Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Desetu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva koja će se održati u srijedu 29. 01. 2014. godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Devete sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 23. 12. 2013. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2014.godinu
2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Robno transportni centar u Halilovićima“ (skraćeni postupak)
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o vršenju kafilerijskih usluga na području grada Sarajeva
4. Prijedlog Odluke o realizaciji Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“
5. Nacrt Elaborata o mogućim lokacijama za postavljanje spomenika, spomen-obilježja i spomen- ploča na području Grada Sarajeva a koji su od interesa za Grad Sarajevo
6. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin most I“
7. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „RTV“
8. Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2013./2014. godini
9. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-89/14

Datum: 16.01.2014. godine