Udruženje „Humanitarna organizacija Altius“ realizira projekat razvijanja kulture nenasilja „Mi smo OK“ u  partnerstvu sa UNDP-om, Gradom Sarajevom, Općinom Novi Grad, Kantonalnim centrom za socijalni rad i osnovnim školama sa područja grada Sarajeva. Prema evidenciji JUKCSR u 2010. godini, nasilju u porodici u Gradu Sarajevu izloženo je 496-ero djece do 18 godina. Ovaj broj je mnogo veći, jer se samo ekstremni slučajevi prijavljuju. Velika je vjerovatnoća da će djeca koja rastu u nasilju biti nasilna ili žrtve nasilja jer taj jezik uče od rođenja.

Grad Sarajevo kroz podršku ovom projektu  ukazuje na spremnost da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građanki i građana u vršenju poslova od javnog značaja. Projekat „Mi smo OK“ je nastavak višegodišnjeg nastojanja UHO Altius i Grada Sarajeva da se promijene stavovi, nivo tolerancije prema nasilju, potakne saradnja i uvažavanje te spriječe daljnje pojave nasilnih ponašanja a posebno prema  djeci. 

Opći cilj projekta je jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih organa vlasti izgradnjom svijesti o korisnosti međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a sve u cilju pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici. 

Doprinos realizaciji općeg cilja projekta bit će dat kroz stvaranje sigurnih okruženja u izabranim školama sa područja Grada Sarajeva, putem implementacije modela razvijanja kulture nenasilja, podsticanjem emocionalne i socijalne kompetencije i smanjivanja agresije i nasilnih ponašanja u ranoj osnovnoškolskoj dobi kroz edukaciju korisnika projekta o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije.

Ciljnu grupu čine: učenici izabranih sarajevskih osnovnih škola, roditelji, nastavno osoblje i šira zajednica obuhvaćena kampanjom.

Projekat se sastoji iz četiri faze.

Prva faza projektne implementacije fokusirana je na dvije korisničke grupe: roditelje i nastavnike. Sa ovim korisničkim grupama planiramo organizirati seriju treninga na kojima će svi zajedno vježbati govor nenasilja“, „Ja-govor“, da bi mogli drugim ljudima jasnije prenijeti svoju poruku, svoja zapažanja, osjećanja, potrebe, i jasno reći šta žele.

Druga faza projektne implementacije fokusirana je na djecu kao glavnu korisničku grupu. Za djecu planiramo organizirati seriju različitih aktivnosti kao što su: radionice za Sržne grupe – vršnjačke edukatore, edukativne aktivnosti u odjeljenjima, predstave itd. Oni će interaktivno učiti kako da pretvore govor nasilja u nenasilje, najprije kod sebe, a onda i kod djece i ljudi oko sebe.

Treća faza projekta će biti implementirana zajednički u svim obuhvaćenim školama gdje će kultura nenasilja biti  promovirana kroz pozitivne vrijednosti, umjetnost, kreativnost  i mnogo drugih aktivnosti u zavisnosti od dječijih prijedloga, želja i potreba.

Četvrta faza implementacije je podizanje nivoa svijesti i kulture nenasilja kod šireg građanstva  putem kampanja „Mi smo OK”.

Projekat traje osam mjeseci i bit će implementiran do marta 2012. godine.

Projekat se realizira u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura.

[WPIMPINLINE:Plakat%20-%20Mi%20smo%20OK%20[1].jpg]