Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 24. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, razmotrilo i jednoglasno usvojilo Izvješće o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu, sa zaključnim razmatranjima iz kojih je potrebno izdvojiti sljedeće:„Gradski vijećnici su se i tijekom 2014. godine, izvršavajući usvojeni program i evaluirajući njegovu realizaciju, susretali s problemima koji proizlaze iz nemogućnosti ostvarivanja prava Grada Sarajeva na lokalnu samoupravu kao i provedbe funkcija glavnog grada, a bez jasnog pozicioniranja Grada Sarajeva u Ustavno-pravnom sustavu Bosne i Hercegovine i uz trajne opstrukcije. Ovakav odnos relevantnih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini je tijekom 2014. godine kulminirao izostavljanjem Grada Sarajeva iz raspodjele javnih prihoda s jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine. Na inicijativu Gradskog vijeća pokrenute su određene aktivnosti koje do kraja godine nisu dale odgovarajuće rezultate“.

Treba napomenuti da je, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu, financiranje Grada Sarajeva dovedeno u pitanje. Time se umanjuje značaj Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave svojih građana, ali i kao glavnog grada Federacije BiH. Obje ove odrednice su Ustavna kategorija u F BiH, a dovode se u pitanje. Tako se Grad Sarajevo, i pored svih do sada poduzetih  mjera i aktivnosti, u okviru svojih mjerodavnosti, i dalje nalazi u alarmantnoj situaciji.
Predsjedatelj Gradskog vijeća je upoznao gradske vijećnike da se Gradonačelnik, ovlašteni predlagatelj, svojim aktom, izjasnio da povlači Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Sarajeva za 2014. godinu, naveden u predloženom dnevnom redu, te ga Gradsko vijeće nije ni razmatralo.

Također, na početku sjednice, Gradonačelnik je obavijestio Gradsko vijeće da povlači i Izvješće o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za prošlu godinu.

Na današnjoj sjednici usvojeno je Izvješće o radu Pravobraniteljstva Grada Sarajeva za 2014. godinu. Usvojeno je i Izvješće o realizaciji projekata stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola za 2014 godinu. Stipendiranje učenika se realiziralo putem Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata – „IKRE“.

Gradski vijećnici su, većinom glasova, usvojili Proračun Grada Sarajeva za 2015. godinu, u iznosu od 12.047.639,00 KM, i zaključke Odbora za društvene djelatnosti, te Odbora za proračun i financije, koji su dopunjeni i prijedlozima iznesenim na samoj sjednici. Svi usvojeni zaključci su vezani za mjere i aktivnosti koje će tijela Grada poduzeti za rješavanje problema odgovarajućeg financiranja Grada Sarajeva.
Gradsko vijeće je usvojilo i  Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Sarajeva za 2015. godinu.
 
U nastavku sjednice, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulativnog plana „Reljevo“, te je Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Stambena zona Šip“ (područje Općine Novo Sarajevo) s Nacrtom Odluke o provedbi istog, zaključkom, upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o zapošljavanju u Gradskom vijeću od početka aktualnog mandata i o načinu zapošljavanja, a na tragu važećih propisa i zaključaka Gradskog vijeća.
Dalje su razmatrane iste informacije o upošljavanju u Gradskoj upravi i Pravobraniteljstvu Grada Sarajeva, te JP „ Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, ali je Gradsko vijeće zatražilo da se ove informacije dopune po zahtjevu Povjerenstva za Statut i akte, te ponovo dostave Gradskom vijeću na razmatranje.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja  i pokrenut je veći broj inicijativa. Tako je, između ostalih, Povjerenstvo za ljudska prava i slobode uputilo inicijativu Gradskom vijeću da se, posebna pozornost usmjeri, te da se, što je prije moguće, tematski raspravi, na jednoj od sjednica Gradskog vijeća, problem financiranja Grada Sarajeva, a temeljem očekivanog prijedloga mjera Gradonačelnika.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba