Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2019. godinu

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2019. za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti

Prof. dr. Franjo Topić

Monsinjor prof. dr. Franjo Topić rođen je 1953. godine u Kasapovićima, Novi Travnik. Filozofsko teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu završio je 1977., a za svećenika je zaređen 1976. godine. Svoju akademsku karijeru počinje 1985. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu.

Teško je i nabrojati sve funkcije koje je obavljao i koje obavlja prof. Topić. Bio je član više vijeća Biskupske konferencije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Posebno stručno i crkveno priznanje prof. Topić je dobio 1995. godine kada je izabran u vatikansku i svjetsku teološko-povijesnu komisiju za proslavu velikog jubileja 2000 godina kataloličke crkve. Osim predavanja i brojnih funkcija koje obnaša i koje su svaka na svoj način posebne i značajne, prof. Topić uz rad na Fakultetu, najradije ističe onu da je predsjednik Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ od obnove 1990. godine do danas koja je na svojevrstan način obilježila njegov životni put. Prof. dr Franjo Topić osnivač je i 15 godina predsjednik Panevropske unije BiH u kojoj i danas djeluje. Godine 2010. izabran je i za člana Predsjedništva međunarodne Panevropske unije. Bio je savjetnik Malteškog reda. Član je Predsjedništva Evropskog centra za radnička prava. Bio je ratni upravitelj Bogoslovije u Sarajevu koja je humanitarnim radom i različitim društvenim aktivnostima postala jedan od centara opkoljenog Sarajeva.

Prof. Topić je autor osam knjiga kao i više stotina znanstvenih, stručnih i popularnih članaka i urednik je nekoliko knjiga. Dobitnik je brojnih nagrada i plaketa. Najveću nagradu je imao od dragog Boga a to je da je dobio bitku sa opakom bolešću leukemijom 1989. godine te i dalje obogaćuje znanost, duhovnost, kulturu i društveni život Bosne i Hercegovine i regije, nižući ispunjene listove svoje životne misije. Prof. Topić je više puta kazao da je sretan čovjek i da želi i druge usrećivati.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2019. za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

Prof. dr. Fahrudin Smajlović

Prof. dr. Fahrudin Smajlović rođen je 1952. godine u Gračanici. Godine 1976. diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Obavezni ljekarski staž završio je u Sarajevu da bi radio kao ljekar opće prakse u Domu zdravlja Fojnica do 1980. godine. Stručni ispit položio je 1978. godine u Sarajevu. Specijalistički ispit iz radiologije položio je 1983. godine u Sarajevu na Institutu za radiologiju. Postdiplomske studije završio je u Sarajevu 2000. godine na Medicinskom fakultetu i odbranio magistarski rad na temu „Intraoperativne ultrasonografije“. Doktorirao je 2007. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na temu „Procjena značaja transrektalne ultrasonografije u dijagnosticiranju karcinoma prostate“.

Godine 2008. izabran je u zvanje docenta odlukom rektora Univerziteta u Sarajevu. U zvanje vanredni profesor izabran je 2013. godine za oblast radiološke tehnologije u radio dijagnostici. Od 1980. do 1986. godine bio zaposlen u Bolnici Travnik na radiološkom odjeljenju kao šef odjeljenja. U Kliničkom centru zaposlen od 1986. na Institutu za radiologiju. Godine 1996. rukovodilac  ultrazvučne dijagnostike Instituta za radiologiju, a od 1997. do 2008. odgovorni ljekar urgentne radiologije na CUM-u. Prvi u BiH uveo intraoperativnu ultrasonografiju u kliničku praksu. Također, prvi u BiH uveo transrektalnu ultrasonografiju u kliničku praksu.

Do sada je objavio 59 radova, 22 kao autor i 37 koautor. Deset radova su indeksirani po međunarodnim klauzulama i to kao autor četiri a šest radova kao koautor. Godine 2013. odlukom Senata Univerziteta objavljen je univerzitetski udžbenik „Radiološka aparatura“ čiji je autor.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2019. za doprinos  u drugim oblastima rada i stvaralaštva

Bogić Bogićević

Bogić Bogićević, već 40 godina uživa visok društveni i politički ugled. Svojim javnim djelovanjem on je uvijek doprinosio dobrobiti Bosne i Hercegovine, njenih građana i svih etničkih i religijskih zajednica.

Bogić Bogićević rođen je 1953. godine u Ugljeviku. Diplomirani je sociolog i magistar društvenih nauka. Bio je student, prodekan na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i dobitnik tri Srebrene značke za uspjeh u studiranju. Na početku svog političkog angažmana obavljao je dužnosti sekretara Saveza socijalističke omladine Bosne i Hercegovine i izvršnog sekretara Centralnog komiteta Saveza komunista BiH. Bogić Bogićević je kao predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine predvodio ujedinjavanje olimpijskog sporta u našoj zemlji. Za svoj angažman dobio je i orden od predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Huana Antonia Samarana. Dva puta je Bogićević bio na rukovodećim političkim funkcijama u bivšoj Jugoslaviji. Godine 1981. je izabran za predsjednika Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, da bi 1989. pobijedio na opštenarodnom referendumu i tako u 36. godini života postao član Predsjedništva SFRJ ispred Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Nakon rata kojeg je proveo u Sarajevu, Bogićević je biran za zastupnika u Državnom parlamentu. Obavljao je dužnost potpredsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.

Bogić Bogićević dobitnik je više odlikovanja i priznanja iz SFRJ, Libije, Hrvatske, Slovenije i Međunarodnog olimpijskog komiteta. Počasni doktorat Američkog  univerziteta u BiH mu je dodijeljen 2014. godine. I pored ovako bogate biografije moramo se vratiti i apostrofitrati trenutak kada je njegov glas u Predsjedništvu SFRJ bio odlučujući da li će Jugoslovenska narodna armija izaći iz kasarne i uspostaviti ustavni red i poredak u tadašnjoj Jugoslaviji. Kako bi to izgledalo osjetili smo nakon godinu dana na svojoj koži. A još prije toga su to doživjeli u Sloveniji i Hrvatskoj. Međutim, da je Bogićević tada glasao „za“, intervencija Jugoslovenske narodne armije bi dobila punu legitimnost za borbena djelovanja a samim tim brutalnost bi bila još veća. Ovo je trenutak koji je bio prelomna tačka u istoriji ne samo Bosne i Hercegovine nego i svih ostalih republika koje su činile Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju. Ovo je vrsta odluke koju malo koji čovjek na svijetu dobije. Bogić Bogićević je glasao po savjesti predstavljajujući i mišljenje i stav svih naroda Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2018. godinu

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2018. za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja

Prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović

Prof. dr. Tatjana Ljujić Mijatović, inžinjer poljoprivrednih nauka, zvanje magistra nauke iz oblasti pejsažne arhitekture stekla je 1982., a zvanje doktora nauka 1986. godine. Tokom dugogodišnje profesorske karijere predavala je na mnogim fakultetima i nesebično svoje znanje dijelila sa studentima širom svijeta, a rezultat paralelnog bavljenja strukom i naukom je  21 naučnoistraživački rad, 14 referata na naučnim skupovima, 84 projekta, studija, elaborata i ekspertiza, te četiri knjige čiji je autor.

Društvene i stručne aktivnosti provodi kao poslanik u Skupštini Bosne i Hercegovine i kao član Predsjedništva BiH, u ratnom periodu. Kao ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama i  drugim međunarodnim organizacijama u Beču, radi na izradi projekata rekonstrukcije i razvoja BiH godine.

Obavljala je fukcije zamjenice  gardonačelnika Grada Sarajeva, zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, vijećnice u Općini Stari Grad Sarajevo i Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Njen kontinuiran angažman u oblasti obrazovanja i nauke se ogleda i u brojnim fukcijama koje je obavljala u akadamskoj zajednici. Bila je pokretač i rukovodilac osnivanja postdiplomskog studija: „Primjena cvijeća i ukrasnog  bilja“; rukovodilac voćarsko-vinogradarskog odsjeka na Poljoprivredno- prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu; prodekan za nastavu na Poljoprivredno- prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1987.-1989. godina; prorektor za  međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu dva mandata u periodu od 2000./2001. godine do 2003./2004. godine. Stekla je i počasno zvanje profesora emeritusa 2010. godine.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2018. za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti

Glumac Emir Hadžihafizbegović

Rođen je 20. avgusta 1961. godine u Tuzli. Diplomirao je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu 1986.g. Ratne godine proveo je u Armiji BiH. Od 2007. do 2011. godine obnašao je funkciju ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo. Emir Hadžihafizbegović je jedan od najnagrađivanijih evropskih glumaca. Osvojio je 24 grand prixa za najboljeg glumca na više od 17 filmskih festivala u 15 država širom Evrope i svijeta. Svakako najznačajnija nagrada u njegovoj karijeri je Zlatni lav u Veneciji 2014. godine. U Parizu je 2013. proglašen najboljim glumcem jugoistočne Evrope. Osim toga, dobitnik je preko 20 prestižnih nagrada u teatru u BiH i regiji. Emir Hadžihafizbegović 17 godina radi u Kamernom teatru 55. Od skoro 2000 predstava koliko je odigrao pred publikom, samo u Kamernom je odigrao 600. Zadnje dvije godine je direktor Kamernog teatra 55.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2018. za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović

Doktor medicine, specijalista ortopedije i ortopedske hirurgije, prof. dr. Ismet Gavrankapetanović diplomirao je 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Godine 1990. završio je postdiplomski studij, specijalististički ispit iz ortopedske hirurgije 1993. godine. Doktorirao je 1998. kada je izabran za šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Godine 2004. izabran je na mjesto vanrednog profesora na Katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Te iste godine imenovan je za direktora Insituta za naučno istraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a 2007. izabran je za šefa Katedre za hirurgiju. U svojoj dugogodišnjoj karijeri ostvario je zavidne rezultate u hirurškoj disciplini te svojim stručnim zalaganjem zabilježio djela koja uvijek zaslužuju najviša priznanja. Publikovao je 45 naučnih radova, 126 naučno-stručnih radova, autor je 13 knjiga, koautor četiri knige te autor 21 poglavlja u devet knjiga.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2018. za doprinos u oblasti rada i stvaralaštva

Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“

Odred policije za specijalne namjene „Lasta“ osnovan je 15. maja 1992. godine. Djelovao je do avgusta 1996. godine kao specijalna jedinica Centra službi bezbjednosti Sarajevo i MUP-a R BiH, odnosno Oružanih snaga RBiH. Kroz odred je prošlo oko 400 pripadnika a 56 ih je dalo svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine. Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene „Lasta“ formirano je sa primarnim ciljem institucionalnog pružanja svih oblika pomoći svojim članovima, bilo da su pripadnici porodica poginulih pripadnika odreda, bilo da su invalidi rata ili ranjeni borci, odnosno da pripadaju grupaciji demobilisanih boraca odreda ili grupi prijatelja i podržavaoca Udruženja. Od početka je definisana politika multietničnosti i otvorenosti Udruženja za sve pripadnike odreda „Lasta“ bez obzira na etničku pripadnost. Sa pet medalja za hrabrost, 37 zlatnih policijskih znački i 12 srebrenih policijskih znački jedna je od najodlikovanijih jedinica u OSBiH. Nagradu je preuzeo predsjednik Udruženja Samir Repuh.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2018. za doprinos u oblasti privrede

Centrotrans Eurolines

 Centrotrans Eurolines osnovan je 1963. godine kao dio kompanije Centrotrans Sarajevo. Zadužen za pružanje usluga prijevoza putnika kroz dugogodišnji rad, Centrotrans Eurolines je prošao razne faze organizacionih promjene koje uprkos izmjenama društvenih prilika, nisu uticale na uspješnost poslovanja. Ova kompanija je 1997. godine primljena u punopravno članstvo Eurolines organizacije. Danas je Centrotrans Eurolines vodeća firma za autobuski saobraćaj u BiH. Sa voznim parkom koji broji više od 200 modernih autobusa te stručnim kadrom koji posjeduju znanja i vještine, Centrotrans Eurolines je garant za siguran, bezbjedan i ugodan javni prijevoz. U vlasništvu Centrotrans Eurolines-a su savremene auto-baze, pet poslovnih jedinica, osam autobuskih stanica te četiri savremeno opremljene turističke agencije. Nagradu je preuzeo generalni direktor Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Safudin Čengić.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2018. za doprinos u oblasti sport

Univerzitetski karate klub „Bosna“

Univerzitetski karate klub „Bosna“ djeluje u porodici Univerziteskog sportskog društva „Bosna“ kao klub koji je pionir karatea u BiH od 1967. i osnivač Karate saveza BiH od 1972. godine. Svi rukovodioci Univerzitetskog karate kluba „Bosna“ imaju visoki stepen u karateu i izabrani su iz redova članova kluba. „Bosna“ nije samo klub, škola već i institut u kome rade ekipe stručnjaka ne samo za karate, već i iz oblasti medicine, fiziologije, psihologije i drugih, s ciljem unaprjeđenja karatea integrišući pozitivno iskustvo i uspješnu tradiciju prethodnih generacija. Univerzitetski karate klub „Bosna“ je jedan od najmasovnijih i najuspješnijih klubova u BiH i na Balkanu u čijem sastavu se nalazi preko 20 klubova sa više od 50.000 sportista, stručnih radnika, stručnog i administrativnog osoblja i prijatelja kluba. Klub „Bosna“ je stvorio velike šampione: 39 sportista reprezentivaca osvojilo je 120 evropskih seniorskih medalja i 25 seniorskih svjetskih medalja. Nagradu je preuzeo potpredsjednik Kluba dr Suad Čupina.

 

 

 

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2017. godinu

Šestoaprilska nagradu Grada Sarajeva u 2017. godini, za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva

Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti “Haber“

Hadrović-Gavrić

Udruženje za zaštitu istorijskih vrijednosti „Haber“ već dugi niz godina daje enormno visok doprinos razvoju i o čuvanju bosansko-hercegovačke istorije, sa posebnim osvrtom na poslijeratni period, a isti je dokumentovan kroz filmove kao što su „Krvavi ples po šeheru”, „A bili smo samo djeca”, „Bosna ili smrt”, „Daleko je Tuzla”, „1. Korpus Armije BiH”, „Bosanke”, „Heroji u bijelom”, „Humanisti i heroji”, te je u toku izrada filma „Sarajevski masakri”. Udruženje za zaštitu istorijskih vrijednosti je autor i 5 knjiga, „Dželati naroda mog”, „Uloga žene u BiH”, „2. i 3 maj Dobrovoljačka”, „Naser od Gezimestana do Haga i nazad”, a u toku je i priprema knjige „Sarajevski masakri“.

 

Nagradu je, u ime Udruženja, primio izvršni producent i predsjednik Udruženja Omer Hadrović koji je, između ostalog, istakao “Stojim ovdje večeras i ponavljam da ovo nije samo nagrada za Udruženje ”Haber”, već je ovo nagrada za sve borce i građane herojskog Sarajeva. Veliko hvala Gradskom vijeću Grada Sarajeva koje je prepoznalo i dodijelilo nagradu ”Haberu” za očuvanje istine o agresiji na BiH i grad Sarajevo. Dali ste nam vjetar u leđa i ohrabrili nas da realizujemo još mnogo filmova o agresiji na BiH i tako, za naredna pokoljenja, sačuvamo istinu koja će pomoći našoj djeci da više nikad ne dožive strahote opsade poput one od 1992. do 1995. godine. To je naša obaveza i historijska zadaća i zato “Haber” neće dozvoliti da se historija zaboravi, prepravlja ili da se negira patnja i herojska borba branioca i građana naše domovine. Hvala na podršci koju Grad Sarajevo na čelu sa Gradonačelnikom Abdulahom Skakom daje našem Udruženju“.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2017. godini, za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja

 Udruženje FAMA Metodologija

Suada-Gavrić

 Namjena FAMA Metodologije je da kroz edukacijske module Škole znanja stavlja u upotrebu FAMA Kolekciju koja se stvarala u raznim fazama (kao Fama, Fama arhiv, Fama kolekcija), a smatra se najvećom svjetskom nezavisnom kolekcijom multimedijalnih projekata o opsadi Sarajeva (1992–1996.) i dešavanjima u vezi s raspadom Jugoslavije (1991–1999.). Godinama je Kolekcija rasla usred nemogućih uslova (opsada i posljeratna tranzicija), razvijajući pionirske koncepte i različite teme.

FAMA tim je, uz pomoć brojnih saradnika, prijatelja i podržavaoca tokom, 25 godina, usred nemogućih uslova opsade i posljeratne tanzicije, stvarao kolekciju razvijajući različite teme i pionirske metodološke koncepte. Kolekcija je u svim svojim dijelovima postala učilo i alatka na  svjetskim univerzitetima, kao i dio svjetskih enciklopedija i nacionalnih i univerzitetskih biblioteka. FAMA Metodologija, kroz Školu znanja FAMA Kolekcije, omogućava proučavanja i istraživanja  istoričarima, sociolozima, psiholozima, medicinarima, humanitarnim organizacijama, medijima, umjetnicima, antropolozima te mnogim drugim poljima djelovanja nauke i obrazovanja. Na stranu obimnost i istorijsko-edukativni značaj projekta, Kolekcija sama po sebi, predstavlja novi pristup dokumentovanju činjenica i dokaza, te mapiranju uzroka i posljedica događaja, uobličavanjem u formu pristupačnu širokom spektru publike.

FAMA Metodologija otvara mogućnost  uspostavljanja regionalnog edukacijskog portala za tumačenje perioda raspada Jugoslavije. Kroz edukacijske module daje i davaće svoj doprinos faktografiji na prostoru gdje se decenijama vodi rat interpretacija te se olako previđa da je istina jednostavna – pod uslovom da se razmatraju samo činjenice. FAMA Metodologija vrši prenos znanja o događajima iz 20. vijeka u veliki interaktivni prostor permanentne edukacije u 21.vijeku.

Nagradu je, u ime Udruženja, primila Suada Kapić, lider FAMA tima. “ Kada stojite iza principa i krenete u viteški podvig da 25 godina stvarate kolekciju znanja, u tome ne možete biti sami. Ovu nagradu primam u svoje ime i u ime FAMA tima: Mirana Norderlanda, Davora Vidovića i Asje Hafner. Ovaj projekat je u raznim fazama i na razne načine pratilo oko 100 ljudi: porodica, brojni saradnici,  prijatelji,  donatori… a svi možemo biti ponosni jer smo ovom kolekcijom – kako neki kažu – pridonijeli nematerijalnom nasljeđu svijeta i omogućili da se kolektivno znanje sačuva i prenosi drugima.

Naša mapa opsade ušla je u kartografsku enciklopediju istraživanja svijeta, među 300 mapa iz raznih perioda  ljudske istorije i iz raznih dijelova svijeta, koje istražuju šta nam mape mogu reći o istoriji i o nama. To govori o veličini fenomena opsade  i veličanstvenog otpora građana Sarajeva četverogodišnjem teroru“, istaka je, između ostalog,  Suada Kapić.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva” u 2017. godini, za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti,

Edin Dervišhalidović (Dino Merlin)

Dino-Skaka

Rođen je 1962. godine u Sarajevu. 1983. godine započeo je svoju karijeru  kao idejni vođa, kompozitor, tekstopisac i pjevač pop-rok grupe „Merlin“ sa kojom  je objavio albume „Kokuzna vremena“, „Teško meni sa tobom“, „Merlin“, „Nešto lijepo da se desi“,  i „Peta strana svijeta“. Od 1991. godine započinje solo karijeru i do danas je objavio sljedeće studijske albume „Moja bogda sna“, „Fotografija“, „Sredinom“, „Burek“, „Ispočetka“ i „Hotel Nacional“. Dobitnik je više nagrada i priznanja u oblasti muzike, kulturnog stvaralaštva i humanitarnog rada, tu su nagrada za dijamantski tiraž albuma „Hotel nacional“, nagrada za  zlatni tiraž albuma „Dino Merlin The Ultimate Collection“, zatim „Davorin”, „Porin”, „Hrvatski Radijski Festival”,„Priznanje za humanost”, Nagrada „Kemal Monteno“. Dino Merlin je postigao historijski uspjeh kao jedini umjetnik iz regiona čiji je album „Hotel nacional“ uvršten na prestižnu Bilboard World Albums top listu. Autor je prve himne nezavisne Bosne i Hercegovine, pjesma „Jedna si jedina“ i danas živi u narodu. Pjesma “Ruža” imala je poseban angažman da potakne publiku u regiji, da se uključe u akciju pružanja pomoći ugroženima od poplava koje su zadesile BiH, Hrvatsku i Srbiju 2014.godine. Predstavljao je našu zemlju na takmičenju Eurosong kao autor muzike i koautor teksta za pjesmu „Sva bol svijeta”, a zatim kao autor i izvođač  pjesama „Putnici“ i „Love in Rewind“ sa kojima je osvojio visoko sedmo, i šesto mjesto. Tokom karijere sarađuje sa priznatim umjetnicima s međunarodne scene, među kojima su Cat Stevens, Mustafa Sandal, Lutvi Bošnjak, Edo Zanki Gani Tamir, Orkestar Kempa i Husnu Senlendirici i mnogi drugi. On je jedini umjetnik koji je četiri puta održao koncert na prepunom koševskom stadionu. Njegovi nastupi su uvijek veliki događaj.

Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo biti večeras ovdje sa vama. Velika mi je čast primiti ovo najviše društveno priznanje, “Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva”, kao i biti u društvu svih onih velikana koji su ovu nagradu dobili prije mene. Ponosan sam što sam večeras u Vijećnici, u ovom nepokorenom hramu kulture, a posebno mi je drago što se sve ovo događa u mojoj mahali. Dolazeći ovamo, primijetio sam kako je Bosnom behar probeharao, a Sarajevo jeste gdje je nekad bilo i tako će i biti. Na nama je da učinimo sve što možemo sa ovim što imamo kako bi podesili naše satove na evropsko vrijeme i da nam bolja budućnost bude manje na usnama, a više u djelima“, istakao je Edin Dervišhalidović (Dino Merlin).

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2016. godinu

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2016. godini za doprinos u oblastima rada i stvaralaštva:

Udruženje „ Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“

„Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2016. godini za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva, uručena je Udruženju „ Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu“. Nagradu je u ime Udruženja, primio Jovan Divjak.  „ …Zahvaljujući Vama dobrim ljudima, filantropima, preko 50.000 djece u školama i porodicama u BiH dobilo je materijalnu pomoć koja im je olakšala školovanje. Zato „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ pripada svakome od Vas koji ste na bilo koji način učestvovali u ostvarivanju ideje  da je obrazovanje najjače oružje kojim se može mijenjati svijet“, istakao je gosp. Divjak.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2016. godini za doprinos u oblasti sporta:

Mirsad Fazlagić, dugogodišnji fudbaler FK „Sarajevo“ i reprezentativac

„Ovogodišnja nagrada  baštini i 42 godine moga rada u fudbalu,  igračkog, trenerskog i  fudbalsko – rukovodećeg. Ne treba se dugo vratiti u fudbalsku prošlost, pa se sjetiti dva sarajevska fudbalska tima izvanrednih kvaliteta. Formirana su upornošću, znanjem, vjerom, što je rezultiralo da, osim značajne uloge u prvenstvu bivše države Jugoslavije, budu izuzetno jaki protivnici najeminentinijim evropskim i svjetskim ekipama.  Ovom prilikom zahvaljujem se njihovim stvaraocima, odnosno kolegama, fudbalskim doajenima, koji su dali nemjerljiv doprinos da danas stojim na ovom mjestu. Zahvaljujem se Gradu Sarajevu što mi je omogućio da dječije snove doživim u stvarnosti…”, istakao je, između ostalog Mirsad Fazlagić.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2016. godini za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite:

mr. Hadžan Konjo, zdravstveni djelatnik i humanista

„Večeras se osjećam jako ponosno i sretno, sretan sam jer sam dobio ovo veliko priznanje, a ponosan sam jer su me za ovo priznanje predložili ljudi koje ja najviše poštujem i cijenim, bez čijeg doprinosa mi sigurno ne bi bili večeras ovdje…. Sa ovog mjesta želim da im poručim da ću ostati onakav kakvog me oni poznaju, poštuju i cijene.“, istakao je, između ostalog,  u svom obraćanju  mr. Hadžan Konjo.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2016. godini za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti:

Milomir Kovačević Strašni, umjetnički fotograf

„… Već od malena sam jako bio vezan za moj grad, prvo u Pofalicima u školskim danima a pogotovo kasnije u gimnazijskim danima kada sam se počeo i baviti fotografijom u Univerziteskom foto klubu CEDUS Univerziteta u Sarajevu. Stasavanjem kao fotograf uključio sam se aktivno u kulturni život grada, a i svojim radom u novinama (Nasi Dani, As i razne književne i kulturne revije) i u ostale pore života Sarajeva. Svakodnevno šetnje gradom sa fotoaparatom, snimanje svih događaja u gradu stekao sam i mnogo prijatelja. To prijateljstvo se produbilo i u najtežim i najtragičnijim danima za mene, moju porodicu kao i za sve moje sugrađane tokom opsade Sarajeva. Čak ni mojim odlaskom u Paris, živeći sa mnogim Sarajlijama, ta veza se nije prekinula, čak staviše svakog 6. aprila sam organizovao izložbe, gdje su dolazili moji bivši i sadašnji sugrađani i naravno i Parižani koji su tako počeli graditi svoje prijateljstvo“, istakao je Milomir Kovačević Strašni.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2015. godinu

Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2015. godini:

 Bosanskohercegovački slikar, Safet Zec

safet zec-pojedinačna Šestoaprilska nagradaSafet Zec je rođen 1943. godine u Rogatici. Završio je Školu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu, zatim Akademiju likovnih umjetnosti sa postdiplomskim studijem u Beogradu 1972. Početkom devedesetih jedan je od najznačajnijih umjetničkih stvaralaca u zemlji i njen predstavnik na mnogim internacionalnim izložbama.

Iz ratom zahvaćenog Sarajeva odlazi u Italiju, gdje napušta poetski realizam, te se vraća crtanim strukturama na grafičkim pločama i tuš perom crtanim slikama na kartonima i panoima. Upoznaje štampara Korada Albikoka u čijem ateljeu i dan danas realizira grafička izdanja. Prvu muzejsku izložbu u Italiji ima već 1994., a dvije godine kasnije u Ljubljani osvaja značajni Grand Prix za crtež Alpe Jadran.

U istom gradu 1998. se održava velika samostalna izložba Slike, crteži i grafike u dva izložbena prostora, a tada je promovirana i prva likovna monografija Safet Zec. Za svoj rad je dobio preko 20 stručnih nagrada i priznanja. 2007. dodijeljen mu je Orden za umjetnost i književnost Republike Francuske, a proglašen je vitezom umjetnosti. 2014. mjesto u centralnoj rimskoj crkvi, kapeli Della Passione, zauzima Safetova figurativna kompozicija „Skidanje Isusa s križa“.

