Gradski vijećnici su, pri otvaranju 31. sjednice, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, odali počast ubijenim pripadnicima Oružanih snaga BiH u terorističkom napadu u Rajlovcu. Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu  „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2016. godini. Predsjedavajući Odbora je Miroslav Živanović, zamjenik predsjedavajućeg Velija Katica, a članovi su: Gradimir Gojer, Enes Husejnović, Drago Jurić, Slaven Kovačević, Sanja Lazar, Tarik Drina, Igor Kamočaji, Edin Mustafić, Predrag Puharić, Salih Selmanović i Dženana Zlatar.

Dalje je, poslije rasprave o proceduralnim pitanjima, na prijedlog Kluba gradskih vijećnika SDA, predlagač povukao Odluku o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području grada Sarajeva, te je ista izostavljena iz dnevnog reda današnje sjednice.

Gradski vijećnici su, u nastavku sjednice, razmatrali dvije odluke vezane za regulacione planove. Tako je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Jarčedoli“ sa Odlukom o provođenju iste.
Nacrt Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant ,,B“ je tokom široke rasprave izmijenjen, tako da su bitno skraćeni rokovi za realizaciju pojedinih aktivnosti do donošenja Plana. Tako izmijenjen Nacrt Odluke o pristupanju izradi Plana je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Na današnjoj sjednici Gradsko vijeće je, svojom Odlukom, dalo saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Dalje su, gradski vijećnici, putem  izvještaja upoznati o aktivnostima Grada Sarajeva u 2015. godini, u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član. Imajući u vidu situaciju u kojoj se našao Grad Sarajevo, nakon što je Skupština Kantona Sarajevo u Budžetu Kantona Sarajevo izostavila obavezu finansiranja Grada Sarajeva iz sredstava sa jedinstvenog računa javnih prihoda Federacije BiH, te potrebu krajnje racionalnog pristupa prioritetima u izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva, gradski vijećnici su upoznati i o iznosu dugovanja za godišnje članarine prema asocijacijama čiji je Grad Sarajevo član. Na prijedlog gradske vijećnice Novke Agić, usvojen je zaključak da se u Nacrtu Budžeta za sljedeću godinu, planiraju sredstva kako bi se izmirio dug prema međunarodnim asocijacijama čiji je Grad Sarajevo član.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2016. godinu te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju do 22.12.2015. godine.

U nastavku su gradski vijećnici primili k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 30.09.2015. godine, iz koje je vidljivo koliko je Grad Sarajevo bio uskraćen kada su u pitanju potrebna budžetska sredstva za osnovne funkcije. U takvoj situaciji, već utvrđeni prioriteti su se morali kontinuirano preispitivati.

Primljene su k znanju i  Informacija o realizaciji projekta iz oblasti zaštite okoliša u saradnji sa Aarhus centrom na području grada Sarajeva, te Informacija o implementaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću, putem koje su vijećnici upoznati sa do sada izvršenim aktivnostima u pripremi implementacije i toku implementacije I faze Projekta. Projekt se uvodi sa ciljem povećanja transparentnosti, ekonomičnosti i efikasnosti u radu Gradskog vijeća.

Dalje su, gradski vijećnici primili k znanju Informaciju o pripremama Javnog dočeka Nove 2016. godine u gradu Sarajevu, te usvojili predložene zaključke Odbora za društvene djelatnosti. Mada je finansijska situacija izuzetno složena, Grad Sarajevo će, zajedno sa četiri gradske općine, učiniti sve napore da se organizuje Javni doček Nove 2016. godine, koji će u svakom smislu, biti primjeren našem Gradu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Komisija za spomenike uputila inicijativu Gradskom vijeću da zatraži od nadležnog ministarstva Kantona Sarajevo informaciju o toku pripreme na podizanju ,,Spomenika braniteljima Grada Sarajeva“ na Trgu ,,Alija Izetbegović“.

Pored toga, Klub gradskih vijećnika SDP je uputio inicijativu da se, što je prije moguće, izabere zamjenik Gradonačelnika, budući da je prošao značajan vremenski period od kada Grad Sarajevo nema drugog zamjenika Gradonačelnika.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba