Obavještavamo Vas da će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 25. 03. 2015. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:  
  DNEVNI RED

1. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2014. godinu
2. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za period od 01.01. do 31.12.2014. godine
3. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajevo za period 01.01.2014. – 31.12.2014. godine
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu
5. Prijedlog Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu
6. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2015. godinu
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Reljevo“
8. Izvještaj o realizaciji projekta stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola za 2014. godinu
9. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje Općine Centar Sarajevo) sa Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje Općine Centar Sarajevo)
10. Informacija o uspjehu učenika srednjih škola na području Grada Sarajeva u školskoj 2013./2014. godini
11. Informacija o zapošljavanju u Gradskom vijeću od početka aktualnog mandata i o načinu zapošljavanja, a na tragu važećih propisa i zaključaka Gradskog vijeća
12. Informacija o upošljavanju u Gradskoj upravi i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva od početka aktuelnog mandata i način zapošljavanja, a na tragu važećih propisa i zaključaka Gradskog vijeća
13. Informacija o upošljavanju u JP “Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, od početka aktuelnog mandata i način zapošljavanja, a na tragu važećih propisa i zaključaka Gradskog vijeća
14. Vijećnička pitanja i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba