Održana je 39. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Minutom šutnje vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva odali su počast nedavno preminulom načelniku Srebrenice Osmanu Suljiću. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011.godinu. Gradsko vijeće Grada Sarajeva je u 2011. godini radilo prateći utvrđeni Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2011. godinu. Programirane teme su razmatrane dinamikom koja je ovisila o ostvarivanju preduvjeta za njihovo predlaganje, odnosno realizaciju. Gradsko vijeće je obradilo i određeni broj tema koje nisu bile sadržane u Programu rada, a koje su realizirane na temelju inicijativa i prijedloga ovlaštenih predlagača, te zaključaka Gradskog vijeća.

Kolegij Gradskog vijeća je kontinuirano pratio realizaciju Programa rada Gradskog vijeća, odluka i zaključaka Gradskog vijeća. Radna tijela su u pripremi održavanja sjednica razmatrala sve materijale upućene Gradskom vijeću Grada Sarajeva, ovisno o djelokrugu rada pojedinih radnih tijela i formirala mišljenja po pojedinim materijalima. Služba Gradskog vijeća je izvršila sve poslove iz okvira djelokruga vezano za aktivnosti koje su proizišle iz Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, zaključaka Gradskog vijeća, te zaključaka Kolegija Gradskog vijeća i radnih tijela, kao i administrativne poslove propisane važećim zakonskim i drugim propisima, te  podzakonskim aktima i aktima Gradskog vijeća.

Na održanoj sjednici vijećnici su usvojili Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2011. godine. Na osnovu programskih dokumenata moguće je konstatovati da je Gradska politika i u 2011. godini imala za cilj profiliranje nadležnosti Grada Sarajeva utvrđenih Statutom Grada, kao važnim elementom u identificiranju grada Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine i jedinice lokalne samouprave, te nastojanja na rješavanju pitanja izvornih prihoda potrebnih za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada i pitanja imovine Grada Sarajeva, a sve u skladu sa principima Evropske Povelje o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu Pravobranilaštva, te Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.2011. – 31.12.2011. godine. Budžet Grada Sarajeva za 2011. godini usvojen je krajem marta 2012. godine u planiranom iznosu od 21.387.792,00 KM. U cilju uspostavljanja budžetske ravnoteže, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, je na novembarskoj sjednici 2011. godine donijelo Odluku o Izmjenama i dopunama  Budžeta Grada Sarajeva za 2011. godine. Ovom Odlukom planirana sredstva Grada Sarajeva su predložena u iznosu od 15.405.034,00 KM. Ukupno ostvarena sredstva za izvještajni period su ostvarena u iznosu od 12.693.167,52 KM, i u odnosu na 2010.godinu, umanjenja su za 1.943.936,55 KM. 

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Odluku o usvajanju Budžeta Grada Sarajeva za 2012.godinu, te Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2012.godinu. Budžet Grada Sarajeva za 2012. godinu iznosi 16.19.400,00 KM.

Vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar – Novo Sarajevo“ i Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2011. godini.

Na sjednici  gradski vijećnici su usvojili Socio-ekonomsku analizu Grada Sarajeva, kojom su obuhvaćeni svi važni aspekti života i razvoja grada Sarajeva. Njenom izradom je i sadržajno otpočeo proces strateškog planiranja razvoja našeg grada. Grad Sarajevo kao geostrateški i administrativni centar BiH raspolaže ogromnim potencijalom u području ponude finansijskih i poslovnih usluga, razvoja trgovine i lake industrije. Posjeduje značajne ljudske i obrazovne  potencijale za razvoj i usvajanje novih tehnologija i savremenih naučnih i tehnoloških dostignuća u različitim oblastima. Također, grad sa svojim prirodnim i kulturno-historijskim vrijednostima posjeduje neophodne resurse za razvoj turizma, posebno zimskog, sportskog, kongresnog, odnosno banjskog i lječilišnog spa turizma.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Nacrt Strategije razvoja Grada Sarajeva sa zaključcima, te se isti upućuje u javnu raspravu. Vijeće Grada Sarajeva usvojilo je  Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Kovačići“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Kovačići“, sa zaključcima  i iste upućuje na javni uvid i javnu raspravu.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i  inicijativa.