Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao  Željko Ler, vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području KS za period januar-septembar 2010. godine. Dragan Mioković, šef Ureda policijskog komesara Kantona Sarajevo je kazao da „statistički gledano stanje sigurnosti na području KS u prvih devet mjeseci ove godine je dobro mada ga građani takvim ne doživljavaju“. U odnosu na uporedni period 2009.g., u proteklih devet mjeseci registrovano je manje  krivičnih djela, smanjen je i broj maloljetnih izvršioca, bolje je i stanje javnog reda i mira, međutim, dodaje Mioković, povećan je broj povratnika u vršenju krivičnih djela.

Zaključeno je da delegacija Gradskog vijeća organizira niz susreta sa relevantnim zakonodavnim i izvršnim institucijama koje učestvuju u kreiranju kaznene politike i  zatvorskih kapaciteta, kako bi im iznijela svoje sugestije i zahtjeve o ovoj, danas veoma aktuelnoj problematici, i u gradu i u državi. 

Vijećnici su utvrdili Nacrt budžeta Grada Sarajeva za 2011.g. i Nacrt odluke o izvršenju ovog budžeta u planiranom iznosu od 20.091.752 KM. Zaključak Vijeća je da se oba nacrta upute u javnu raspravu u trajanju od po 90 dana. Vijećnici su donijeli Odluku o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2011.g, dok je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ skinut sa dnevnog reda ove i naći će se na dnevnom redu decembarske sjednice Gradskog vijeća.

Na sjednici je usvojena Politika Grada Sarajeva u oblasti kulture za period 2010.-2012. s ciljem razvoja i unapređenja kulturnih vrijednosti grada Sarajeva kroz podršku i finansiranje specifičnih projekata iz oblasti bibliotečke i muzejske djelatnosti i zaštite kulturno-historijske baštine grada, potom podizanja opće kulture grada, te približavanja kulture svim slojevima stanovništva, a posebno djece i omladine, kako bi preuzeli ulogu aktivnih stvaralaca autentične kulture ovih prostora.

Vijećnici su usvojili Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Buća Potok I“ sa Odlukom o provođenju ovog planskog dokumenta. Prihvaćena je i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o ustanovljenju 6. aprila (početka Olimpijskih igara 1886.g.) kao Svjetskog dana olimpijskog primirja, kao i Odluka o davanju saglasnosti na Novu rezoluciju o Deklaraciji o deceniji razoružanja i sazivanja specijalne sjednice o razoružanju Generalne skupštine UN-a.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj za 2010.g. o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član, te utvdilo Nacrt programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2011.g., koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 21 dan. Usvojen je i Izvještaj o evaulaciji aktivnosti realizovanih u okviru projakta „Sarajevo zdravi grad – zdravlje za sve u 21. stoljeću“ za 2009./2010.g.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o Godišnjem izvještaju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2009.g., Informaciju o aktivnostima na osnivanju Gradskog biznis centra, te Informaciju o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period.

Na sjednici je primljena k znanju Informaciju o broju i stanju nacionalnih spomenika na području grada Sarajeva, sa zaključcima kojima Komisija za spomenike predlaže Gradskom vijeću da se od ovlaštenih institucija traži revizija stanja nacionalnih spomenika na području grada, potom da se aktivira projekat za Bijelu tabiju i da se u sklopu finansijskih mogućnosti ako je to moguće okonča, te sugeriše da Gradsko vijeće ovlaštenim institucijama predloži raspisivanje međunarodnog tendera za restauraciju Firuz-begovog hamama.

Primljena je k znanju i Informaciju s ciljem formulacije mjera za suzbijanje i rješavanje posljedica nelegalne gradnje na području grada Sarajeva s osvrtom na provođenje Protokola o suzbijanju bespravne gradnje potpisanog između Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva 29.05.2006.g. Mjere se, između ostalog, odnose na obezbjeđivanje lokacije za novu gradnju, donošenje djelotvornog zakona o inspekcijskom nadzoru, kadrovsko i materijalno opremanje inspekcijskih službi, edukaciju i informisanje javnosti, aktivnu saradnju svih nivoa nadležnih za ovu problematiku… Ovu informaciju razmatrali su Komisija za Statut i akta i Odbor za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta Gradskog vijeća i Zavod za planiranje KS, koji su donijeli zaključke kojim predlažu Gradskom vijeću da Kantonu Sarajevo uputi zahtjev za pooštravanje sankcija prema bespravnim graditeljima, kao i inicijativu Kantonu Sarajevo da organizuje tematsku sjednicu na temu suzbijanja i rješavanja posljedica nelegalne gradnje na području grada Sarajeva.

Vijećnicu su primili k znanju i Informaciju o stanju turizma na području grada s prijedlogom mjera, koje se odnose na izgradnju infrastrukture, brendiranje svake destinacije, promotivne aktivnosti u zemljama regiona, izradu sarajevskog suvenira i kreiranje efikasnih poticajnih mjera za očuvanje starih zanata. Prihvaćen je i zaključak kojim Odbor za lokalni biznis i turizam GV-a zadužuje Gradsku službu za lokalno poslovanje i razvoj da uputi zahtjev Turističkoj zajednici KS da Gradskom vijeću dostavi podatke koliko su sredstava uložili u posljednih godinu i po dana u cilju promocije Grada i Kantona Sarajevo. Na kraju su se vijećnici složili da se za narednu sjednicu Vijeća pripreme zaključci koji proizlaze iz današnje veoma konstruktivne i iscrpne rasprave o stanju turizma na području grada Sarajeva.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i inicijativa.