Gradsko vijeće Grada Sarajeva je počelo rad današnje 32. sjednice, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmatranjem predloženog dnevnog reda, poslije čega su izostavljene prethodno predložene sljedeće tri tačke: Izbor zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva; Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva; Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Sarajeva za period 01.01.-31.03.2016. godine, a uvrštena je za razmatranje po hitnom postupku tačka Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o osnivanju prava građenja između Grada Sarajeva i KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu, u kojem su uvrštene teme na osnovu prijedloga Gradonačelnika i radnih tijela Gradskog vijeća, te drugih subjekata, u skladu sа važećim zakonskim i drugim, a posebno, gradskim propisima. Rasprava je rezultirala određenim izmjenama predloženog Programa.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Gaziantepa sa ciljem jačanja prijateljstva i unapređenja međusobne saradnje na svim područjima od interesa za građane ova dva grada. Proširenje saradnje na Grad Gaziantep, doprinijet će i jačanju tradicionalnog prijateljstva između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Zatim su razmotrili, i nakon široke diskusije, usvojili Odluku o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području grada Sarajeva. Ovom Odlukom definisane su nadležnosti Grada u oblasti voda i druga pitanja vezana za način upravljanja, korištenja, zaštite, finansiranja, održavanja i čuvanja vodotoka na području grada Sarajeva. Očekujemo početak primjene ovog važnog propisa što prije, a na dobrobit našeg grada i građana.

Dalje su, gradski vijećnici, pristupili  izradi Regulacionog plana ,,Gornje Telalovo Polje I”,  te su usvajanjem određenih odluka, regulisali pravna pitanja oko uređivanja uslova za regulaciju prostora za obuhvat ,,Alipašin Most VII”.
Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na  Program obilježavanja 06. aprila – Dana grada Sarajeva u 2016. godini, kada se obilježava 71. godina od oslobođenja Grada Sarajeva poslije Drugog svjetskog rata. I sljedeće godine, Dan grada obilježit će se održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj 06. aprila.

Na današnjoj sjednici, Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o uspostavi Registra budžetskih korisnika Grada Sarajeva, čime se otpočinje proces uspostave trezorskog poslovanja Grada Sarajeva.
Nakon što su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 21.12.2015. godine, usvojili Odluku o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Kantona Sarajevo na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo i to u korist Grada Sarajeva, u dnevnom redu današnje sjednice, po hitnom postupku, uvrštena je i usvojena Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o osnivanju prava građenja između Grada Sarajeva i KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo, a što je osnovni preduslov za nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta.
U Odluci je precizirano da se pravo građenja koje je dato Gradu Sarajevu zasniva na rok od 25 godina od dana upisa u Zemljišnu knjigu Općinskog suda u Sarajevu i prestaje sa istekom roka za koji je osnovan. Nakon prestanka prava građenja pravo vlasništva nad izgrađenim objektima isključivo prelazi na KJKP „Gradski saobraćaj” d.o.o. Sarajevo, bez potraživanja naknade za uvećanu vrijednost nekretnine.
U nastavku su gradski vijećnici usvojili više izvještaja i to Izvještaj o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period januar – decembar 2015. godine, Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa nacionalnim manjinama i Izvještaj o radu predstavnika Grada Sarajeva u školskim odborima srednjih škola sa područja Grada Sarajeva za školsku 2014./2015. godinu.

Dalje je usvojen i Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje, sa predloženim zaključcima Komisije za međunarodnu sаradnju, te kratkim osvrtom na postignute ciljeve i zaključnim razmatranjima.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Sokolje“ s Nacrtom  Odluke o provođenju iste, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, dok su Nacrt Odluke o pristupanju  izradi Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Zatim su primili k znanju Informaciju o stanju turizma sa prijedlogom mjera, te Informaciju o upravljanju i korištenju objekta Vijećnice za period januar – oktobar 2015. godine.

Na kraju sjednice su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je gradski vijećnik Velija Katica uputio Gradskom vijeću na razmatranje inicijativu da maskota EYOF-a 2019. bude sarajevski golub prevrtač. Gradski vijećnici su podržali ovu inicijativu, te je proslijeđena Gradonačelniku na dalje postupanje.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba