Ponovljeni prijedlog gradonačelnika Sarajeva za donošenje odgovarajuće Odluke Vijeća ministara BiH za prijenos prava korištenja i upravljanja nad zgradom Vijećnice u Sarajevu, upućen podneskom br. 01-05-2558/14 od 27.05.2014. godine sa pratećim dokumentima, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH dostavio je 03.06.2014. godine Ministarstvu pravde BiH koji se o istom odgovarajuće odredio:

– Ministarstvo pravde BiH u skladu sa svojim nadležnostima pripremilo je Informaciju o realizaciji Projekta obnove Vijećnice u Sarajevu;

– Vijeće ministara BiH na svojoj 91. sjednici, održanoj 16.04.2014. godine, razmotrilo je i usvojilo Informaciju sa zaključkom koji glasi:“ Uvažavajući da je Vijećnica proglašena nacionalnim spomenikom BiH, kao i da su u rekonstrukciju iste uložena velika finansijska sredstva, kako donatorska tako i proračunska, Vijeće ministara BiH apeluje na predstavnike Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Grad Sarajevo, da iznađu način rješavanja spornih pitanja, a sve u cilju rješavanja imovinsko-pravnih pitanja i upisa vlasništva na objektu Vijećnice u Sarajevu, u što kraćem roku“;

– dana 18.04.2014. godine izvršena je dostava usvojene Informacije sa zaključkom na adrese Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i Grada Sarajeva;

– Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH dostavila je odgovor u kome se zahvaljuju na iscrpnoj informaciji i cijene nastojanja Vijeća ministara BiH kako bi se postigao dogovor sa Upravom Grada Sarajeva, te da je Biblioteka jedini nosilac prava korištenja objekta Vijećnica i da taj status eventualno može promijeniti Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH, u skladu sa zakonom;

– Grad Sarajevo dostavio je ponovljeni prijedlog za donošenje Odluke od strane Vijeća ministara BiH za prijenos prava korištenja i upravljanja nad zgradom Vijećnice u Sarajevu na Grad Sarajevo.

Na osnovu naprijed navedenog, Ministarstvo pravde BiH smatra da je Vijeće ministara BiH već postupilo u okviru svojih nadležnosti, u vezi realizacije Projekta obnove Vijećnice u Sarajevu i prijenosa prava raspolaganja nad zgradom Vijećnice u Sarajevu sa Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH na Grad Sarajevo, kroz usvajanje Informacije o realizaciji Projekta obnove Vijećnice u Sarajevu.

S poštovanjem,

Bariša Čolak, ministar

[WPIMPINLINE:odgovor%20ministarstva%20pravde%20BiH%201.jpg]

[WPIMPINLINE:odgovor%20ministarstva%20pravde%20BiH%202.jpg]