Održana je 42. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Salko Nikšić. Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o  davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog gradskog organa uprave – Gradske uprave Grada Sarajeva. Vijećnici Grada Sarajeva usvojili su Odluku o ispravci tehničke greške u Odluci o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su pojedinačno zaključke kojima se Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most V“; Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „ Alipašin most VI“; Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Jarčedoli“; te Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Kanara“, upućuju u javnu raspravu kako je to predloženo u datim zaključcima.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva primilo je k znanju Informaciju o implementaciji informatizacije Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Zavod za informatiku i telematiku realizuje, osigurava i održava osnovne funkcije i stabilnost informacionog sistema Grada. Posao se realizuje u skladu sa potrebama definisanim u koordinaciji sa Gradskom upravom, Gradskim vijećem i Službom gradskog vijeća, te u skladu sa budžetskim mogućnostima, sa unaprijed postavljenim prioritetima. U periodu juni 2011. godine – juni 2012. godine, provedene su aktivnosti na implementaciji i održavanju informatičke funkcije i infrastrukture  u Gradskoj upravi i Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Vijećnici Gradskog vijeća primili su k znanju Informaciju o realizaciji Projekta „Trebevićka žičara“. Informacija sadrži provedene aktivnosti na realizaciji projekta „Trebevićka žičara“ u periodu januar – juni 2012. godine. Ukupni procesi u provođenju ovog projekta finansirani su od delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. S obzirom na značaj Projekta revitalizacije Trebevićke žičare, a koji je prepoznat i od delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Grad Sarajevo kao titular ovog veoma složenog tehničko-tehnološkog projekta će nastaviti njegovu implementaciju, kako bi konačno gradu Sarajevu vratili jedan od njegovih najznačajnih simbola.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.