Na danas održanom tradicionalnom novogodišnjem susretu s novinarima gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa zamjenicima Igorom Kamočajijem i Miroslavom Živanovićem osvrnuo se na rezultate postignute u ovoj, te najavio projekte Grada Sarajeva za 2010. godinu. "I pored poteškoća koje su uzrokovane smanjenjem Budžeta Grada Sarajeva od 14,30% ili cca 4,5 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, trudili smo se, prije svega, da poboljšamo kvalitet života naših građana, te da im na raspolaganje stavimo transparentniju, efikasniju i odgovorniju administraciju.

Hoću isto tako da naglasim i krajnje odgovoran odnos prema novcima poreskih obveznika: mi smo u toku ove godine na plaćama i nadoknadama zaposlenih uštedjeli 723.786,00 maraka, a na materijalnim troškovima 530.401,00 marku. Hoću posebno da naglasim da su putni troškovi doslovno srezani za 200.600,00, a reprezentacija za 136.600,00 maraka", kazao je gradonačelnik.

Ova gradska vlast je u 2009.g. pokrenula projekat zapošljavanja pod nazivom "Posao za sve" i u te svrhe izdvojila milion maraka. Uz tehničku pomoć Službe za zapošljavanje KS u radni odnos na šest mjeseci zaposleno je 110 osoba u KJKP "Rad" i KJKP "Park". Drugi značajan projekat Grada je Pomoć porodiljama/majkama s djecom, za čiju realizaciju je izdvojeno milion maraka. U sklopu ovog projekta, a u saradnji s kantonalnim Zavodom za zaštitu žena i materinstva, realiziran je pored novčane naknade i pregled porodilja s djecom do šest mjeseci s područja četiri gradske općine, jer prema podacima svega četiri posto porodilja odlazi na ljekarsku kontrolu, a tek 1,5 posto se podvrgava sistematskom pregledu.

– Ove godine posebnu smo pažnju posvetili maloljetničkoj delikvenciji i realizirali jedini funkcionalan program borbe protiv maloljetničke delikvencije. U naredne tri godine za realizaciju ovog projekta izdvojit ćemo 350.000 KM. Za ovu godinu izdvojeno je 100.000 KM za program "Primarna prevencija u oblasti maloljetničke delikvencije" koji će biti usmjeren na djecu i mlade kojima je već izrečena odgojno-obrazovna mjera pojačanog nadzora – istaknuo je gradonačelnik, te dodao da je za 2010. godinu u okviru prevencije maloljetničke delikvencije planirano uvođenje videonadzora u vozilima GRAS-a. Povećali smo i pomoć JU terapijske zajednice "Kampus" u Rakovici, koja se bori da mlade ljude otrgne od ovisnosti o drogama i da ih odvrati od kriminala – kazao je Behmen.

U 2009.g., 9. maja – na Dan pobjede nad fašizmom, svečano je otvoreno Spomen-obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

– Nakon 14 godina građani Sarajeva, a naročito roditelji, konačno su dobili mjesto na kojem mogu odati počast i prisjetiti se svoje djece, naših najmlađih sugrađana. Otvaranje Spomen-obilježja nije značilo kraj naših aktivnosti. Prihvatili smo i obavezu izgradnje postamenta sa ispisanim imenima ubijene djece u okviru Spomen-obilježja, čija će se realizacija nastaviti u narednoj godini – istaknuo je gradonačelnik.

Gradonačelnik je u svom obraćanju posebnu pažnju skrenuo i na obnovu Vijećnice, pri tome zahvalivši svim dosadašnjim donatorima i učesnicima u projektu obnove Vijećnice, a naročito Vladi Kraljevine Španije koja je donirala najveći iznos od 1 milion eura.

– Na međunarodnom tenderu izabran je najpovoljnjiji ponuđač, s kojim je Grad u septembru ove godine sklopio Ugovor o izvođenju građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na Vijećnici u iznosu od 4.419.320,64 KM. Grad Sarajevo je u saradnji sa drugim institucijama učestvovao u pripremi projekta u cilju osiguranja finansijske pomoći EU u okviru programa IPA. Sa sredstvima koja bi se trebala dobiti u okviru ovog projekta u iznosu od 7,5 miliona EUR završili bi se cjelokupni radovi na obnovi projekta Vijećnice i bilo bi moguće objekat staviti u funkciju – istaknuo je Behmen.

Grad Sarajevo je zajedno s gradovima Zagrebom, Skopljem, Podgoricom i njemačkim gradom Frajburgom potpisnik Memoranduma o razumijevanju s ciljem efikasnog energetskog upravljanja. Projekat, koji se odvija u okviru Povelje gradonačelnika kojoj je Sarajevo pristupilo u martu 2009.g., finansirat će Otvoreni regionalni energetski fond za jugoistočnu Evropu njemačkog GTZ-a sa 500.000 eura. Ovo je prvi poslijeratni zajednički projekat gradova Sarajeva, Zagreba, Skoplja i Podgorice i podrazumijeva zajedničku izradu akcionog plana na "Izgradnji kapaciteta za upravljanje energijom u gradovima".

Naš grad je dobio novi sjaj iluminacijom Gazi Husrev-begovog bezistana i Gazi Husrev-begove ulice, čime je nastavljen Projekat rasvjete Baščaršije, te osvjetljenjem dvaju mostova na Miljacki: Drvenija i Most Suade i Olge.

Mnogo je projekata u kojima učestvuje Grad Sarajevo sa nekom od četiri gradske općine: finansiran je ekološki projekat "Park šume Mojmilo", izgradnja šetnice Dolac Malta-Otoka, sa pješačkom i biciklističkom stazom, projekat sanacije i uređenja Koševskog potoka, rekonstrukcija i popločavanje ulica Bravadžiluk, te projekat deminiranja lokaliteta Golo brdo 2 kompleksa Žuč.

Grad Sarajevo je ove godine finansijski podržao javne kuhinje u Sarajevu – i u Mostaru tokom "gradonačelničke krize", potom aktivnosti Fonda Memorijala za izgradnju i održavanje mezara šehida i poginulih boraca, kao i rad 4 dobrovoljna vatrogasna društva, Školu u prirodi Centra "Vladimir Nazor". U cilju preuzimanja aktivnije uloge Grada Sarajeva u razvoju lokalnog biznisa u interesu njegovih građana osposobljen je i stavljen u funkciju Gradski centar za biznis.

Gradonačelnik je spomenuo i druge značajne projekte i dostignuća Grada Sarajeva, kao što je Program unapređenja  zdravlja djece u dobi od 11-13 godina sa utvrđenim deformacijama kičme, zatim  pripremu projekta obnove Trebevićke žičare, izradu Studije izvodljivosti za izgradnju prihvatilišta za nezbrinute životinje – Azila za životinje u sklopu JU Terapijske zajednice "Kampus" u Rakovici, plivačku obuku i rekreaciju  štićenika JU Dječiji dom Bjelave tokom ljetnog raspusta, sufinansiranje projekta Ars Aevi, finansiranje Izložbe "Opkoljeno Sarajevo", podršku realizaciji projekta obnove Studentskog centra na Grbavici itd.

U ovoj godini usmjerili smo 40 posto budžetskih sredstava u oblast obrazovanja, kulture i sporta, dajući time značajan doprinos daljnjoj afirmaciji Sarajeva kao kulturnog, obrazovnog i sportskog centra BiH.

Za konkretne programske aktivnosti koje se tiču mladih iz budžeta Grada Sarajeva za ovu godinu izdvojeno je oko 2,6 miliona KM (stipendiranje članova Udruženja "Obrazovanje gradi BiH", Fonda IKRE i šestmilijarditog stanovnika planete Zemlje Adnana Mevića, podržani su projekti srednjih škola te poboljšanje prostornih i materijalnih uvjeta osnovnih škola).

Kao i svake godine, Grad je finansijski pomogao održavanje sportskih manifestacija i tradicionalnih turnira, te tradicionalne kulturne manifestacije.

Na planu međunarodne saradnje tokom 2009. naročito smo ponosni na ulogu Grada Sarajeva kao domaćina 22. generalne skupštine Asocijacije gradova nosilaca poruke mira (IAPMC) te na održavanje kulturne manifestacije "Dani Sarajeva u Podgorici".
I u 2009. godini aktivno smo radili na uređenju statusa grada Sarajeva kako bismo otklonili barijere za puni privredni i drugi razvoj glavnog grada BIH. Pokrenuli smo pred Ustavnim sudom Federacije BiH dvije tužbe protiv Kantona, koji je jedini u cijeloj državi koji nikada nije usvojio Zakon o pripadnosti javnih prihoda i Zakon o lokalnoj samoupravi. Pokrenuli smo i postupak za vraćanje imovine koja je Gradu nezakonito oduzeta, kao i povratak nadležnosti i izvora finansiranja u skladu sa zakonima o lokalnoj samoupravi i pripadnosti javnim prihodima.

Gradonačelnik je predstavio neke od projekata Grada Sarajeva za 2010. godinu, ističući kako u narednoj godini Grad planira nastaviti sa realizacijom Programa pomoći porodiljama /majkama sa djecom, Programom prevencije i unapređenja ženskog zdravlja, kao i zdravlja djece i omladine, potom nabaviti medicinsku opremu za JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata (stomatološkog aparata).

Također, bit će nastavljena rekonstrukcija opservatorije na Trebeviću, te će se realizirati projekat zapošljavanja volontera i osnivanja Turističke zajednice Grada Sarajeva. Na planu međunarodne saradnje, u 2010. godini nastavit će se jačanje multilateralne i bilateralne saradnje, realizacija projekta "Izgradnja kapaciteta za energetsko upravljanje gradovima", te priprema Platforme i kandidature Sarajeva kao kulturnog centra Evrope. Bit će organizirane kulturne prezentacije pobratimskog i olimpijskog grada Barcelone kao i grada Praga za 6. april 2010. godine u Sarajevu.
U 2010. planiran je nastavak realizacije projekta rasvjete Baščaršije, koji će obuhvatiti osvjetljenje ulica Čizmedžiluk i Đulagina, te realizacija rasvjete dvaju mostova: Ćumurija i Skenderija. Također je planiran i završetak arheoloških radova na lokalitetu Bijele tabije, nakon čega će se pristupiti izradi Izvedbenog projekta obnove i uređenja kompleksa.

Grad Sarajevo će u 2010. godini započeti sa projektom "Krizni centar" koji će sistemski rješavati statusne i druge potrebe djece žrtava zloupotrebe po raznim osnovama, a naročito zloupotrebe na osnovu rada koja se manifestira kroz prosjačenje i skitnju što je naročito veliki problem u našem gradu. Ovaj projekat se realizira sa gradom Bečom, i po modelima evropskih gradova koji su u dobroj mjeri riješili ili drže pod kontrolom ovaj društveno negativni fenomen.

Izvor: Odjeljenje za odnose s javnošću