Gradsko vijeće Grada Sarajeva je počelo rad današnje 32. sjednice, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, razmatranjem predloženog dnevnog reda, poslije čega su izostavljene prethodno predložene sljedeće tri točke: Izbor zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva; Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva; Prijedlog Odluke o privremenom financiranju Grada Sarajeva za razdoblje 01.01.-31.03.2016. godine, a uvrštena je za razmatranje po žurnom postupku točka Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o osnivanju prava građenja između Grada Sarajeva i KJKP „Gradski promet“ d.o.o. Sarajevo.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu, u kojem su uvrštene teme temeljem prijedloga Gradonačelnika i radnih tijela Gradskog vijeća, te drugih subjekata, sukladno važećim zakonskim i drugim, a posebno, gradskim propisima. Rasprava je rezultirala određenim izmjenama predloženog Programa.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavi suradnje između Grada Sarajeva i Grada Gaziantepa s ciljem jačanja prijateljstva i unapređenja međusobne suradnje na svim područjima od interesa za građane ova dva grada. Proširenje suradnje na Grad Gaziantep, doprinijet će i jačanju tradicionalnog prijateljstva između Bosne i Hercegovine i Republike Turske.

Zatim su razmotrili, i nakon široke diskusije, usvojili Odluku o korištenju, održavanju i čuvanju vodotoka na području grada Sarajeva. Ovom Odlukom definirane su mjerodavnosti Grada u području voda i druga pitanja vezana za način upravljanja, korištenja, zaštite, financiranja, održavanja i čuvanja vodotoka na području grada Sarajeva. Očekujemo početak primjene ovog važnog propisa što prije, a na dobrobit našeg grada i građana.

Dalje su, gradski vijećnici, pristupili  izradi Regulativnog plana ,,Gornje Telalovo Polje I”,  te su usvajanjem određenih odluka regulirali pravna pitanja oko uređivanja uvjeta za regulaciju prostora za obuhvat ,,Alipašin Most VII”.
Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju suglasnosti na  Program obilježavanja 06. travnja – Dana grada Sarajeva u 2016. godini, kada se obilježava 71. godina od oslobođenja Grada Sarajeva poslije Drugog svjetskog rata. I sljedeće godine, Dan grada obilježit će se održavanjem Svečane sjednice Gradskog vijeća, polaganjem cvijeća, održavanjem brojnih kulturno-sportskih manifestacija, te brojnim drugim događajima kojima se ukazuje na značaj 06. travnja.

Na današnjoj sjednici, Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o uspostavi Registra proračunskih korisnika Grada Sarajeva, čime se otpočinje proces uspostave trezorskog poslovanja Grada Sarajeva.
Nakon što su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 21.12.2015. godine, usvojili Odluku o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Kantona Sarajevo na kojima je kao nositelj prava raspolaganja upisan KJKP „Gradski promet“ d.o.o. Sarajevo i to u korist Grada Sarajeva, u dnevnom redu današnje sjednice, po žurnom postupku, uvrštena je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje ugovora o osnivanju prava građenja između Grada Sarajeva i KJKP „Gradski promet“ d.o.o. Sarajevo, a što je temeljni preduvjet za nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta.
U Odluci je precizirano da se pravo građenja koje je dano Gradu Sarajevu zasniva na rok od 25 godina od dana upisa u Zemljišnu knjigu Općinskog suda u Sarajevu i prestaje sa istekom roka za koji je osnovan. Nakon prestanka prava građenja pravo vlasništva nad izgrađenim objektima isključivo prelazi na KJKP „Gradski promet” d.o.o. Sarajevo, bez potraživanja naknade za uvećanu vrijednost nekretnine.
U nastavku su gradski vijećnici usvojili više izvješća i to Izvješće o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine, Izvješće o suradnji i odnosima Grada Sarajeva s nacionalnim manjinama i Izvješće o radu predstavnika Grada Sarajeva u školskim odborima srednjih škola s područja Grada Sarajeva za školsku 2014./2015. godinu.

Dalje je usvojeno i Periodično izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje, s predloženim zaključcima Povjerenstva za međunarodnu suradnju, te kratkim osvrtom na postignute ciljeve i zaključnim razmatranjima.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Sokolje“ s Nacrtom  Odluke o provedbi iste, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, dok su Nacrt Odluke o pristupanju  izradi Regulativnog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“ uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Zatim su primili k znanju Informaciju o stanju turizma s prijedlogom mjera, te Informaciju o upravljanju i korištenju objekta Vijećnice za razdoblje siječanj – listopad 2015. godine.

Na kraju sjednice su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je gradski vijećnik Velija Katica uputio Gradskom vijeću na razmatranje inicijativu da maskota EYOF-a 2019. bude sarajevski golub prevrtač. Gradski vijećnici su podržali ovu inicijativu, te je proslijeđena Gradonačelniku na daljnje postupanje.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba