Bernard-Henri Levy i Predrag Matvejević proglašeni Počasnim građanima grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj sjednici usvojilo je, između ostalog, i odluke kojima su Bernard-Henri Levy, francuski filozof i intelektualac i prof. dr. Predrag Matvejević, redovni profesor na više evropskih sveučilišta, književnik i esejista, proglašeni Počasnim građanima grada Sarajeva. U obrazloženju za donošenje ovih odluka je navedeno da je francuski filozof, intelektualac i novinar Bernard-Henri Levy, pisanom riječju i filmskim jezikom svjedočio o zločinima agresora na BiH, posebno na grad Sarajevo.

Održana Peta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na danas održanoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, nakon duže rasprave povučen je Prijedlog odluke o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, državnih službenika i namještenika organa Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti FBiH. Zaključeno je da se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća pripremi novi prijedlog ove odluke, uz razmatranje i diskusija iznesenih na današnjoj sjednici Gradskog vijeća i uz uvažavanje stavova Kolegija Gradskog vijeća. Vijećnici su prihvatili odluke o usvajanju regulacionih planova „Briješće“ i „Koševsko Brdo“, te Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje općine Centar Sarajevo).