Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj 3. sjednici, kojom je predsjedavao Sabahudin Delalić, usvojilo je Odluku o formiranju Organizacionog odbora za pripremu i provođenje Programa „Sarajevo – evropski most kultura 2014“. Sastav članova Odbora je dopunjen gradskim vijećnicima Tatjanom Ljujić-Mijatović, Sanjom Lazar i Vedranom Dodikom, te direktorom Međunarodnog centra za mir Ibrahimom Spahićem s obzirom da svojim, kako je istaknuto, profesionalnim i ljudskim karakteristikama mogu doprinijeti njegovom radu. Usvajanjem ove odluke Grad Sarajevo započinje aktivnosti na pripremi i provođenju manifestacije  „Sarajevo – evropski most kultura 2014.“, kojom će se obilježiti  100. godina od početka Prvog svjetskog rata, 30. godina od održavanja Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, 60. godina od usvajanja Evropske konvencije o kulturi i 30. godina postojanja Međunarodnog festivala „Sarajevska zima“.

Zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Miro Lazović pročitao je dopis koji je gradonačelniku Sarajeva Ivi Komšiću uputio Sredoje Nović, ministar civilnih poslova u BiH, u kojem stoji da ne može prihvatiti članstvo u Organizacioni odbor manifestacije „zbog toga što je državno ministarstvo predvidjelo da učestvuje samo u onim odborima, koji su u oba entiteta na nivou države“. „Dokle će ministar Nović minirati državu BiH“, istaknuo je zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimir Gojer, a vijećnica Edina Latif je ocijenila da je Nović postupio po direktivi svog stranačkog šefa te da ovom odlukom, koja nije iznenađujuća, namjerno opstruira nešto što je od državnog značaja za BiH.

Vijećnici su usvojili i Odluku o davanju ovlaštenja Gradonačelniku Grada Sarajeva za formiranje organizacionog odbora za organizaciju Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2017. (EYOWF), a u cilju poduzimanja neophodnih aktivnosti Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo u svojstvu domaćina ove sportske manifestacije. Ova manifestacija je, prema riječima zamjenika gradonačelnika Sarajeva Ranka Čovića, odlična prilika za promociju našeg grada kao centra sportskog i zimskog turizma, ali i pozitivan korak za razvoj ekonomije, turizma, sporta i kulture kako za sarajevsku regiju tako i za BiH.

Vijeće je prihvatilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Kovačići“ sa Odlukom o provođenju istog. Također je utvrdilo Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje općine Centar), i stavilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća nije usvojen Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika, odnosno Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva, za period 01.01.-31.12.2012. godine. Gradsko vijeće nakon višesatne rasprave nije prihvatilo Izvještaj o radu i poslovanju JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo za 2012. godinu. Kolegij Gradskog vijeća predložio je, a što su vijećnici prihvatili, da se odlučivanje o zaključcima po ovoj tački dnevnog reda odloži za sljedeću sjednicu u junu, s tim da Kolegij GV-a razmotri sve prijedloge zaključaka i formulira konačan prijedlog zaključaka, a da u pripremi sjednice pribavi mišljenje Komisije za Statut i akte o tako predloženim zaključcima. Potrebnu većinu u Gradskom vijeću nije dobio ni Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sarajeva.

Prema Izvještaju o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2012. godinu, koji je prihvaćen, Gradsko vijeće je za ove namjene bilo planiralo iznos od 600.000 KM. Vijećnici su usvojili i Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2012. godini za oblast kulture, sporta i obrazovanja, na šta je utrošeno planiranih 200.000 KM.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta obnove Vijećnice. U toku je četvrta – završna faza obnove Vijećnice, koja obuhvata radove u unutrašnjosti objekta. Završen je najveći dio malterisanja unutrašnjih površina, dio grubih instalacionih radova (elektro i mašinske instalacije) i većina radova na izradi fragmenata gipsane dekoracije. Također, završena je izrada 150 komada unutrašnjih vrata i počela je ugradnja kamenog stepeništa u dijelu koji povezuje tavan i drugi sprat. Sredstva za četvrtu fazu obnove obezbijeđena su iz IPA fondova Evropske unije u iznosu od 5 miliona eura.

U sklopu Informacije o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti, koju je Vijeće primilo k znanju, Komisija za pitanje mladih sugerira da Gradsko vijeće inicira nadležnim organima da osiguraju uvjete za adekvatno korištenje postojećih i izgradnju novih poligona i drugih javnih površina za mlade, te osmisle sadržaje koji će privući mlade ljude. Također sugerira da Gradsko vijeće uputi inicijativu nadležnom Kantonalnom ministarstvu da formulira nove aktivnosti s ciljem promocije zdrave hrane kao što su događaji i edukacijsko zabavni skupovi sa  umjetnicima i sportistima.

Primljena je k znanju i Informacija o realizaciji Programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama/majkama sa djecom u 2012. godini, uz inicijativu Komisije za ljudska prava i slobode nadležnim organima da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja, i to u segmentu koji se odnosi na zaštitu prava porodilja na porodiljsko odsustvo, a time i na naknadu za vrijeme trajanja odsustva, odnosno na nediskriminirajući pristup pri zapošljavanju i zaštitu na pravo na zadržavanje radnog mjesta bez obzira na proces trudnoće i porodiljstva.

Primljena je, također, k znanju i Informacija o aktivnostima Gradskog biznis centra, Informacija o realizaciji Programa obilježavanja Dana grada Sarajeva za 2013. godinu, te Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu. Vijeće je donijelo Odluku o razrješenju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama, odnosno Odluka o izboru novog člana ovog stalnog radnog tijela Gradskog vijeća, a na prijedlog Kluba vijećnika SBB BiH u GV-u Grada Sarajeva.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja. Usvojena je, između ostalih, inicijativa gradskog vijećnika Vedrana Dodika da se službeni naziv Kantona Sarajevo mijenja u Kanton sarajevski.