Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj 2. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Budžet Grada Sarajeva za 2013. godinu, koji iznosi 12.141.351 KM, što je u odnosu na Nacrt budžeta umanjenje za 14,50 posto. Također je usvojeno i 16 zaključaka kojima se, između ostalog, zadužuje Gradonačelnik da uputi inicijativu nadležnim organima za donošenje Zakona o glavnom gradu, odnosno da insistira kod nadležnih organa na hitnom provođenju presuda Ustavnog suda F BiH po tužbama Grada Sarajeva za narušavanje prava na lokalnu samoupravu. Zaključeno je i da se pri predlaganju rebalansa Budžeta razmotri mogućnost ponovnog uvođenja naknade za pomoć porodiljama, zatim ponovnog finansiranja i realizacije Projekta „Posao za sve“ i Projekta prevencije maloljetničke delinkvencije. Vijećnici su ujedno sa današnje sjednice uputili dvije inicijative.

Prvu prema gradskim općinama da preispitaju svoje odluke o komunalnim taksama i utvrde da se javni prihod od komunalnih taksi definira kao prihod Grada Sarajeva u mjeri u kojoj je to bilo prije (30:70), i drugu prema Skupštini Kantona Sarajevo da još jednom razmotri utvrđeni grant Gradu Sarajevu u Budžetu KS, te u slučaju rebalansa kantonalnog budžeta za tekuću godinu, planira veća sredstva prema Budžetu Grada Sarajeva.

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu, te prihvatili Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2013. godinu. Na Vijeću je prihvaćena Odluka o prestanku i davanju ovlaštenja Gradskog vijeća za vršenje funkcije predsjednika Skupštine JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, kako bi se obezbijedio nesmetan rad i funkcionisanje ovog  javnog preduzeća, s obzirom da je dosadašnji predsjednik Milorad Kojović podnio pismenu ostavku radi sticanja uslova za penziju. Također jednoglasno usvojena Odluka o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Odluka o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na sjednici je jednoglasno usvojen Program međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2013. godinu. Program obuhvata pokretanje Mreže gradova za očuvanje biodiverziteta MEDIVERCITIES, projekat “Jačanje mreže energetski efikasnih gradova jugoistočne Evrope“, utvrđivanje programa i pripremne aktivnosti za održavanje kulturne manifestacije „Dani Sarajeva u Pragu“, potom „Sarajevo – mosta kultura 2014.“ i za obilježavanje 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata.

Na današnjoj sjednici Vijeće je usvojilo Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2012. godinu, kao i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2012. godinu.  Prihvaćen je i Izvještaj o realizaciji Programa prevencije maloljetničke delinkvencije za period od 01.01. – 31.12. 2012. godine, uz ocjenu da su postignuti veoma pozitivni rezultati u radu sa djecom.

Primljena je, također, k znanju Informacija o upisu učenika u srednje škole na području grada Sarajeva u školskoj 2012./2013. godini, te Informacija o uspjehu učenika u srednje škole na području grada Sarajeva u školskoj 2011./2012. godini.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja. Usvojena je inicijativa zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimira Gojera da se za počasne građane grada Sarajeva proglase prof. dr. Predrag Matvejević i francuski filozof Henri Levi, kao i inicijativa gradskih vijećnika: Edine Latif, Amela Mekića, Velije Katice i Suvada Kerle da se Zemaljski muzej BiH tretira kao pridruženi član Univerziteta u Sarajevu.