Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević je pozdravio prisutne vijećnike, gradonačelnika i goste te otvorio 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva konstatacijom da Gradsko vijeće Grada Sarajeva ima kvorum za punovažan rad i odlučivanje. Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva i prihvatilo predložene zaključke koji će biti upućeni u proceduru.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević govorio je o radu Gradskog vijeća u 2008.godini. Istaknuo je da je u toku 2008. godine održano 15 sjednica Gradskog vijeća: 11 redovnih, 3 svečane i 1 vanredna. U pripremi sjednica Gradskog vijeća održano je 110 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća i 18 sjednica Kolegija Gradskog vijeća. Ukupno su razmatrane 192 tačke dnevnog reda.

Ovo je rezultiralo 91 aktom objavljenim u "Službenim novinama Kantona". Gradsko vijeće Grada Sarajeva u 2008. godini radilo je na osnovu Programa rada Gradskog vijeća. Gradsko vijeće je pored planiranih tema obradilo i određeni broj tema koje nisu bile sadržane u Programu rada, a koje su realizirane na osnovu inicijativa i prijedloga Kolegija Gradskog vijeća, odnosno ovlaštenih predlagača, te zaključaka Gradskog vijeća. Od tema realiziranih u Oblasti opće uprave potrebno je izdvojiti da su donesene Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća i Izmjene i dopune Statuta Grada Sarajeva. Određeni broj planiranih tema nije bio realiziran, a čemu je osnovna prepreka blokiranje primjene Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, budući da organi Kantona Sarajevo nisu u propisanom roku izvršili obavezu utvrđenu ovim zakonom. Također, nisu regulirani izvorni prihodi Grada.

Na osnovu člana 2. stav 1. u vezi s članom 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva Klub vijećnika SDP-a BiH u Gradskom vijeću Grada Sarajeva je predložio zaključke koji predstavljaju refleksiju o Izvještaju o radu. Predloženi zaključci:

Zaključak 1: Da Skupština Kantona Sarajevo čim prije uvrsti tačku dnevnog reda za donošenje kantonalnog zakona o lokalnoj samoupravi, shodno odredbama čl.60, stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije BiH, tj. da se to pitanje nađe na dnevnom redu Skupštine Kantona najdalje do kraja juna 2009. godine.

Zaključak 2: Da Parlament FBiH odmah pristupi, odnosno pokrene postupak izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju u kojem bi pored Zavoda za prostorno planiranje bilo omogućeno i drugim projektantskim kućama izrada regulacionih planova, koji bi se dodjeljivali na izradu putem tendera, kako bi se ubrzalo njihovo donošenje.

Zaključak 3: Da se inicijativom Gradskog vijeća Grada Sarajeva zatraži od Parlamenta Federacije BiH da odmah pristupi izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju  u dijelu koji se odnosi na vršenje nadzora nad provođenjem regulacionih planova, jer sadašnji način kontrole nije polučio odgovarajuće rezultate.

Izvještaj o provođenju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnice Grada Sarajeva u periodu 01.01.2008. godine do 31.12.2008. godine nije dobio potreban broj glasova te stoga nije usvojen. Također, nije usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 1. januar – 31. decembar 2008.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je usvojilo Prijedlog rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2009.godinu sa unesenim ispravkama i dopunama, a koje se tiču sigurnosti u gradu Sarajevu, maloljetničke delikvencije, kao i uređenja parkovskih površina.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na sjednici usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2009. godinu, koji iznosi 27.956.922 KM što je u odnosu na planirani Budžet 2008. godine, sa prenesenim sredstvima (32.620.690,00KM) manje za 14,30% ili 4.663.768,00 KM. Uz ovo sve, treba napomenuti da planirana sredstva Budžeta Grada Sarajeva za 2009. godinu sadrže i prenesena sredstva iz 2008. godine, u iznosu od 6.078.122, 00 KM.

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen je predložio, a Vijeće prihvatilo, da se u Budžet u 2009.godini smanje troškovi i to:
Najveće smanjenje troškova u odnosu na Budžet 2008. godine odnosi se na izdatke za materijal i usluge, što je u odnosu na prethodnu godinu smanjeno na 30%, što iznosi 1.474.951,00 KM, sredstva za održavanje međunarodne saradnje u odnosu na 2008. godinu su smanjena za 100.000,00KM ili 25%. Također, u dijelu putnih troškova, nabavke materijala, tekućeg održavanja i posebno ugovorenih usluga smanjeni su iznosi toškova u odnosu na Budžet 2008.godine, kao i u dijelu tekućih grantova i to granta vijećničkim grupama, potom u dijelu kapitalnih izdataka gdje su izostavljena značajna sredstva za zamjenu službenih vozila i nabavke namještaja.

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2009. godinu.  Također, usvojili su Izvještaj o završetku izgradnje zatvorenog 50-metarskog olimpijskog bazena Otoka-Meanda. Na sjednici je razmatran i Nacrt programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2009.godinu i on je upućen na javnu raspravu. Subjekti javne rasprave su: Odbor za društvene djelatnosti, Odbor za budžet i finansije, gradonačelnik, klubovi vijećnika u Gradskom vijeću i drugi zainteresirani subjekti.