Obavještavamo Vas da će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 26.11.2014. godine u 10.00 sati, u Vijećnici – sala Gradskog vijeća, ulica Brodac – službeni ulaz. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva

2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Halilovići I“

3. Izvještaj za 2014. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član

4. Izvještaj o aktivnostima Gradskog biznis centra sa prijedlogom mjera

5. Izvještaj o realizaciji „Plana aktivnosti SERDA-e“ za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

6. Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu

7. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu

8. Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2015. godinu

9. Informacija o aktivnostima u Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

10. Informacija o stanju turizma s prijedlogom mjera

11. Informacija o realizaciji projekta iz oblasti zaštite okoliša u saradnji sa Aarhus centrom na području grada Sarajeva

12. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo

Gradsko vijeće

Hamdije Kreševljakovića 3

71 000 Sarajevo

tel: 033/216 659

fax: 033/217 546

e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba