Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj 36. sjednici jednoglasno je usvojilo Izvještaj o provođenju gradske politike i aktivnostima gradonačelnice Sarajeva u 2007. godini. Analizom ostvarenih aktivnosti iz Platforme djelovanja Grada Sarajeva u toku 2007. godine može se zaključiti da je njihovom realizacijom, Grad Sarajevo poboljšao svoje mjesto u odnosu na ostale nivoe vlasti, tj.kao jedinica lokalne samouprave i kao glavni grad.

U oblasti urbanog planiranja  poduzet je veliki broj aktivnosti na ujednačavanju stepena urbanog i komunalnog standarda. Usvojena su četiri planska dokumenata, utvrđeno pet nacrta planskih dokumenata, te je doneseno pet Odluka o pristupanju izradi planske dokumentacije. Usvajanjem 4 RP ("TMZ-Feroelektro", "Centar – Novo Sarajevo", "Rekreaciono-zabavni centar Pionirska dolina" i "Gradski centar M.dvor II faza") ostvaruju se mogućnosti za otvaranje cca 25.000 radnih mjesta.

Na planu zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa realizovan je značajan broj projekata, među kojima se posebno ističe projekat obnove Vijećnice za koji je u 2007. urađena kompletna projektna dokumentacija kao uvjet za daljnje faze obnove. Realiziran je značajan broj aktivnosti na stvaranju preduvjeta za nominaciju Baščaršije na UNESCO-vu listu kulturne baštine. Realiziran je projekat iluminacije pet mostova na rijeci Miljacki. Urađen je idejni projekat, odabrana lokacija i položen kamen temeljac za Spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

 U oblasti finansija ostvareni su planirani prihodi za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 20.571.250,73 KM, što u odnosu na ostvarene prihode iz 2006. godine, predstavlja povećanje od 58,09 %. Izvršenje budžeta realizirano je sa 77,57 %.

U okviru projekta "Sarajevo-zdravi grad" u 2007. realiziran je vrlo značajan projekat Grada Sarajeva, Istočnog Sarajeva i Ambasade Francuske u BiH "Polumaraton Sarajevo 2007."

Gradska politika u oblasti unapređenja komunalne infrastrukture provodila se kroz realizaciju 21 projekta koji su najvećim dijelom bili usmjereni na uređenje gradskog područja i javnih površina, uključujući i stvaranje uvjeta za estetsko uređenje grada (uređenje fasada u gradu, Izgradnja fontana i česama u gradu, dekorisanje grada, izrada projekata i izgradnja javnih toaleta, sufinansiranje projekata gasne mreže, deminiranje Trebevića). Posebna pažnja usmjerena je na intenziviranje aktivnosti na završetku izgradnje zatvorenog 50-metarskog olimpijskog bazena Otoka-Meander koji je do sada jedna od najvećih investicija Grada Sarajeva i stvaranju uvjeta da on bude otvoren u 2008. godini.

U provođenju gradske politike u oblasti kulture, obrazovanja i sporta osnovnu strategijsku orjentaciju predstavljala je masovnost i razvojna funkcija. Osnovno opredjeljenje bilo je da kulturne manifestacije postanu što dostupnije građanima a prije svega djeci i mladima. U oblasti obrazovanja u 2007. godini finansirano je ukupno 29 projekata. U oblasti finansirano je 59 projekata, od kojih se popsebno ističe postavljanje ledene plohe u dvorani "Zetra" na koji način je omogućeno da u toku zimskog raspusta više od 60.000 djece kvalitetno i sadržajno provedu slobodno vrijeme. Realizovani su projekti izrade idejne i izvedbene dokumentacije za rekonstrukciju i postavljanje vještačkih podloga na pomoćnim stadionima "Koševo" i "Grbavica".

Na planu unapređenja i jačanja ekonomske, obrazovne, kulturne i drugih oblika saradnje ostvarena je bilateralna saradnja sa 11 gradova iz svijeta, organizovan je prijem za 70 stranih delegacija, te su uspješno organizirani Prvi susret mladih Centralne i Jugoistočne Evrope i Dani Beča u Sarajevu.

PROGRAMSKA ORIJENTACIJA ZA 2008. GODINU

U oblasti komunalnih poslova Grad Sarajevo će svoju aktivnost usmjeriti na donošenju normativno-pravnih propisa u cilju dogradnje komunalnih djelatnosti na nivou Grada kao: Odluka o snabdijevanju pitkom vodom iz vodovoda lokalnog značaja, Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda kanalizacije lokalnog značaja, te crpljenju, odvozu i zbrinjavanju fekalija iz septičkih jama na području Grada Sarajeva. U oblasti urbanog planiranja radit će se, između ostalog, na profiliranju prostora grada Sarajeva kao ambijenta održivog i visoko prifitabilnog poslovanja i jačanja ekonomske osnove. U oblasti kulture, obrazovanja i sporta ciljevi su: razvoj i unapređenje kulturnih vrijednosti grada kroz finansiranje specifičnih projekata iz oblasti bibliotečke i muzejske djelatnosti i zaštite kulturno-historijske baštine grada, naročito putem festivala, smotri, koncerata i sl.

Izvor: Gradska uprava