Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 27.04.2011. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 29.03.2011. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o podizanju bisti književnicima Izetu Sarajliću, Ćamilu Sijariću i Dervišu Sušiću

2. Prijedlog Odluke o spomenicima  od značaja za Grad Sarajevo

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi  Regulacionog plana „Mahmutovac”

4. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „Međunarodni teatarski festival autroskih projekata -14. Teatar fest.

5. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „Kids festival 2011“.

6. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije Izložba  „Collegium Artisticum“

7. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „50. Sarajevski dani poezije“

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

9. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Vukovara

10. Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2010.godinu

11. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za period januar – mart 2011. godine

12. Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Zetra“ s Nacrtom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna  Regulacionog plana „Zetra“ 

13. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Bjelave – Čekaluša” s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Bjelave – Čekaluša”

14. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Bjelave – Mejtaš” s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Bjelave – Mejtaš”

15. Informacija o realizaciji programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama / majkama s djecom

16. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i  mira i saobraćaja za period januar – mart 2011. godine

17. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon   216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler, s.r.

Broj: 01-05-609/11

Datum: 15.04. 2011. godine