Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na svojoj 13. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Odluku o podizanju spomenika Papi Ivanu Pavlu II. Usvojena je i Odluka o pristupanju izradi Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva. Cilj izrade ovog dokumenta je unapređenje rodne ravnopravnosti u gradu Sarajevu kroz implementaciju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou koju je Grad Sarajevo potpisao u decembru 2011. godine. Na prijedlog Etičkog vijeća Gradskog vijeća, sa dnevnog reda je povučen  Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva. Vijeće je prihvatilo Odluku o pristupanju izradi Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.

Projekt se uvodi s ciljem povećanja transparentnosti, ekonomičnosti i efikasnosti u radu Gradskog vijeća. Početak primjene Službenog elektronskog komuniciranja planira se od 01.01.2015. godine.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Nacrt odluke o manifestacijama iz oblasti kulture od interesa za Grad Sarajevo, te Nacrt odluke o manifestacijama iz oblasti sporta od interesa za Grad Sarajevo. Oba nacrta upućena su u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Utvrđen je i Nacrt odluke o dopunama Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva i upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Razmatrajući Informaciju o položaju Grada Sarajeva u sistemu finansiranja i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, vijećnici su donijeli zaključak kojim su zadužili gradonačelnika da uputi zahtjev Kantonu Sarajevo da se tekući transfer – Grant budžetu Grada Sarajeva izvršava u skladu sa prioritetima iz Zakona o izvršenju budžeta KS-a u 2014. godini. Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju kulturnih institucija u gradu Sarajevu, te
Gradonačelnik Sarajeva  Ivo Komšić je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, a na insistiranje vijećnice Edine Latif (SBBBiH), obavijestio vijećnike da su otklonjeni svi nesporazumi i da će Vijećnica zvanično biti otvorena 9. maja.

Komšić je kazao da je projektom obnove Vijećnice definiran i prostor  koji će za svoje potrebe  koristiti Grad Sarajevo, Nacionalna univerzitetska biblioteka, muzej.

Rekao je da je pripremljen i scenarij cermonije otvaranja u kojoj učestvuje Sarajevska filharmonija koja će za građane na platou održati koncert, a u samoj Vijećnici bit će otvorena izložba najvrednijih djela koja su sačuvana od požara.

Gradonačelnik Komšić je rekao da će održavanje Vijećnice koštati od 500.000 do 600.000 KM godišnje, ali da će poslije otvorenja, na sjednici Gradskog vijeća biti prezentiran potpuni izvještaj o gradskoj Vijećnici.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva Klub gradskih vijećnika Naše stranke pokrenuo je inicijative o izradi elaborata sistema javljanja, uzbunjivanja i komunikacije sa definisanom strategijom razvoja Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo, te inicijativu o nabavci i postavljanju automata za skupljanje plastičnih flaša.