U cilju pružanja podrške razvoju starih zanata i proširenja turističke ponude, Grad Sarajevo, Općina Stari Grad i Kanton Sarajevo – Ministarstvo privrede, Ministarstvo kulture i sporta su partneri u Projektu Razvoj kulturno-historijskog turizma na području Baščaršije. Projekat će biti realiziran zahvaljujući sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Italije, a putem nevladine organizacije UCODEP – program SEENET translokalna mreža za suradnju između Italije i Jugoistočne Evrope, čija realizacija će trajati dvije i pol godine. U okviru navedenog projekta završena je faza identifikacije aktivnosti,  u okviru koje je odlučeno da će projekat biti realiziran kroz uspostavljanje Kuće zanata.

Na mjestu koje je Općina Stari Grad stavila na raspolaganje bit će osnovana Kuća zanata s ciljem valoriziranja starih zanata sarajevske Baščaršije.
Prostor su odabrali strani partneri prema zajedničkim kriterijima, trenutno se ne koristi i nalazi se na Baščaršiji, u blizini pravoslavne crkve koja je jedna među najstarijim bogomoljama grada. Kuća zanata će biti pod upravom komiteta Općine u suradnji sa udruženjima zanatlija Baščaršije.

Putem fotografske i videoinstalacije unutar Kuće moći će se rekonstruirati historijat raznih zanata, od porijekla, širenja na Baščaršiji sve do današnjih dana i bit će izložena stara zanatska djela. Moguće je da će se osigurati prostor za jedan laboratorij – radionicu gdje će uživo biti prikazan zanatski rad i uspostavljen kontakt između zanatlija i posjetilaca.

U Kući će biti označeno  kako stići direktno do radnji tradicionalnih zanata na Baščaršiji koji će na taj način postati punkt promocije starih zanata.
Kuća će biti otvorena ne samo za turiste, nego i za školske grupe u svrhu promoviranja znanja o starim zanatima i o njihovoj historijskoj i umjetničkoj vrijednosti kod stanovnika Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine. 

U sklopu ove aktivnosti bit će realizirane sljedeće podaktivnosti:

– Osmišljavanje plana obnavljanja  prostora
– Osmišljavanje plana upravljanja Kućom zanata
– Osmišljavanje plana za multimedijalno uređivanje prostora
– Uređivanje prostora
– Kreiranje promotivnog programa Kuće zanata.

Nastavak realizacije projekta očekuje se u septembru 2010. godine.