Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 7. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo Odluku kojom se kompozitor i dirigent iz Dubrovnika, Đelo Jusić proglašava Počasnim građaninom grada Sarajeva. Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimir Gojer je inicirao donošenje ove odluke u čijem obrazloženju je naveo: „Najviše zbog čega predlažem Đelu Jusića za Počasnog građanina grada Sarajeva je njegov krunski uradak, komponiranje oratorija \’Srebrenički inferno\’, rijetko složeno sаvremeno glazbeno djelo kojim je, a temeljem izvanredne literarne podloge – poeme Džemaludina Latića, ovjekovječena planetarna tragedija bošnjačkog puka u  Srebrenici.“ Odlukom Gradskog vijeća priznanje „Plaketa grada Sarajeva“ pripalo je Turskoj međunarodnoj agenciji za saradnju i koordinaciju (TIKA), kao izraz zahvalnosti za podršku brojnim i veoma značajnim projektima u oblastima kulture, obrazovanja, nauke i poljoprivrede.

[WPIMPINLINE:djelo%20jusic.jpg]

Gradonačelnik Ivo Komšić je inicirao donošenje ove odluke u čijem obrazloženju je naveo: “Turska međunarodna agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA) je značajnim finansijskim sredstvima učestvovala u realizaciji projekta otvaranja muzeja Srebrenice u Sarajevu, pa je tako prošle godine otvorena Memorijalna galerija u Sarajevu 11/07/95. Radi se o prvoj galeriji ove vrste u BiH, a čija djelatnost ima za cilj da, na reprezentativan način, prikaže istinu o genocidu počinjenom u prošlom ratu, te da se od zaborava spase slike i zapisi o zločinima“.

Jasmina Karović je Odlukom Gradskog vijeća ponovno imenovana na dužnost gradskog pravobranioca.

Na današnjoj sjednici Vijeća prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Park šuma Mojmilo“. Vijeće je utvrdilo Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014.godinu, te ga uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Vijećnici su primili k znanju Informaciju o implementaciji presuda Ustavnog suda Federacije BiH o provedbi prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu, sa zaključkom Komisije za Statut i akte kojim sugerira Gradskom vijeću da uputi urgenciju Kantonalnom tužilaštvu da poduzme sve da se što prije okončaju započeti postupci vezani za obavezu provođenja presuda Ustavnog suda FBiH koje se odnose na prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu.

Primljena je k znanju i Informacija o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva, Informacija o pristupanju izradi Gender Akcionog plana (rodne ravnopravnosti) Grada Sarajeva, Informacija o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unaprieđenju kvaliteta života stanovnika Grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi i Informacija o sudjelovanju Grada Sarajeva u javnoj raspravi na Nacrt Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.

Razmatrajući Informaciju o pripremljenosti KJP „ZOI \’84“ za zimsku sezonu 2013./2014., v.d. direktora Džemal Bisić vijećnike je ukratko upoznao sa trenutno teškom situacijom u kojoj se nalazi ovo kantonalno preduzeće, kao i sa aktivnostima koje se vode kako ovogodišnja skijaška i klizačka sezona ne bi bila dovedena u pitanje.

Primljena je, također, k znanju i Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za predstojeći zimski period u gradu Sarajevu. Predstavnici KJKP "Toplane", "Sarajevogas", Vodovod i kanalizacija i GRAS-a, upoznali su vijećnike sa poduzetim potrebnim mjerama kako bi spremno dočekali zimsku sezonu 2013./2014.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je inicijativa gradskog vijećnika Borisa Riderleja da se, „s obzirom na svakodnevne probleme s kojima su susreću građani Sarajeva zbog pasa lutalica, preispitaju aktivnosti, rad i utrošak sredstava Udruženja za zaštitu životinja koja su angažovana od strane općina u saradnji sa Veterinarskom stanicom za prikupljanje i dovođenje pasa u ambulante, te nakon obavljenog operativnog zahvata, vraćanja istih na ulicu gdje su prije sterilizacije pronađeni“. Ovom inicijativom vijećnik Riderle također „traži od Veterinarska stanica da dostavi izvještaj o utrošku sredstava koja su dobili od općina i Kantona u svrhu rješavanja problema sa psima lutalicama, jer postoji sumnja da sredstva nisu utrošena u skladu sa namjenom“, te se moli „Gradonačelnik da svojom ingerencijom adekvatno pomogne u rješavanju ovog gorućeg problema glavnog grada BiH“.