Sa današnje 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, povučen je s dnevnog reda Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva. Komisija Gradskog vijeća za Statut i akte kao predlagač je na inicijativu gradonačelnika Ive Komšića povukla ovu tačku dnevnog reda, tako da će se razmatrati prvo kao radni, a zatim će se do sljedeće sjednice Gradskog vijeća pripremiti Nacrt ovog dokumenta. Vijećnici su usvojili Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Alipašin Most VI“, kojom će se lokalitet poslovno-proizvodnog kompleksa „Dijamant“, u Ulici Džemala Bijedića, izuzeti iz režima zabrane građenja, u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“. Ovom odlukom će roditelji iz gradova širom FBiH, a čija su djeca na liječenju od malignih oboljenja u Sarajevu, biti u mogućnosti da i u narednih pet godina, koriste stan u vlasništvu Grada Sarajeva, koji se nalazi u naselju Koševo-Vrtovi sunca. Vijećnici su usvojili zaključke u povodu razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo. Također je usvojen i Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2012. godini.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Mahale-Kovači“ s Nacrtom Odluke o provođenju istog, kao i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Mahale-Medrese“ s Nacrtom Odluke o provođenju istog. Nacrti ova dva planska dokumenta upućena su na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana. 

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o projektu informacioni sistem Grada Sarajeva s prijedlogom mjera za dalji razvoj i Informaciju o stanju, problemima i potrebnim mjerama u oblasti zaštite i unapređenja kulturno-historijskog naslijeđa na području grada Sarajeva. Tokom rasprave o Informaciji o radu azila, upozoreno je na loše uslove boravka životinja u azilu u Prači. Zaključeno je da Gradsko vijeće inicira izmjene Zakona o zaštiti životinja na državnom nivou i da se isti uskladi sa Zakonom o zaštiti životinja Hrvatske, potom da Gradsko vijeće inicira da Tužilaštvo KS i nadležne inspekcije pokrenu istragu u vezi loših uslova oko zbrinjavanja životinja u azilu, te da se još jednom preispita mogućnost izgradnje azila u Rakovici. Vijećnici su također primili k znanju Informaciju o vodosnabdijevanju grada Sarajeva, a sa aspekta iskorištenosti i aktivnosti oko ugradnje vodomjera, Informaciju o stanju javnih zelenih površina, plan i program za očuvanje i uređenje istih (parkovsko drveće – mogućnosti sađenja novih sadnica, parkovski mobilijar i drugo), te Informaciju o stanju komunalne higijene, plan i program za istu sa akcentom na čišćenju područja grada. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja. Usvojena je, između ostalih, inicijativa Naše stranke da se na krovovima zgrada prave zelene površine, te uvođenje javnog servisa brzi operater 0-24. Usvojena je i inicijativa zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimira Gojera da se za počasnog građanina grada Sarajeva proglasi dubrovački kompozitor Đelo Jusić.