelnik Općine Novi Grad Sarajevo i Fama Collection. Manuel Vila Motllo, profesionalni političar i uposlenik Skupštine grada Barcelone, punim angažmanom se zalagao za podršku gradu Sarajevu i njegovim građanima od 1991. godine do danas, a veći dio svog angažiranja posvetio je djeci i obrazovanju mladih kao i obnovi grada. Priznanje se dodjeljuje u obliku Povelje, koju će uručiti gradonačelnik Grada Sarajeva na svečanoj sjednici Gradskog vijeća.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o razrješenju člana Odbora za lokalni biznis i turizam, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Klub gradskih vijećnika SDA u Gradskom vijeću predložio je da se imenovani, na vlastiti zahtjev, razriješi dužnosti člana radnog tijela. Na njegovo mjesto imenovan je Emir Muminović.

Usvojena je Odluka o obrazovanju odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2015. godini. Predsjedavajući Odbora je Miroslav Živanović, zamjenik predsjedavajućeg Sabahudin Delalić, a članovi su: Sanja Lazar, Drago Jurić, Amel Mekić, Gradimir Gojer, Enes Husejnović, Igor Mišković, Salih Selmanović, Dženana Zlatar, Rasim Smajić, Jelena Misita i Dragan Vikić.

Također, usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30. 06. 2014. godine.

Na današnjoj sjednici, usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu. Budžet Grada Sarajeva za 2014. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj u martu 2014. godine u iznosu od 12.069.852,00 KM.
Izmjene i dopune Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu se zasnivaju na praćenju izvršenja Budžeta tokom tekuće godine. Predloženi rebalans Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu u segmentu sredstava za rad Gradskog vijeća sadrži tekuće izdatke i kapitalna ulaganja. Tekući izdaci se u odnosu na Plan Budžeta u 2014. godini predlažu sa smanjenjem od oko 93. 000 KM. Izmjene na kapitalnim ulaganjima se predlažu povećanjem od 18%, što je potrebno za realizaciju I faze Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću. Također, izostavljaju se planirana sredstva za nabavku namještaja u Vijećnici, za tekuću godinu, budući da je Gradonačelnik upoznao Kolegij Gradskog vijeća sa iskazanim namjerom potencijalnog donatora da finansira opremanje čitave Vijećnice.

Gradski vijećnici su usvojili i odluke o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i to „54. Internacionalni teatarski festival MESS 2014.“ i „18. Jazz Fest Sarajevo 2014“ koji će se održati u periodu od 04. 11. – 09. 11. 2014. godine. 

Gradski vijećnici su također, usvojili i odluke o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i to „53. Sarajevski dani poezije“, V „Balet–fest Sarajevo“ 2014.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Izvještaj o primjeni odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva. Odlukom Gradskog vijeća o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva propisani su uslovi za odobravanje upotrebe grba i imena, i isticanju zastave Grada Sarajeva. U izvještajnom periodu podneseno je ukupno osam zahtjeva za odobravanje upotrebe imena Grada Sarajeva.

Vijeće je razmotrilo Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2015. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju do 21. novembra 2014. godine. U Program rada su, po oblastima iz djelokruga Grada Sarajeva sadržanim u Statutu Grada Sarajeva, uvrštene teme na osnovu prijedloga Gradonačelnika i radnih tijela Gradskog vijeća te drugih subjekata u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradski vijećnici su, primili k znanju Informaciju o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Sarajeva za period 2015. – 2017. godine.

Primljena je, također, k znanju i Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za predstojeći zimski period u gradu Sarajevu, te Informaciju o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi, kao i Informaciju o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, te Informaciju o mogućim modelima saradnje sa gradskim općinama u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta.

Na današnjoj sjednici, kao i obično, pokrenut je veći broj inicijativa i upućena su određena vijećnička pitanja.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: gsgv@sarajevo.ba