Pregled nadležnosti iz oblasti urbanog planiranja i upotrebe lokalnog zemljišta između Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i općina koje čine Grad Sarajevo tema je o kojoj je danas bilo riječi na Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Ovom sjednicom pokušalo se ukazati na opredjeljenje i stavove koje treba zauzeti u pogledu preduzimanja potrebnih mjera usmjerenih na neophodno proširivanje nadležnosti Grada u oblasti urbanog planiranja i upotrebe lokalnog zemljišta.

Dogovoreno je da treba nastaviti dogovore s općinama i Kantonom Sarajevo o usaglašavanju prijenosa nadležnosti prema Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Donesen je zaključak da se donese odluka o građevinama i radovima od interesa za Grad Sarajevo, da se izmjene zakonske odredbe Zakona o građevinskom zemljištu FBiH, kojim je regulirano upravljanje i raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem kako bi Grad mogao ostvariti Statutom propisanu nadležnost upotrebe lokalnog zemljišta, da se uspostavi Fond za uređenje gradskog građevinskog zemljišta Grada Sarajeva, te da se naplaćuje položajna renta shodno članu 73. i 74. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH.

Donesen je zaključak da se promijene zakonske odredbe Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH i Zakona o prostornom uređenju KS-a te da se međusobno usaglase, kako bi Grad Sarajevo bio nadležan za donošenje Urbanističkog plana grada i urbanističkih projekata u obuhvatu centralnog gradskog jezgra, a na osnovu projektnog programa koji će donositi Gradsko vijeće.

Potrebno je donijeti i djelotvorni Zakon o inspekcijskom nadzoru koji podrazumijeva samostalnost inspekcijskih organa na nivou općine, Grada i Kantona s ciljem pune funkcionalnosti, te vođenja upravnog postupka po skraćenoj proceduri i davanje punih ovlaštenja inspekciji.

"Prema Statutu Grada Sarajeva, koji je najveći pravni akt kada su u pitanju nadležnosti Grada, Grad Sarajevo je nadležan za urbano planiranje i upotrebu lokalnog zemljišta. Današnja tematska sjednica je pokazala koliko Grad Sarajevo zaista ostvaruje te nadležnosti i u kojem obimu je u nadležnosti Grada urbano planiranje i upotreba lokalnog zemljišta", kazala je gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.

"Urbano planiranje svedeno je samo na donošenje regulacionih planova tako da Grad Sarajevo ne učestvuje čak ni u onim urbanističkih projektima koje donose općine na teritoriji grada Sarajeva a također je izuzeto i od donošenja prostornog plana za Grad Sarajevo kako to predviđa i Zakon na federalnom nivou", istakla je gradonačelnica Borovac.

Dodala je da Grad Sarajevo mora da vodi računa o uskoj centralnoj zoni grada Sarajeva što podrazumijeva da bi na tom užem dijelu Grad Sarajevo apsolutno imao nadležnost u urbanom planiranju.

"Kada govorimo o strategiji razvoja urbanog planiranja smatramo da ono mora biti šire od same jezgre Grada od četiri općine, tako da Grad Sarajevo mora imati viziju planiranja i na prostor van gradskih općina", kazala je Borovac.

"Kada je u pitanju upotreba lokalnog zemljišta – mi te nadležnosti uopće nemamo. Ona je uglavnom u općinama i prenesena na općine koje čine Grad, i bit će potrebno da dogovorom s gradskim općinama a možda i s onima van Grada, pravilno iskoristimo sva ona sredstva koja se dobiju od upotrebe lokalnog zemljišta", naglasila je gradonačelnica Borovac.

Izvor: Novinska agencija FENA