Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na početku današnje 27. sjednice, već pri usvajanju dnevnog reda izostavilo Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Grada Sarajeva, budući da je Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, obavijestio Gradsko vijeće da povlači  svoj prijedlog. Poslije rasprave o novom Etičkom kodeksu izabranih zvaničnika Grada Sarajeva, na zahtjev Kluba gradskih vijećnika SDA, Etičko vijeće je povuklo svoj prijedlog, tako će Gradsko vijeće nastaviti sa primjenom važećeg Kodeksa ponašanja izabranih zvaničnika u organima Grada Sarajeva. Gradski vijećnici su usvojili Odluku o radnom statusu predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva. U nastavku sjednice, poslije široke rasprave, usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01. 01.- 31.12.2014. godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01. 01.- 31.03.2015. godine, kada se finansiranje potreba Grada vršilo na osnovu Odluke o privremenom finansiranju. Grad Sarajevo nastavlja sa radom s neizvjesnim ostvarenjem planiranih prihoda u Budžetu Grada Sarajeva za tekuću godinu. Gradski vijećnici su, u povodu razmatranja ovog Izvještaja, na prijedlog Administrativne komisije, usvojili zaključak kojim se zadužuje nadležni organ Grada Sarajeva,  da pokrene tužbu protiv Kantona Sarajevo za izmirenje svih obaveza iz Budžeta Kantona Sarajevo, Gradu Sarajevu.

Gradski vijećnici su, jednoglasno, usvojili Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2015. godini. Aktivnosti na obilježavanju  6. aprila – Dana grada Sarajeva u potpuno su realizirane kako je i planirano, a sve u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima utvrđenim Budžetom Grada Sarajeva za 2015. godinu.

Na današnjoj sjednici nije usvojen  Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu koji je podnijela Skupština ovog Javnog preduzeća. O Izvještaju je vođenja široka rasprava u kojoj su iznesene i sugestije Gradonačelniku da poduzme određene mjere i aktivnosti s ciljem poboljšanja stanja.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu, koja sadrži najznačajnije indikatore poslovanja tokom 2014. godine.

[WPIMPINLINE:27.%20sjednica%202.jpg]

Na kraju sjednice, kao i obično, pokrenut je veći broj inicijativa i upućena su određena vijećnička pitanja. Tako je, između ostalih inicijativa, na prijedlog gradskog vijećnika Riderle Borisa, Gradsko vijeće jednoglasno podržalo inicijativu  da i Grad Sarajevo, kao što je to već uradila Skupština Kantona Sarajevo, uputi pismo u kojem će izraziti protest švicarskim i srbijanskim vlastima u povodu hapšenja Nasera Orića.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba