Obavještavamo Vas da će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati  u srijedu 29. 10. 2014. godine u 10.00 sati, u Vijećnici – sala Gradskog vijeća, ulica Brodac – službeni ulaz. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o proglašenju “Počasnog građanina Grada Sarajeva” (Manuel Vila Motllo)
2. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za lokalni biznis i turizam (Nedžad Ajnadžić)
3. Prijedlog Odluke o izboru člana Odbora za lokalni biznis i turizam (Emir Muminović)
4. Prijedlog Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu “Šestoparilske nagrade Grada Sarajeva” u 2015. godini
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2014. godine 
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu
7. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „54. Internacionalni teatarski festival MESS 2014.“
8. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „18. Jazz Fest Sarajevo 2014“
9. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „53. Sarajevski dani poezije“
10. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije V „Balet–fest Sarajevo“ 2014.
11. Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva
12. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2015. godinu
13. Informacija o Dokumentu okvirnog Budžeta Grada Sarajeva za period 2015. – 2017. godine
14. Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period
15. Informacija o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unapređenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi
16. Informacija o saradnji  i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama
17. Informacija o mogućim modelima saradnje sa gradskim općinama u cilju kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta
18. Vijećnička pitanja i inicijative