Delegacija Grada Sarajeva, koju je predvodio zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović sa suradnicima, posjetila je Grad Rijeku i tom prilikom održala radni sastanak s pročelnicima gradskih službi za poduzetništvo, gradsku upravu i samoupravu, kulturu, te predstavnicima Zavoda za informatičku djelatnost.
Delegacija Grada Sarajeva je domaćinima predstavila aktuelne napore poduzete u cilju zaštite i jačanja prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu. „U slučaju vraćanja nadležnosti Gradu Sarajevu, gradskoj administraciji će od velikog značaja biti procedure i prakse, te ukupno iskustvo Grada Rijeke, kao jedne od najrazvijenijih jedinica lokalne  samouprave u Republici Hrvatskoj“, istaknuo je zamjenik gradonačelnika.

U oblasti podrške poduzetništvu delegacije su razmijenile iskustva različitih programa i mjera namijenjenih obrazovanju i jačanju poduzetnika u lokalnim zajednicama. Zaključeno je da je multidisciplinarni pristup, uz odgovarajući zakonski okvir, ključan za uspjeh u ovoj oblasti.

U okviru Grada Rijeke funkcionira izuzetno razvijena mjesna samouprava, čiju osnovu čine mjesni odbori, koji uz podršku upravnih organa Grada precizno utvrđuju svoje potrebe i probleme, pripremaju svoje programske aktivnosti koje se potom dostavljaju gradskoj administraciji. 

U oblasti kulture, osnov za djelovanje Grada Rijeke, kako je istaknuto tokom sastanka, čini republički Zakon o finansiranju javnih potreba u kulturi, koji je polazna tačka za odgovarajuće gradske odluke i propise kojima se osigurava kvalitetna i transparentna procedura odlučivanja o finansiranju i sufinansiranju kulturnih manifestacija.

Grad Rijeka se ponosi i sa 30 godina dugom tradicijom i iskustvom sudjelovanja u evropskim projektima u oblasti informatizacije i u toj oblasti Grad Rijeka je jedan od vodećih gradova u Republici Hrvatskoj.

U svim oblastima koje su bile predmet razgovora gradskih delegacija uočen je veliki potencijal za konkretnu suradnju i razmjenu iskustva, te je kao prvi vid suradnje dogovorena razmjena strateških i operativnih dokumenata i materijala, čijom će se analizom utvrditi daljnji oblici suradnje između dva grada. „Spremnost zvaničnika Grada Rijeke da pruže podršku Gradu Sarajevu u jačanju naše lokalne samouprave dodatno će osnažiti naše napore da se izborimo za punu provedbu i ustavnih odredbi i zakona koji reguliraju položaj lokalne samouprave u našoj zemlji“, zaključio je Živanović.