Vatikan je među vrhunskim italijanskim umjetnicima odabrao baš Safeta, Bosanca i Hercegovca, čime su mu kao umjetniku odali veliku čast. Svojim radovima progovara o staroj bosanskoj kući, o prozorima koji pozivaju posmatrača u initmni svijet kojeg kriju zidovi, o Počitelju, gradu koji je prepušten uticajima vremena i ljudima, o razaranju bosanskohercegovačke arhitekture i naslijeđa, o Srebrenici, o ubijanju čovjeka, o stradanju živog i neživog.

Grupna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2015. godini:

grupna- Marsal i Tim Jim Marshall, sarajevski fotograf rođen u Škotskoj  i Timothy – Tim Clancy,  promotor bosanskohercegovačkog turizma i autor nekoliko knjiga o našoj zemlji, rođen u SAD

 

Jim Marshall, sarajevski fotograf rođen u Škotskoj i Timothy-Tim Clancy, promotor bh.turizma i autor nekoliko knjiga o našoj zemlji rođen u SAD, simboli su pozitivne promocije i poboljšanja imidža Sarajeva kako unutar BiH, tako i širom Evrope i svijeta.

Njihovi nebrojeni projekti i aktivnosti doprinijeli su između ostalog izgradnji percepcije našeg grada kao otvorenog, prijemčivog za sve kulture, rase i nacije, u eri sve češćih tragičih sukoba u svijetu.

Posebno vrijedi izdvojiti njihov angažman tokom majskih i augustovskih poplava 2014.ste, kada su volonterski i nesebično priskočili u pomoć stanovništvu Šamca, Domaljevca, Maglaja, Zavidovića, Doboja, Papratnice, Željeznog Polja, Begovog Hana i ostalih mjesta u BiH.

Zatim su putem dijsapore osigurali i finansijsku pomoć za poplavljene, za izgradnju i popravku igrališta, vrtića, škola, kuća i ostalih uništenih objekata.

grupna Tim i MarsalSvoje slobodno vrijeme stavili su na raspolaganje poplavljenjim zajednicama, te na terenu proveli više od 60 dana, nerijetko trošeći i vlastite resurse o čemu svjedoče stotine ljudi kojima su na direktan način pomogli.

Jim Marshall je autor nekoliko izložbi fotografija o Sarajevu, od kojih je najpoznatija “Sarajevo, nekad i sad”, koja pokazuje strahote i stradanja ali i ponovnu izgradnju grada.

Jim i Tim su u BiH došli kao volonteri tokom rata – prvi u mostarsku bolnicu, drugi u sarajevski centar “Vladimir Nazor”, kako bi pomogao djeci sa posebnim potrebama. Obojica su svojom voljom izabrali Sarajevo kao grad u kojem će živjeti.

Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2015. godini:

Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

kolektivna roditelji ubijene djeceIz potrebe da se na organizovan i institucionalan način utvrdi istina o zločinima nad djecom Sarajeva pod opsadom, a istovremeno u nastojanju da se zadovolji pravda, na inicijativu roditelja ubijene djece formirano je „Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95“.

Svake godine na 30 lokacija Udruženje obilježava godišnjicu najtežih zločina počinjenih nad djecom Sarajeva. Udruženje je 2012. realiziralo dokumentarni film „A bili su samo djeca“ Avde Huseinovića, koji govori o tragediji najmlađe populacije u Sarajevu.

Te iste godine realizovana je izložba u saradnji sa Armom Tanović Branković i SARTR-om, Izložba predmeta, likovnih radova, igračaka, garderobe i drugih uspomena, koja se vežu za ubijenu djecu. Ove godine navršava se 20 godina kontinuranog djelovanja ovog Udruženja, kojim su oni slali u škole, a i u svijet, poruke mira, poruke pogubnosti rata, poruke o strašnom bolu nakon ubistva razigranog djeteta.

Ne dozvoljavajući da vrijeme bude put zaborava i negiranja da su njihova djeca ikada živjela, oni su u saradnji sa Institutom za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu dokumentovali monografiju „Zločini nad  djecom Sarajeva u opsadi“ i tako čitaocima ove monografije poslali poruke o pticama rano slomljenih krila, o uzaludnosti ratnih sukoba koje djeca ne počinju a bivaju najviše žrtve rata.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2014. godinu

Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2014. godini:

 

glumica i prvakinja drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, Nada Đurevska

Iako rođena u Skoplju, sve njeno vezano je za Sarajevo: djetinjstvo, odrastanje, školovanje, prve uloge … Samozatajna, veličanstvena u svojoj jednostavnosti, neizmjerno draga i iskreni prijatelj, neopsjednuta slavom i sujetom. Nada Đurevska će vam reći da joj je bilo suđeno da igra nevidljive, ali nevjerovatno hrabre žene, počev od prve pozorišne uloge Varje u Višnjiku Antuna Pavloviča Čehova.

Odigravši tokom svoje bogate umjetničke karijere cijelu nisku velikih  pozorišnih i uloga u TV serijama i filmovima, Nada se potvrdila kao vrstan znalac i majstor glume, uvijek nastojeći da proširi vizure profesionalne pozorišne scene. Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima lik Hasanaginice koju je tumačila i na pozorišnim daskama i na filmu.

U posljednjih par godina ostvarila je nekoliko zaista upečatljivih filmskih uloga: Safu u filmu “Jasmina” Nedžada Begovića, tihu ali snažnu Milenu u “Obrani i zaštiti” Bobe Jelčića za koju je dobila drugu Zlatnu arenu i koja joj je otvorila vrata hrvatskog filma. Trenutno sa Ivom Gregurevićem u susjednoj državi snima poetsku filmsku dramu “Imena višnje”.

9211

Nedavno je sa bh. pjevačicom Amrom Dacca snimila spot za izvedbu “Pjesma što nas pamti”, koji je inspirisan odanom ljubavlju prve poznate bošnjačke pjesnikinje Umihane Čuvidine iz Sarajeva. Nada Đurevska igrala je i na pozornicama izvan pozorišta, na radiju, televiziji, u skloništima, haustorima, bolnicama, pod tenkovima, topovskom i snajperskom paljbom. Bila je Majka u ratu, brinula se za svoju Majku i igrala Majku u ratnom Sarajevu. Nada Đurevska je svojim ulogama postala istinska čuvarica ovdašnjih tradicija i porodičnog pamćenja. Građani Sarajeva su prepoznali umjetnička postignuća i angažman Nade Đurevske i dodjeljuju joj Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva.

„Nekih godina, na ovom balkonu, sjedio je Miroslav Avram, profesor mnogim glumačkim generacijama. Bio je častan i hrabar čovjek od kojeg sam naučila sve što znam o glumi. U godinama kada nije bio među nama, bio mi je snaga i inspiracija. Ova nagrada je takva da briše sve uspjehe i neuspjehe, tuge i radosti, pravde i nepravde na, za mene, često neprohodnom putu, ali putu na kojem mi je bilo najvažnije sačuvati ljudsko lice. Ova nagrada dolazi u trenutku kada odlazim sa scene i ovo je zaista najljepši način“, istakla je Đurevska.

Grupna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2014. godini:

arhitekti Ferhad Mulabegović i Smajo Mulaomerović

Šestoaprilska nagrada jeste priznanje arhitektima Ferhadu Mulabegoviću i Smaji Mulaomeroviću kao autorima projekta obnove sarajevske Vijećnice. Mulabegović i Mulaomerović u kontinuitetu od 1996.-2008., izradili su cjelokupne projekte obnove Vijećnice, te u jednom dijelu realizacije ovih projekata učestvovali i kao supervizori.

Obnova ovog simbola grada zahtijevala je izuzetan napor i temeljit istraživački rad arhitekata kako bi odgovorili zadatku vraćanja autentičnosti ovoj raskošnoj austrougarskoj građevini iz 1896. godine. Vijećnica je ne samo nezaobilazan detalj većine panoramskih prikaza grada Sarajeva, nego i svojevrsna metafora urbicida i kulturocida. Višegodišnja obnova Vijćenice, koja je trajala 18 godina, predstavlja možda najznačajniji projekat u poslijeratnom periodu za grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. Kulturno-historijski i Nacionalni spomenik BiH, sarajevska Vijećnica, koja predstavlja simbol stradanja, ali i uzdizanja i neuništivosti Sarajeva, na Dan Evrope, 9. maja, ponovo će biti otvorena u svom autentičnom i raskošnom izdanju.

Smajo Mulaomerović i Ferhad Mulabegović također su koatori Monografije o sarajevskoj Vijećnici, prve ikada napisane knjige o tom monumentalnom zdanju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Zaštita kulturno-historijskog naslijeđa glavna je bila preokupacija ove dvojice arhitekata tokom njihovog iznimno plodnog i stvaralačkog profesionalnog djelovanja. Mulaomerović se bavio još i arhitektonskim projektovanjem, a Mulabegović je autor brojnih značajnijh publikacija, među kojima se izdvaja monografija “Stari gradovi Bosne i Hercegovine”.

Nažalost, Smajo Mulaomerović preminuo je 23.01.2011. godine, te će mu ova nagrada biti dodijeljena posthumno.

9212

Naglašavajući zadovoljstvo dobijanjem ove nagrade, arhitekta Ferhad Mulabegović naglasio je činjenicu da, na žalost, tokom 18 godina obnove Vijećnice mnogi stručnjaci nisu dočekali sretan kraj. Podcrtao je da je u vrijeme izgradnje Vijećnica bila jedan od najskupljih i najmonumentalnijih objekata austrougarske uprave. „Drago nam je što Gradska uprava cijeni 18 godina rada na obnovi i ako smo mi uspjeli da u tešku ruševinu vratimo duh vremena koristeći danas dostupne tehnike, onda smo svi zadovoljni“, kazao je on.

U ime preminulog arhitekte Smaje Mulaomerovića, nagradu je primio njegov sin Nedžad, koji je istaknuo: „Iza njega je ostala obnovljena Vijećnica i mnoga vrijedna arhitektonska djela“.

Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2014. godini:

Nogometna/Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine

Plasmanom na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine, nogometna/fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski uspjeh, ne samo za fudbal nego i za cijelu državu, jer će Svjetsko prventsvo u Brazilu biti prvo veliko takmičenje na kojem će učestvovati naša reprezentacija.

Ovakav uspjeh ima nemjerljiv značaj. Biti jedna od 32 reprezentacije među 204 članice FIFA-e, govori o razmjeri i veličini postignutog. Ovakav rezultat nije proizvod slučajnosti, nego je produkt stručnog, kvalitetnog i predanog rada svih reprezentativaca i stručnog osoblja kao i svih onih koji vode Nogometni/Fudbalski savez BiH, posebno od 2011. do danas.

9213

Mjesto u Brazilu su naši „Zmajevi“ zajedno sa selektorom Safetom Sušićem zaradili pravedno i pošteno, nakon dugih i teških kvalifikacija; hrabrom igrom i požrtvovanošću, što je rezultiralo direktnim plasmanom bez doigravanja! Zato se o našim reprezentativcima govori kao o ekipi koja se nalazi među šest najrespektabilnijih ekipa koje bi mogle napraviti zapaženiji rezultat u Brazilu i iznenaditi sve svoje protivnike.

Zahvaljujući fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, danas se o našoj zemlji u svijetu govori u drugačijem, pozitivnom kontekstu. Popularni ”Zmajevi” su pokazali da se kolektivnim radom ali i poznatim bosanskim inatom mogu postići veliki uspjesi, i kao takvi svima nama mogu služiti za primjer. Ovim historijskim uspjehom, naši reprezentativci uveselili su hiljade navijača koji su ih vjerno pratili na svim utakmicama i bili njihova najveća podrška i ”jedanaesti igrač”.

Stoga, ”Šestoaprilska nagrada” je skromni izraz zahvalnosti Grada Sarajeva na uspjehu koji su postigli, ali i radosti koju su priredili svim građanima Bosne i Herecegovine.
Nagradu je primio sekretar NS/FS BIH Elmir Pilav.
9218

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2013. godinu

Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2013. godini:

bh. reprezentativac i UNICEF-ov ambasador, Edin Džeko

8626Edin Džeko rođen je 1986.godine u Sarajevu. 2009. godine postao je prvi UNICEF-ov ambasador dobre volje iz BiH. Na zelenom tepihu on je virtouz, poznat po nadimku ‘’bosanski dijamant’’, okitio se nagradama i priznanjima za postizanje vrhunskih rezultata u sportu, a samo neke od njih su: u Bundesligi 2008./09. najbolji strijelac i najbolji igrač 2009./10., osvajač FA Kupa sa Mančester Sitijem 2010./11., osvajač engleskog premijeršipa 2011./12., osvajač superkupa Engleske, a u nogometnoj reprezentaciji BiH nosi titulu prvog strijelca svih vremena sa 26 golova. Više puta je proglašavan kao Najbolji sportista BiH (Nezavisne novine), Sportska ličnost godine (Dnevni Avaz), Idol nacije (portal sportsport.ba) i Najbolji sportista BiH po izboru navijača (Nezavisne novine). Plemenit čovjek i izvanredan humanista učestvovao je u velikom broju akcija u pomaganju djeci, mladima i starijima koji se nalaze u teškim zdravstvenim i materijalnim problemima. Sjajan sportista, humanista, dobročinitelj, idol mladima, ljubimac sviju.

Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2013. godini:

Organizacija SOS Dječija sela u BiH

8627U BiH djeluju već 19 godina. Dio su svjetske nevladine humanitane organizacije SOS Children’s Villages International. Od početka rada do danas zbrinuli su 365 djece bez roditeljskog staranja. SOS Dječija sela u BiH su mjesto gdje se mladi odgajaju u duhu porodice, gdje SOS majka odgaja ljubavlju i srcem i preuzima odgovornu roditeljsku ulogu, a pedagozi i ostali stručnjaci nadopunjuju znanjem i stvaralaštvom. Organizacija je posebna jer nastavlja da brine o mladima do njihove samostalnosti, ne nužno do punoljetstva. Njihova misija je osigurati ‘’topli dom za svako dijete’’. Stvaraju porodice za djecu u nevolji, pomažu im da izgrade svoju budućnost te doprinose razvoju zajednice u kojoj žive.

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2012. godinu

Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2012. godini:

književnik Valerijan Žujo

8120Valerijan Žujo veći dio književnog i publicističkog djelovanja izravno je posvetio vrijednostima grada Sarajeva. Iza prvog teksta iz 70-tih godina „Odgonetanje Sarajeva“, uslijedili su: televizijski serijal „Na ti“, radio serijali „Na način starinski“ i „Urbicid“. Koautor je i prve poratne fotomonografije Sarajeva. Realizirao je i autorski televizijski projekat od 99 kratkih igranih filmova, autor je brojnih dokumentarnih filmova: „Sarajevo“, „Zetra“, „Isa-beg Ishaković“, i dr, te koautor prve i druge u nizu od pet knjiga posvećenih ulicama i trgovima Sarajeva. Zapažena i višestruko nagrađivana je njegova monografija „Bosna i Hercegovina 1000 pitanja i 1000 odgovora“. Ipak njegovo najobimnije i zasigurno najvažnije djelo je „Leksikon Sarajeva“, u dva toma, sa činjenicama vezanim uz Sarajevo kroz sva razdoblja njegove historije.

Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2012. godini:

Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine

8121Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, osnovano 1947. godine, svojim aktivnostima značajno doprinosi razvoju kulture grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine i međukulturalne saradnje sa svijetom. Udruženje sa svojim članovima – profesionalnim umjetnicima iz svih likovnih oblasti iz BiH i inostranstva, učestvuje na svim značajnijim umjetničkim smotrama u BiH i inostrastvu, a svake godine upravo ono organizira najrenomiranije smotre: Šestoaprilsku izložbu, Salon mladih, Revijalnu izložbu ULUBiH, Anale crteža BiH-Mostar grand prix, Trešnjevu nedjelju, Internacionalnu umjetničku koloniju Počitelj, Počiteljsku priču, Mali format, te oko dvadeset samostalnih izložbi u galeriji „Roman Petrović“. Posebnost udruženja je i u međunarodnom aktivitetu koji se najvećim dijelom ogleda kroz rad Međunarodne umjetničke kolonije Počitelj. Kroz svoje aktivnosti Udruženje implementira i prinicpe humanosti na način da svojim radovima umjetnici učestvuju u dobrotvornim akcijama. Mnogi članovi Udruženja su dobitnici državnih i internacionalnih nagrada i priznanja.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2011. godinu

Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2011. godini:

akademik Dejan Milošević

7452Rođen je u Sarajevu. Odrastao je i obrazovao se u okruženju stvaralačke i kulturne ekspanzije Sarajeva osamdesetih. Tada je započeo sa svojim istraživačkim radom i putem doktorskog studija se pripremio za velika djela iz oblasti “teorijske fizike” i nove grane –  atofizike. Dejan Milošević je svojim radom stekao svjetsku slavu u naučnim krugovima intenzivno tragajući za novim putevima saznanja o pojavama i procesima  koji su  već  po imenima fascinantni. Jedan Sarajlija je formulirao vlastitu teoriju  kvantnih orbita i tako objasnio određene kvantno-mehaničke procese. Naš naučnik, sa svojim kolegama iz cijelog svijeta, radi na eksperimentima  kao što je istraživanje  pukotina u vremenu.  Rezultat toga su objavljeni radovi koji trajno pobuđuju  interes i koji su  priznati na visoko specifičnoj  svjetskoj sceni razmjene znanja iz oblasti atomskih procesa u laserskom polju. Kako ne potcrtati ponos što je naša nauka, kontra brojnim svjetskim: velikim po uspjesima i novcu,  zahvaljujući i akademiku profesoru doktoru Dejanu Miloševiću, sarajevskom i bosanskohercegovačkom fizičaru, u središtu pažnje? Ima li boljeg primjera mladima od sada već  prepoznatljive sarajevske i bosanskohercegovačke istraživačke grupe “Simophys”  koja surađuje sa sličnim grupama od Japana do SAD-a, a čiji rezultati se  citiraju  u  naučnim radovima širom svijeta.   Uz njegov poticaj postaju  svjesni toga da svojim stvaralačkim radom ovdje u Sarajevu i Bosni i Hercegovini  grade  prostor u kome će iskazati sve svoje potencijale i  dati doprinos, ne samo našoj maloj zajednici, već nauci i budućnosti cijelog svijeta. Hvala akademiku Dejanu Miloševiću  što pronosi Sarajevo cijelim svijetom.

Grupna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2011. godini:

Zilha Šeta, upravnica Narodne kuhinje Stari Grad Sarajevo i njene saradnice Bahra Radača, Fahra Tatlić i Selma Kadrić

7453Suočene sa tragičnim i tužnim sudbinama istjeranih iz svojih domova koji su utočište,  te ratne 1992. godine, tražili u Sarajevu,  ove  humane  žene svojim entuzijazmom  nalaze načina da im pomognu. Dobrovoljno osmišljavaju i  organiziraju rad Narodne kuhinje “Stari Grad” uz pomoć dobrih ljudi koji su  mogli i odazivali se zahtjevima za pomoć. Danonoćno su radile  kako bi nahranile što više izbjeglica, ali i  sugrađana koji su u vlastitom gradu bili izbjeglice ili u vlastitom domu  ostali bez egzistencije. Svojim entuzijazmom, znanjem i predanim radom  iskazale su nemjerljivu ljubav i brigu za čovjeka. Tražeći i nalazeći načine da pomognu svima kojima je pomoć potrebna:  od  izbjeglica do povratnika, od nezaštićenih do  nemoćnih sugrađana, stekle su poštovanje  i podršku cjelokupne javnosti i postale sinonimom  dobra. Danas kuhinja Tetke Zilhe ima savremenu opremu i, u skladu sa zahtjevnim  standardima kvaliteta, dnevno priprema nevjerovatan broj obroka svojim korisnicima, ali se uvijek nađe i još  za one kojima je pomoć potrebna. Uz to, ove naše istrajne  sugrađanke pokreću, organiziraju, nose i sudjeluju u brojnim drugim humanim akcijama namijenjenim ljudima u nevolji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Građani Sarajeva ovim priznanjem iskazuju svoju zahvalnost i poštovanje.

Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2011. godini:

Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine

7454

 Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine je izvršno tijelo Sabora Hrvata BiH, ustanovljeno 6. februara 1994. godine u Sarajevu. Saboru Hrvata prethodio je Sabor Hrvata Posavine (decembar 1993.) i sabor Hrvata Srednje Bosne (januar 1994.), dok je Sabor Hrvata Bosanke Krajine i Zapadne Bosne održan u Zagrebu 1994. godine prihvativši stavove Sabora u Sarajevu. Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine svojim dugogodišnjim društveno-političkim djelovanjem zalaže se za cjelovitu i pravednu Bosnu i Hercegovinu, trajan mir, slobodno i evropsko Sarajevo, pravednost, punu slobodu kretanja, demokratiju, vraćanje povjerenja i obnovu suživota naroda BiH, slobodu političkog djelovanja i nezavisnost medija, kao i kulturu dijaloga. Neki od stavova koji su okarakterisali rad Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine u prošlosti ogledaju se u zalaganju za državu BiH kao „vitalni interes hrvatskog naroda“ kao i „svakog od njezinih naroda“ (1994.), za „demokratsku, decentraliziranu i sekularnu državu BiH, izgrađenu na savremenim dostignućima zapadne demokratije…“ (1998.), za „cjelovito provođenje i dogradnju Daytonskog sporazuma radi bolje i brže izgradnje pravne države u kojoj će svi narodi biti konstitutivni i ravnopravni na cijeloj teritoriji…“ (2000.), za „promjenu daytonske u evropsku BiH…“ (2005.). Program sadašnjeg i budućeg rada Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine zasniva se na postavkama daljnje izgradnje države BiH, regionalizacije ili federalizacije pojedinih regija ili kantona, neupitnosti konstitutivnih naroda, izgradnje jedinstvenog privrednog sistema i prostora, kao i brojnih drugih pitanja koja su od interesa za građane i građanke BiH. Značajan dio aktivnosti rada HNV BiH odnosi se i na njegovu poziciju suosnivača i aktivnog sudionika Fondacije „Pravda za Bosnu i Hercegovinu“, s ciljem postizanja konačnog rezultata: zajednice slobodnih ljudi i naroda ujedinjene BiH u zajednici naroda i država ujedinjene Evrope.

 

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 2010. godinu

Pojedinačna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2010. godini:

Ibrahim Spahić

Ibrahim SpahićVeliki je broj razloga za njegovu nominaciju, ali jedan od važnijih je da je on osnivač i predsjednik Međunarodnog festivala «Sarajevska zima» po čemu je naš grad prepoznatljiv širom svijeta već 26 godina. Rođen u Sarajevu, gdje je završio gimnaziju i diplomirao na Filozofskom fakultetu. Obavljao je mnoge funkcije, samo neke od tih su: poslanik u Skupštini SRBiH 1974.-1978., predsjednik Saveza studenata Univerziteta u Sarajevu, osnivač i suosnivač nekoliko sportskih klubova, član Savjeta povjerenika Grada Sarajeva, autor Aprilske deklaracije o nedjeljivosti Sarajeva iz 1992. godine, predsjednik GDS-a od 1993. godine, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH 1998.-2000., inicijator i autor  zakona i rezolucija usvojenih u Parlamentu, osnivač Prvog međunarodnog kluba «Lions» u Sarajevu, predsjednik i direktor Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana, dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja za razvoj kulture, autor knjige «Parlamentarna skupština 1998.-2000.» i knjige poezije «Znak», a urednik je više od 150 knjiga i časopisa iz svih oblasti stvaralaštva, počasni je član PEN centra, osnivač izdavačke kuće “IPC”, koizdavač časopisa «Dijalog», predsjednik Udruženja izdavača i knjižara BiH, itd…, itd., veliki vizionar i više od toga…
Grupna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2010. godini:

Larisa Cerić, Arijana Jaha i dr. Branimir Crnogorac

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oni su primjer kako se radom i međunarodnim vrhunskim sportskim rezultatima na najbolji način afirmira Grad Sarajevo i Bosna i Hercegovina. Larisa Cerić judo sportom se bavi od 2004. godine, članica je kluba «Nippon» iz Sarajeva, ostvarila je izuzetne rezultate na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima za juniorke i seniorke. Godine 2009.osvojila je prvo mjesto na Svjetskom prvenstvu za juniorke, te proglašena za najuspješniju sportašicu BiH za 2009. Također, najuspješnija sportašica za 1999. godinu Arijana Jaha nakon zavidnih rezultata na brojnim domaćim i stranim takmičenjima, trenutno uspješno obavlja funkciju sparing trenera, trenera mlađih uzrasnih kategorija Judo kluba «Bosna» i generalnog sekretara Judo saveza FBiH i BiH. I treći član, i mentor ove grupe je sci. dr. Branislav Crnogorac, dugi niz godina u kontinuitetu  selektor i trener judo tima BiH, trener Judo kluba «Bosna», proglašen najboljim trenerom decenije u Bosni i Hercegovini 1995.-2005. godine po izboru Sportskog saveza BiH, a ovu titulu nosi i za proteklu godinu. Građani Sarajeva ponosni su na njih i njihove rezultate.

Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva u 2010. godini:

Javna ustanova Opća bolnica «Prim. dr. Abdulah Nakaš»

562f8a3e-fb4c-4ee0-aec3-12b60a0a0a64-bolnica-nakas-718x446Ustanova duge i bogate historije i tradicije, osnovana je 1866. godine kao turska vojna bolnica Topal Šerif Osman-paša. Dolaskom austrougarske na ove prostore, car Franjo Josip odobrava da se naslijeđena turska bolnica proglasi garnizonskom bolnicom 25. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije u bolnici je bilo 18 vojnih ljekara, što je za to doba bila dobra kadrovska popunjenost. U vrijeme SFRJ doživjela je novu izgradnju koja je dovršena 1979. godine, tada dobiva sadašnji izgled i naziv Vojna bolnica Sarajevo. U ratnom periodu 1992.-1995. godine, bolnica je i pored stalnog nedostatka električne energije, vode, lijekova, sanitetskog materijala i hrane, uz svakodnevno granatiranje od agresora, neprekidno pružala specijalističko-konsultativne bolničke usluge ranjenim i oboljelim građanima grada Sarajeva i pripadnicima Teritorijalne odbrane, a kasnije Armije BiH. U poslijeratnom periodu bolnica je uspješno okončala sanaciju ratnih šteta i bila ponovo u funkciji u svim svojim prostornim kapacitetima. Danas u njoj radi oko 500 zaposlenika, sa kapacitetom od 300 kreveta. Ustanova osigurava zdravstvenu zaštitu sekundarnog i jednim dijelom visoko diferenciranog tercijarnog A i B nivoa kroz širok dijapazon zdravstvenih programa za građane Sarajeva, a po potrebi i za građane BiH i šire regije. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo od 20.04.2006. ustanova dobiva današnji naziv po uglednom članu ovog kolektiva prim. dr. Abdulahu Nakašu, također dobitniku Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.