Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 26. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedatelj Gradskog vijeća, službenim obavještenjima Mandatno – imunitetskog povjerenstva, upoznato o prestanku mandata gradske vijećnice Tatjane Ljujić Mijatović, koja je podnijela ostavku na mandat gradske vijećnice i na sve dužnosti koja iz tog mandata proizlaze. Kao posljedicu prestanka ovog mandata Gradsko vijeće je, svojom odlukom, i razriješilo dužnosti gradsku vijećnicu. Također, informacijama Mandatno – imunitetskog povjerenstva, Gradsko vijeće je službeno upoznato o dodjeli mandata gradskoj vijećnici Branislavi Rakonjac, koja je, zatim, davanjem svečane izjave primila dužnost i stekli prava i obveze gradskog vijećnika.

Na današnjoj sjednici, razmotrena je i usvojena Inicijativa za obrazovanje novog ministarstva za lokalnu samoupravu pri Vladi Federacije BiH sukladno zakonu, budući da Savez općina i gradova Federacije BiH, kada je u pitanju Grad Sarajevo, nije ostvario mjerodavnost koju mu je Zakonom o načelima lokalne samouprave prenijela F BiH. Ova ocjena, kao i potreba za formiranjem posebnog tijela, posebno se potvrđuje poslije donošenja Izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH. Ovim Zakonom je izostavljeno financiranje Grada Sarajeva, kao jedinice lokalne samouprave drugog stupnja, zbog čega je Grad Sarajevo, glavni grad i Ustavna kategorija F BiH,  ostao bez pripadajućeg dijela prihoda s jedinstvenog računa javnih prihoda u F BiH.

[WPIMPINLINE:attachment%20(73).jpg]

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su, prihvatili prijedlog Povjerenstva za statut i akte da se, u formi nacrta,  razmatra  Odluka o zaštiti objekta Vijećnice kojom Grad Sarajevo, kao nositelj aktivnosti obnove i rekonstrukcije objekta Vijećnice, štiti svoj interes vezano za zaštitu, održavanje i djelomično upravljanje objektom. Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu.

Na početku sjednice, Predlagatelj je obavijestio Gradsko vijeće da povlači Odluku o načinu raspolaganja nepokretnim stvarima u vlasništvu Grada Sarajeva, navedenu u predloženom dnevnom redu, te je Gradsko vijeće nije ni razmatralo.

U nastavku sjednice, primljena je k znanju Informacija o upravljanju i korištenju objekta Vijećnice za razdoblje od 23. prosinca 2014. do 20. travnja 2015. godine, te je usvojen zaključak kojim se zadužuje Gradonačelnik da predloži Gradskom vijeću Odluku o privremenom upravljanju Vijećnicom  kojom će se na cjelovit način, urediti ovo pitanje.

Gradsko vijećnici su usvojili Izvješće o provedbi Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2014. godini, s kratkim opisom realiziranih sportskih manifestacija. Grad Sarajevo je, zbog limitiranih sredstava, posebice zbog prestanka financiranja od strane Kantona Sarajevo, činio napore da uravnoteženo, sukladno mogućnostima, podrži sve segmente sporta.

Gradski vijećnici su razmotrili i Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Kanara“, s Nacrtom Odluke o provedbi istog, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U nastavku zasjedanja, primljena je k znanju Informacija o izgradnji biciklističke staze na potezu Nedžarići – Skenderija, putem koje su gradski vijećnici i javnost upoznati i s mjerama koje će gradonačelnik poduzeti ubuduće.

Također, primljene su k znanju i Informacija o realizaciji posljednjih aktualnih aktivnosti na planu međunarodne suradnje Grada Sarajeva za razdoblje siječanj – travanj 2015. godine i  Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u Gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i tjelesne aktivnosti.

[WPIMPINLINE:attachment%20(72).jpg]

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene  inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Slaven Kovačević uputio Gradskom vijeću inicijativu koja se odnosi na izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Ova inicijativa je prihvaćena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Klub gradskih vijećnika Naše stranke, uputio je Gradskom vijeću na razmatranje inicijativu da se pokrene restauracija spomenika na groblju „Lav“, te da se odredi mjesto za polaganje cvijeća na groblju „Sveti Marko“i „Sveti Josip“. Gradski vijećnici nisu podržali ovu inicijativu, te je proslijeđena Gradonačelniku na dalje postupanje.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba