Održana je 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Odluku o razrješenju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te Odluku o izboru članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Na sjednici je usvojen Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2012. godinu. Program rada Gradskog vijeća je urađen na osnovu statutarnih, zakonskih i obaveza proizašlih iz gradskih propisa i drugih akata, a na prijedlog subjekata kojima je zahtjev za predlaganje tema bio upućen. Gradsko vijeće će tokom sljedeće godine pristupiti izradi novih planova, provjeriti prijedloge rješenja putem javnih rasprava o nacrtima planova ili donijeti regulacione planove za određene obuhvate.

Grad će nastaviti informiranje o nastavku realizacije gradskih projekata, kao što su obnova Gradske vijećnice, rekonstrukcija Trebevićke žičare, pomoć Grada Sarajeva porodiljama/majkama sa djecom, unapređenje kvaliteta života stanovnika Sarajeva u trećoj životnoj dobi, te brojnih drugih projekata.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Kovačići – Centar“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Kovačići – Centar“, te Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Breka“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Breka“.  Vijećnici Gradskog vijeća su također usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alifakovac – Babića Bašća“.

Na sjednici je usvojena Odluka o privremenom finansiranju Grada Sarajeva za period 01.01.2012. – 31.03.2012. godine, u skladu sa kojom će se privremeno finansiranje Grada Sarajeva u navedenom periodu, za koje se sredstva osiguravaju u Budžetu Grada Sarajeva, izvršavati srazmjeno sredstvima utrošenim u istom periodu 2011. godine, a najviše do tromjesečnog prosjeka za prethodnu godinu. 

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Izvještaj o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period decembar 2010. godine – decembar 2011. godine, te Izvještaj o primjeni Odluke o načinu provođenja javnog interesa Grada Sarajeva u sportu u 2011. godini. Primjenom Odluke ostvarena su strateška opredjeljenja iz oblasti sporta, a prije svega u cilju podrške razvoju masovnosti, školskog, dječijeg, omladinskog i studentskog sporta u domenu unapređenja razvojnih funkcija sporta. Također, u okviru realnih mogućnosti podržani su manifestacioni oblici sportske djelatnosti, koji služe za evaluaciju dostignutog stepena sportskog razvoja njihovih učesnika, animiranju prvenstveno mladih za bavljenje sportom, kao i  afirmaciji Grada i čuvanju njegovog olimpijskog ugleda. Podržani su i tzv. mali sportovi čiji opstanak i razvoj prvenstveno zavisi od ovakvih oblika podrške. Također, tradicionalni projekat postavljanja ledene plohe u okviru kompleksa Olimpijske dvorane „Zetra“ omogućit će desetinama hiljada djece i omladine našeg grada da u vrijeme zimskog raspusta kvalitetno i sadržajno provedu slobodno vrijeme.

Gradsko vijeće je usvojilo Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za period juli – novembar 2011. godine. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje odvijale su se na multilateralnom nivou kroz članstvo u međunarodnim asocijacijama gradova i učešće u međunarodnim skupovima, na bilateralnom nivou u formi saradnje sa pobratimskim, partnerskim i drugim gradovima svijeta, te saradnji sa stranim diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je  usvojen Nacrt budžeta Grada Sarajeva za 2012. godinu, te se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Također, vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2012. godinu, za koju je predviđena javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Vijećnici su usvojili Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana „Briješće“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Briješće“, te Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana „Koševsko brdo“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Koševsko brdo“, te se spomenute odluke upućuju na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Na sjednici je  usvojen Nacrt socio-ekonomske analize Grada Sarajeva i upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Socio-ekonomskom analizom obuhvaćeni su svi važni aspekti života i razvoja grada Sarajeva i njenom izradom je i sadržajno otpočeo proces planiranja razvoja našeg grada. Ona je glavna podloga koja će se koristiti pri definiranju strateških opredjeljenja i djelovanja Grada Sarajeva, te razrade sektorskih razvojnih planova, a na dobrobit svih građana i građanki Sarajeva.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o realizaciji projekta „Trebevićka žičara“. Riječ je o jednom od najznačajnijih projekata Grada Sarajeva, koji ima za cilj oživljavanje starog simbola grada i cijele Bosne i Hercegovine. Realizacijom Projekta revitalizacije Trebevićke žičare ostvarit će se brojni ciljevi ekonomskog, historijskog, saobraćajnog, prostornog, ekološkog aspekta i drugih aspekata ukupnog razvoja grada Sarajeva. Zahvaljući partnerima iz Švicarske, 14. decembra 2011. godine u Sarajevo je stigao posljednji konvoj sa doniranom žičarom, koja je uskladištena u EUFOR-ovoj bazi Butmir. S obzirom na značaj Projekta revitalizacije Trebevićke žičare, a koji je prepoznala i Delegacija Evropske unije u BiH, Grad Sarajevo kao titular ovog veoma složenog tehničko-tehnološkog projekta će nastaviti njegovu implementaciju.

Također, vijećnici su primili k znanju i Informaciju o realizaciji projekta „Posao za sve“ u 2011. godini, koji će biti nastavljen i tokom 2012. godine budući da je spomenuti projekat prethodnih godina opravdao postavljene ciljeve.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.