Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 30. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, minutom šutnje, odalo počast preminulom Miloradu Kojoviću, dugogodišnjem bivšem sekretaru Gradske uprave Grada Sarajeva. Gradski vijećnici su započeli sjednicu, usvajanjem Odluke o razrješenju članice Odbora za budžet i finansije, stalnog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Također, usvojena je Odluka o izboru novog člana ovog radnog tijela.

U skladu sa inicijativom  za uspostavljanje saradnje između Grada Sarajeva i Grada Trabzona, pokrenutoj na 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 28.01.2015. godine, te u skladu sa Odlukom o uspostavljanju saradnje i bratimljenja sa Gradom Sarajevom koju je Gradsko vijeće Grada Trabzona donijelo 08. jula 2015. godine, gradski vijećnici su usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Trabzona.

Na današnjoj sjednici, nije usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu. Budžet Grada Sarajeva za 2015. godinu, usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj u martu 2015. godine u iznosu od 12.047.639,00 KM. Naime, nakon što Kanton Sarajevo, u svom rebalansu Budžeta za 2015. godinu, nije planirao sredstva za finansiranje Grada, uskraćene su i onemogućene određene funkcije Grada Sarajeva. Zbog toga je Gradonačelnik predložio Gradskom vijeću donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu, kako bi se uravnotežili planirani rashodi sa bitno smanjenim prihodima.  U prethodnom periodu, kao što je poznato,  Kanton Sarajevo, iz svog Budžeta, izdvajao je sredstva za Grant Gradu Sarajevu u  iznosu od oko 5.000.000,00 KM, što je činilo oko 40,00% ukupno planiranog gradskog budžeta.
Budući da je izmjenama Federalnog zakona prestala obaveza Kantona Sarajevo za donošenje Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo (koji nikada prije nije ni bio donesen), odgovorni u Kantonu Sarajevo su zaključili da nemaju obavezu prijenosa Gradu Sarajevu ni pripadajućeg dijela sredstava sa jedinstvenog računa javnih prihoda u F BiH. Tako je Grad Sarajevo u tekućoj godini, na kraju ipak, po usvajanju rebalansa Budžeta Kantona Sarajevo, ostao bez skoro polovine prihoda. Ovo je bila osnova za predlaganje rebalansa Budžeta Grada Sarajeva za tekuću godinu. Međutim, usaglašavanje prije planiranih izdataka sa tako velikim umanjenjem prihoda, danas je, za gradske vijećnike, bio pretežak zadatak. U tako kratkom vremenu, gradski vijećnici nisu mogli, osnovano, preispitati prethodno utvrđene prioritete, i odabrati projekte, odnosno funkcije Grada Sarajeva, za koje bi se izdvojila i preraspodijelila sada, bitno ograničena, sredstva Grada Sarajeva.

Budući da rebalans nije usvojen, na prijedlog gradskog vijećnika Velije Katice, Gradsko vijeće se opredijelilo da, do kraja godine, mjesečno razmatra izvršenje Budžeta, a na osnovu izvještaja Gradonačelnika, kako bi obaveze pratile ostvarivanje prihoda.
Gradski vijećnici, već pri razmatranju prijedloga dnevnog reda sjednice, nisu prihvatili razmatranje Prijedloga Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana ,,Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant ,,B“, po skraćenom postupku. Tako je Gradonačelnik predložio da se Odluka  razmatra u formi nacrta, te zaključak kojim bi se Nacrt Odluke uputio u javnu raspravu. Međutim, u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, Gradsko vijeće nije prihvatilo da se predložena Odluka, u formi nacrta, uputi u javnu raspravu, već će, po ovom pitanju nastaviti s radom.
Poslije rasprave koja je rezultirala izmjenama samog prijedloga i određenim zaključcima, usvojena je odluka kojom je Gradsko vijeće prihvatilo promjenu termina za održavanje o Evropskog olimpijskog omladinskog festivala u novom terminu. U obrazloženju Odluke, Gradsko vijeće je upoznato da je Predsjedništvo BiH, u skladu sa dogovorenim procedurama, uputilo Pismo namjere, te poduzelo niz aktivnosti za podršku zamjene termina organizacije EYOF 2017 Sarajevo i Istočno Sarajevo sa terminom organizacije EYOF 2019 Erzurum-Turska.
Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Izvještaj o primjeni odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva. Odlukom Gradskog vijeća o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva propisani su uslovi za odobravanje upotrebe grba i imena, i isticanju zastave Grada Sarajeva. U izvještajnom periodu, podneseno je ukupno četiri zahtjeva za odobravanje upotrebe imena Grada Sarajeva.

Dalji rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Izvještaja o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2017 za period 01.07.-30.09.2015. godine, koji je bio fokusiran na aktivnostima zamjene organizacije EYOF 2017 / EYOF 2019, između gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo i grada Erzurum (Turska). 
U nastavku su gradski vijećnici razmatrali i usvojili Izvještaj o aktivnostima na Projektu ,,Revitalizacija Trebevićke žičare“ za period od 26.04.2015. godine do 30.09.2015. godine.  Usvojeni su zaključci predloženi u samom izvještaju i dopunjeni tokom rasprave. Također, usvojen je i zaključak na prijedlog Odbora za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj, kojim Grad Sarajevo, u saradnji sa svim institucijama koje su uključene u realizaciju ovog Projekta, treba sačiniti i uskladiti Akcioni plan na Projektu ,,Revitalizacija Trebevićke žičare“ u roku od 30 dana.
Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2016. godinu, te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju do 20.11.2015. godine. U Program rada su, po oblastima iz djelokruga Grada Sarajeva sadržanim u Statutu Grada Sarajeva, uvrštene teme na osnovu prijedloga Gradonačelnika i radnih tijela Gradskog vijeća te drugih subjekata u skladu sa Poslovnikom Gradskog vijeća.
Dalje su, gradski vijećnici, razmotrili Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana ,,Gornje Telalovo polje I“, te ga svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

U nastavku sjednice, primljene su k znanju Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period i Informacija o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi, te usvojen zaključak na prijedlog Odbora za lokalni biznis i turizam kojim se zadužuje Gradonačelnik da pripremi Informaciju o stanju dijela populacije u trećoj životnoj dobi u demenciji i djece do 12 godina, sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja.
Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, Komisija za izbor i imenovanja, uputila Gradskom vijeću inicijativu da, do kraja 2015. godine a u skladu sa Statutom Grada Sarajeva i Poslovnikom Gradskog vijeća, izvrši izbor zamjenika Gradonačelnika.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba