Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na svojoj 17. sjednici kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu. Naime, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu, Kolegij Gradskog vijeća je uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, posebice u dijelu koji se odnosi na urbano planiranje. Gradonačelnik je tijekom godine, u pripremama sjednica Gradskog vijeća, obrazlagao Kolegiju razloge za odlaganje razmatranja određenih programiranih planskih dokumenata. Gradski vijećnici su u predložene izmjene uvrstili i obvezu razmatranja Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sarajeva za prvo polugodište 2014. godine i rabalansa Proračuna Grada Sarajeva za tekuću godinu u listopadu mjesecu, zatim nacrta Proračuna i prijedloga Proračuna za 2015. godinu u studenom, odnosno prosincu mjesecu, dakle, do kraja tekuće godine.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o aktivnostima Gradonačelnika poduzetim vezano za novonastale problem financiranja Grada Sarajeva. Kao što je poznato, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu, dovedeno je pitanje financiranja Grada Sarajeva. S tim u svezi, na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, vijećnici su usvojili Inicijativu za Izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji. Nakon usvojenje Inicijative, Gradonačelnik je formirao Radnu grupu za analizu primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH u dijelu koji se odnosi na financiranje Grada Sarajeva i upoznao gradske vijećnike o dosada poduzetim i planiranim aktivnostima za rješavanje alarmantno problematičnog stanja.

Gradski vijećnici su upoznati o namjeri Gradonačelnika za nastavak poduzimanja mjera i aktivnosti u okviru svojih mjerodavnosti, do konačnog rješenja problema financiranja Grada Sarajeva, a posebice, koristeći pravne instrumente i materijale predložene od Radne grupe.

Gradski vijećnici su, povodom razmatranja ove informacije, usvojili i sljedeće zaključke:

1. Gradsko vijeće upućuje zahtjev mjerodavnim tijelima Kantona Sarajevo da pri razmatranju  rebalansa Proračuna Kantona Sarajevo za tekuću godinu zadrži plan sredstava iz Proračuna Kantona Sarajevo za Proračun Grada Sarajeva u iznosu u kojem je utvrđen u Proračunu Kantona Sarajevo koji je na snazi, kako se ne bi ugrozilo financiranje Grada Sarajeva do kraja tekuće godine, te da tako planirana sredstva Kanton Sarajevo u cjelini i realiziraju.

2. Zadužuje se Gradonačelnik da, u suradnji s Odborom za proračun i financije, predloži Gradskom vijeću program mjera i aktivnosti za prevladavanje nastalog problema financiranja Grada Sarajeva, a temeljem diskusija gradskih vijećnika iznesenih na sjednici Gradskog vijeća.

3. Gradski vijećnici će problematizirati rješavanje pitanja financiranja Grada Sarajeva u tijelima političkih subjekata iz kojih dolaze, a posebice kod svojih stranačkih kolega, izabranih dužnosnika, u tijelima vlasti  koji predlažu i donose propise kojima se uređuje i financiranje Grada Sarajeva, a posebice Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Naglašeno je da će Gradonačelnik pripremiti tiskovnu konferenciju povodom problema novonastalog financiranja Grada Sarajeva, na kojoj će nazočiti i članovi Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je razmotrilo i uputilo u javnu raspravu nacrte odluka o pristupanju izradi regulativnih  planova za obuhvate  „Robno transportni centar u Halilovićima“,  „Bojnik II“, „Švrakino Selo – Aneks“ i  „Švrakino Selo – Mlakve“.

Na današnjoj sjednici, primljena je, također, k znanju i Informacija o aktivnostima na pripremi organizacije XIII EYOF 2017 Sarajevo&Istočno Sarajevo za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2014. godine. Gradski vijećnici su izrazili zabrinutost za tijek priprema za organizaciju EYOF-a i u svojim diskusijama uputili snažan apel svim uključenim subjektima, a posebice tijelima vlasti na svim razinama koji su svojima aktima preuzeli obveze u smislu konkretne potpore realizacije projekta.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i inicijativa. U pripremi sjednice Klub vijećnika Naše stranke je uputio Inicijativu tijelima Grada Sarajeva za sufinanciranje filma ,,Naša svakodnevna priča’’, filma koji obrađuje temu problema našeg društva s kojima se susreće suvremena bosansko – sarajevska obitelj. Zatražen je skroman financijski ulog Grada Sarajeva, što bi bilo prvo ulaganje iz BiH. Projekt je do sada dobio značajnu potporu inozemnih fondova za produkciju, ali je korištenje ovih sredstava uvjetovano aktivnostima na realizaciji projekta izvan BiH.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: gsgv@sarajevo.ba