Gradski vijećnici su razmatrali Informaciju vezanu za novonastale probleme finansiranja Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na svojoj 17. sjednici kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu. Naime, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu, Kolegij Gradskog vijeća je uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, posebno u dijelu koji se odnosi na urbano planiranje. Gradonačelnik je tokom godine, u pripremama sjednica Gradskog vijeća, obrazlagao Kolegiju razloge za odlaganje razmatranja određenih programiranih planskih dokumenata. Gradski vijećnici su u predložene izmjene uvrstili i obavezu razmatranja Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za prvo polugodište 2014. godine i rabalansa Budžeta Grada Sarajeva za tekuću godinu u oktobru mjesecu, zatim nacrta Budžeta i prijedloga Budžeta za 2015. godinu u novembru, odnosno decembru mjesecu, dakle, do kraja tekuće godine.