Održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća gosp. Željko Ler. Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je na 27. sjednici Budžet Grada Sarajeva za 2011. godinu, u iznosu od 21.387.792,00 KM, što je u odnosu na usvojeni Rebalans 2010. godine povećanje za 22,85 %, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2011.godinu. Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Gradskog vijeća za 2010. godinu. Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2010. godinu realiziran je u zadovoljavajućoj mjeri, cijeneći teme koje su realizirane, a nisu bile prethodno programirane i realizaciju tema koje su zamjenama i dopunama konačno utvrđene kao programske teme za rad Gradskog vijeća.

Bez obzira što je Budžet Gradskog vijeća za 2010.godinu bio umanjen u odnosu na 2009. godinu, svi programski ciljevi su izvršeni u potpunosti.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnosti gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2010. godine. Gradska politika i u 2010.godini imala je za cilj profiliranje nadležnosti Grada Sarajeva utvrđenih Statutom Grada, kao važnim elementom u identificiranju Grada Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine i jedninice lokalne samouprave, te nastojanja na riešavanju pitanja izvornih prihoda potrebnih za obnavljanje poslova iz nadležnosti Grada i pitanja imovine Grada Sarajeva, a sve u skladu sa principima Evropske Povelje o lokalnoj samoupravi  i Zakonom  o principima lokalne samouprave u FBiH.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2010.godinu. U okviru tematskih programskih aktivnosti u kojima je Pravobranilaštvo bilo njihov nosilac, potrebno je istaći da su svi poslovi i zadaci u izvještajnom periodu u cjelosti realizovani. Osim toga, u okviru normativnih poslova i zadataka, ovaj organ je, kao neporogramiranu aktivnost, proveo i realizovao sve potrebne aktivnosti u vezi izrade nacrta i prijedloga Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva s ciljem njenog usvajanja na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Također, usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-31.12.2010.

Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o mogućnostima poboljšanja promocije naziva Grada Sarajeva kao tržišnog brenda s aspekta povećanja prihoda u Budžetu Grada Sarajeva s prijedlogom zaključaka. Informacija sadrži osnovne podatke o važnosti brendiranja grada, prihodima ostvarenim po osnovu korištenja naziva Grada Sarajevo, kao i prioritetnim mjerama u cilju povećanja prihoda u Budžetu Grada Sarajeva. Naime, Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave, po uzoru na brojne evropske gradove i metropole koje su veoma uspješno primjenili osnovne koncepte marketinga u segmentu pozicioniranja i svog predstavljanja na globalnom novou, nastoji da iskoristi prednosti novog načina komuniciranja sa javnosti, koji će doprinijeti boljem društveno-ekonomskom položaju grada. Sa druge strane, prednosti tržišnog pozicioniranja Grada Sarajeva, ogledaju se i u mogućnostima dodatnog iznalaženja izvora prihoda u budžetu Grada Sarajeva.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.

Na inicijativu vijećnika Gradimira Gojera, koju je Gradsko Vijeće jednoglasno podržalo, upućen je APEL čelnicima Nogometnog/fudbalskog saveza BiH da na današnjoj sjednici usvoje novi Statut saveza i spriječe suspenziju koja nam prijeti od strane FIFA i UEFA, kako bi građani Sarajeva, a i cijele BiH i ubuduće uživali u igrama i pobjedama naše nogometne reprezentacije!