Gradska uprava Grada Sarajeva obavještava građane da je Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 26.03.2014. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „RTV“ i Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin Most I“ (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/14).

U narednom periodu otpočinju aktivnosti na snimanju postojećeg stanja u obuhvatu Plana (ažuriranje geodetskih podloga, geološki istražni radovi, anketa na terenu), te ovim putem upućuje apel građanima da to omoguće u cilju što kvalitetnijeg postupka izrade Plana.