Održana je 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je  predsjedavao predsjedavajući Gradskog vijeća prim. dr. Željko Ler. Prije usvajanja dnevnog reda, Gradskom vijeću obratio se  gradski vijećnik Ferid Buljubašić koji je zahvalio na dosadašnoj suradnji, te podnio ostavku u Gradskom vijeću Grada Sarajeva, radi sprečavanja sukoba interesa i nesmetanog obavljanja drugih dužnosti. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Regulacioni plan „Bjelave-Čekaluša“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Bjelave-Čekaluša“, te Regulacioni plan „Bjelave-Mejtaš“ sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Bjelave-Mejtaš“.

Na sjednici  su gradski vijećnici  usvojili zaključke u vezi s Izvještajem o realizaciji programa prevencije maloljetničke delinkvencije za period  01.01.-31.12.2011. godine, uz ocjenu da su postignuti veoma pozitivni rezultati u radu sa djecom, te Gradsko vijeće Grada Sarajeva zahvaljuje svim subjektima  koji su doprinijeli u provođenju ovog projekta.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Izvještaj o provođenju Odluke o uvjetima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2011. godini za oblast kulture, sporta i obrazovanja. Grad Sarajevo je u 2011. godini, provodeći Odluku o uvjetima i postupku prihvatanja pokroviteljstva, prvenstveno uravnoteženo činio napore i pružao finansijsku podršku manifestacijama iz svih oblasti kulture, obrazovanja i sporta.

Na održanoj sjednici vijećnici su primili k znanju Informaciju o uspjehu učenika u srednjim školama  na području grada Sarajeva u školskoj 2010./2011. godini.
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih pitanja i  inicijativa.