Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na svojoj 17. sjednici kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu. Naime, prateći realizaciju Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu, Kolegij Gradskog vijeća je uočio potrebu za reprogramiranjem rada Gradskog vijeća do kraja godine, posebno u dijelu koji se odnosi na urbano planiranje. Gradonačelnik je tokom godine, u pripremama sjednica Gradskog vijeća, obrazlagao Kolegiju razloge za odlaganje razmatranja određenih programiranih planskih dokumenata. Gradski vijećnici su u predložene izmjene uvrstili i obavezu razmatranja Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za prvo polugodište 2014. godine i rabalansa Budžeta Grada Sarajeva za tekuću godinu u oktobru mjesecu, zatim nacrta Budžeta i prijedloga Budžeta za 2015. godinu u novembru, odnosno decembru mjesecu, dakle, do kraja tekuće godine.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o aktivnostima Gradonačelnika preduzetim vezano za novonastale problem finansiranja Grada Sarajeva. Kao što je poznato, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu, dovedeno je pitanje finansiranja Grada Sarajeva. S tim u vezi, na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, vijećnici su usvojili Inicijativu za Izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji. Nakon usvojenje Inicijative, Gradonačelnik je formirao Radnu grupu za analizu primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH u dijelu koji se odnosi na finansiranje Grada Sarajeva i upoznao gradske vijećnike o dosada preduzetim i planiranim aktivnostima za rješavanje alarmantno problematičnog stanja.

Gradski vijećnici su upoznati o namjeri Gradonačelnika za nastavak preduzimanja mjera i aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, do konačnog rješenja problema finansiranja Grada Sarajeva, a posebno, koristeći pravne instrumente i materijale predložene od Radne grupe.

Gradski vijećnici su, u povodu razmatranja ove informacije, usvojili i sljedeće zaključke:

1. Gradsko vijeće upućuje zahtjev nadležnim organima Kantona Sarajevo da pri razmatranju  rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo za tekuću godinu zadrži plan sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za Budžet Grada Sarajeva u iznosu u kojem je utvrđen u Budžetu Kantona Sarajevo koji je na snazi, kako se ne bi ugrozilo finansiranje Grada Sarajeva do kraja tekuće godine, te da tako planirana sredstva Kanton Sarajevo u cjelini i realizuje.

2. Zadužuje se Gradonačelnik da, u suradnji sa Odborom za budžet i finansije, predloži Gradskom vijeću program mjera i aktivnosti za prevazilaženje nastalog problema finansiranja Grada Sarajeva, a na osnovu diskusija gradskih vijećnika iznesenih na sjednici Gradskog vijeća.

3. Gradski vijećnici će problematizirati rješavanje pitanja finansiranja Grada Sarajeva u tijelima političkih subjekata iz kojih dolaze, a posebno kod svojih stranačkih kolega, izabranih zvaničnika, u organima vlasti  koji predlažu i donose propise kojima se uređuje i finansiranje Grada Sarajeva, a posebno Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH.

Naglašeno je da će Gradonačelnik pripremiti press konferenciju povodom problema novonastalog finansiranja Grada Sarajeva, na kojoj će prisustvovati i članovi Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je razmotrilo i uputilo u javnu raspravu nacrte odluka o pristupanju izradi regulacionih  planova za obuhvate  „Robno transportni centar u Halilovićima“,  „Bojnik II“, „Švrakino Selo – Aneks“ i  „Švrakino Selo – Mlakve“.

Na današnjoj sjednici, primljena je, također, k znanju i Informacija o aktivnostima na pripremi organizacije XIII EYOF 2017 Sarajevo&Istočno Sarajevo za period od 01. januara do 31. augusta 2014. godine. Gradski vijećnici su izrazili zabrinutost za tok priprema za organizaciju EYOF-a i u svojim diskusijama uputili snažan apel svim uključenim subjektima, a posebno organima vlasti na svim nivoima koji su svojima aktima preuzeli obaveze u smislu konkretne podrške realizacije projekta.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i inicijativa. U pripremi sjednice Klub vijećnika Naše stranke je uputio Inicijativu organima Grada Sarajeva za sufinansiranje filma ,,Naša svakodnevna priča’’, filma koji obrađuje temu problema našeg društva sa kojima se susreće savremena bosansko – sarajevska porodica. Zatražen je skroman finansijski ulog Grada Sarajeva, što bi bilo prvo ulaganje iz BiH. Projekat je do sada dobio značajnu podršku inostranih fondova za produkciju, ali je korištenje ovih sredstava uslovljeno aktivnostima na realizaciji projekta van BiH.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: gsgv@sarajevo.ba