Na danas održanoj 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, nije prihvaćena Odluka o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, te državnih službenika i namještenika organa Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koju su predložili Administrativna komisija i Gradonačelnik Grada Sarajeva. Vijećnici nisu podržali Odluku o proglašavanju kompozitora i dirigenta, Đele Jusića Počasnim građaninom grada Sarajeva, kao ni Odluku o dodijeli priznanja „Plaketa grada Sarajeva“ Turskoj međunarodnoj agenciji za saradnju i koordinaciju (TIKA).

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o pristupanju osnivanja privrednog društva za realizaciju Evropskog olimpijskog festivala mladih 2017. godine (EYOWF). Također, je usvojena Odluka o razrješenju članice Komisije za jednakopravnost spolova Lejle Somun Krupalije na lični  zahtjev, a na njeno mjesto Odlukom Vijeća, imenovana je Mersiha Kolčaković, magistar pedagoških nauka.

Povučena je Odluka o obilježavanju datuma, događaja i ličnosti od značaja za Grad Sarajevo, koja će se, kako je zaključeno, na narednoj sjednici Vijeća razmatrati u formi nacrta sa dopunjenim sugestijama i prijedlozima. Prihvaćena je Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Vijećnici su utvrdili nacrte odluka o pristupanju izradi regulacionih  planova: „Brdo Hrasno“, „Sokolje“ i „Soukbunar“, te ih uputilo u javnu raspravu u trajanju od po 15 dana.

Gradsko vijeće nije prihvatilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.-30.06.2013. godine. Informacija o „Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Sarajeva – DOB 2014.-2016. godina“ primljena je k znanju.