Priznanje „Ključ Grada Sarajeva“ dodijeljeno papi Franji, na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj danas, Gradonačelnik će uručiti Papi, tokom njegove posjete Sarajevu 06.06.2015. godine. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, vijećnici su prihvatili ostavku, te je odlukom Gradskog vijeća i formalno razriješen funkcije zamjenika Gradonačelnika Aljoša Čampara. Odlučeno je i o razrješenju, odnosno izboru novog člana Etičkog vijeća. Na današnjoj sjednici, usvojena je Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Mahmutovac“, sa Odlukom o provođenju iste.

Gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o davanju u zakup nepokretnih stvari u vlasništvu Grada Sarajeva. Na prijedlog Komisije za Statut i akte, usvojen je zaključak kojim se zadužuje Gradonačelnik, da predloži Gradskom vijeću donošenje odluke o postupku davanja u zakup nepokretne imovine Grada Sarajeva.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su razmotrili Prijedlog Zaključaka u povodu razmatranja Informacije o problematici provođenja u praksi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09) sa aspekta gradskih propisa iz iste oblasti, te otpočetih sudskih postupaka i refleksije sudske prakse i postupaka u odnosu na Grad Sarajevo.
Naime, zbog znatnog povećanja pasa lutalica na području grada i problema sa kojima se građani svakodnevno suočavaju, 11.03.2015. godine, održana je Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Na osnovu već predloženih zaključaka i prijedloga gradskih i općinskih vijećnika i drugih diskutanata, iznesenih u raspravi na Tematskoj sjednici,  Gradonačelnik je formulirao prijedloge za zaključivanje koji bi mogli voditi ka rješavanju problema. Nakon diskusije gradskih vijećnika, predloženi zaključci su dopunjeni, te usvojeni na današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Realizacija usvojenih zaključaka značila bi maksimalni angažman i zajedničko djelovanje svih subjekata, počev od gradskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo do nadležnih organa viših razina vlasti.

Na današnjoj sjednici, nije usvojen Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, već su usvojeni zaključci nadležnih radnih tijela.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“ od 30.06.2014. do 25.04.2015., sa predloženim zaključcima. Cilj ovog projekta je unaprjeđenje turističke ponude Sarajeva, te stvaranje uslova za sportsko – rekreativni i ekonomski razvoj Trebevića. Nosilac realizacije projekta je Grad Sarajevo.

Na početku sjednice je Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, obavijestio Gradsko vijeće da povlači Izvještaj o toku priprema za održavanje EYOF 2017 za period od 01.01.–31.03.2015. godine, naveden u predloženom dnevnom redu, te ga Gradsko vijeće nije ni razmatralo.

Na današnjoj sjednici, nije usvojen Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2014. godinu.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju turizma sa prijedlogom mjera koje treba preduzeti za unapređenje razvoja turizma u gradu.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalih, Komisija za ljudska prava i slobode, uputila inicijativu Gradskom vijeću da zaduži Gradonačelnika da pokrene postupak pred nadležnim međunarodnim institucijama za zaštitu Ustavno – pravnog položaja Grada Sarajeva, uključujući zaštitu prava građana na lokalnu samoupravu. Međutim, Gradonačelnik je upoznao gradske vijećnike da je, postupak pred nadležnim međunarodnim institucijama za zaštitu Ustavno – pravnog položaja Grada Sarajeva, uključujući zaštitu prava građana na lokalnu samoupravu, već pokrenut.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba