Održana je 45. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Prije usvajanja dnevnog reda, Gradskom vijeću obratio se predsjedavajući prim. dr. Željko Ler, s prijedlogom da se tačka "Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja u periodu januar-oktobar 2012. godine" povuče sa dnevnog reda, uz obrazloženje da ista nije dostavljena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Strategiju razvoja Grada Sarajeva za 2012-2020. Strategija razvoja Grada Sarajeva predstavlja strategijski okvir sa najvažnijim društvenim i ekonomskim opredjeljenjima u sklopu kojih će se definirati konkretni programski ciljevi u planiranom periodu. Ovaj plan provodit će se u periodu pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s EU, što će uveliko uticati na oblikovanje cjelokupne nacionalne politike.

Također, važno je napomenuti da je, u procesu pripreme i izrade strateškog dokumenta, uspostavljena čvrsta suradnja sa predstavnicima privatnog, nevladinog sektora, kao i svim drugim lokalnim akterima, koji su aktivno uključeni u sve faze izrade Strategije razvoja grada Sarajeva. Grad Sarajevo se nalazi u prilici da približavanjem građanima i zadovoljavanjem njihovih stvarnih potreba, postane jedan od vodećih gradova u regiji zahvaljujući optimalnom korištenju svojih prednosti, a koje su predmet dokumenta Strategija razvoja grada Sarajeva.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2012.godinu.

Također, vijećnici su razmotrili Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2013. godinu, te usvojili zaključak kojim se Nacrt upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Gradski vijećnici usvojili su zaključak kojim se Nacrt budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu, upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Na sjednici je razmatran Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu, i usvojen je zaključak kojim se Nacrt upućuje na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Gradsko vijeće razmatralo je Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2013. godinu, te usvojilo zaključak da se Nacrt uputi  u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Izvještaj za 2012. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodne asocijacija čiji je član.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o preduzetim aktivnostima u parničnom postupku utvrđivanja prava na legat nad Zbirkom umjetničkih djela iza umrlog Ilije Buljovčića iz Sarajeva u korist Grada Sarajeva, kao Tužitelja i aktivnostima u postupku postizanja Sporazuma u sudskoj nagodbi sa Tuženim HKD „Napredak“ Sarajevo, uz ovlaštenje gradskom Pravobraniocu da, u ime Grada Sarajeva sa HKD „Napredak“ Sarajevo potpiše Sporazum o sudskoj nagodbi pred Općinskim sudom u Sarajevu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva primilo je k znanju Informaciju o Godišnjem izvještaju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2011. godinu, Informaciju o aktivnostima Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te  Informaciju o aktivnostima SERDA-e za 2011. godinu.

Informaciju o stanju turizma sa prijedlogom mjera priopćena je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, no nije primljena k znanju, uz zaključak da se ista odgađa za decembarsku sjednicu Gradskog vijeća, na koju će biti pozvani i predstavnici Turističke zajednice Kantona Sarajevo.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut  i veći broj vijećničkih inicijativa.