Prezentacija Priručnika za praktičnu primjenu Aarhuske konvencije u BiH

U organizaciji Aarhus centra Sarajevo danas je upriličena prezentacija Priručnika za praktičnu primjenu Aarhuske konvencije u BiH. Na skoro stotinu stranica teksta ovog priručnika razmatraju se sva tri stuba Aarhuske konvencije: pristup informacijama o ekologiji, učešće javnosti u donošenju odluka o ekološkim pitanjima i pristup pravosuđa o ekološkim pitanjima. Ovo je prvi sveobuhvatni priručnik o Aarhuskoj konvenciji izrađen u BiH, na kojem je radilo 10 autora-eksperata iz oblasti zaštite okoliša, iz vladinog i nevladinog sektora. “Nakon uspostavljanja prvog Aarhus centra u BiH krajem maja ove godine, nedavno održanog prvog edukativnog seminara, današnjom prezentacijom ovog priručnika slažemo mozaik pripremnih radnji kako bi građanke i građane Sarajeva upoznali sa Arhuskom konvencijom i postojećim mehanizmima koji će im osigurati kvalitetniji pristup informacijama o okolišu i mogućnost njihovog uključivanja u donošenje odluka u ovoj oblasti“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović.